Initial release. v.2.2
authorWombat <wombat@wombat.org.ua>
Tue, 16 Dec 2014 23:48:05 +0000 (01:48 +0200)
committerWombat <wombat@wombat.org.ua>
Tue, 16 Dec 2014 23:48:05 +0000 (01:48 +0200)
35 files changed:
onpu-diploma-0.1/onpu-diploma-fig1-indexed.png [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.1/onpu-diploma-fig1.pdf [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.1/onpu-diploma.cls [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.1/onpu-diploma.pdf [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.1/onpu-diploma.tex [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.aux [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.log [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.pdf [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.tex [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.toc [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-fig1-indexed.png [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-fig1.pdf [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.aux [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.cls [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.log [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.pdf [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.tex [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.toc [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/literatura.bib [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.aux [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.log [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.pdf [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.tex [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.toc [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-fig1-indexed.png [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-fig1.pdf [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.aux [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.bbl [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.blg [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.cls [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.dvi [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.log [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.pdf [new file with mode: 0644]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.tex [new file with mode: 0755]
onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.toc [new file with mode: 0644]

diff --git a/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma-fig1-indexed.png b/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma-fig1-indexed.png
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..7d7020b
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma-fig1-indexed.png differ
diff --git a/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma-fig1.pdf b/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma-fig1.pdf
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..78b649e
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma-fig1.pdf differ
diff --git a/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma.cls b/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma.cls
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..7028282
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,685 @@
+\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
+\ProvidesClass{onpu-diploma}[2013/11/19 ONPU dimploma class file v.0.1]
+
+% Version 0.1 supports 'kr' mode only 
+
+%\ProvidesClass{minimal}[1995/10/30 Standard LaTeX minimal class]
+%\renewcommand{\normalsize}{\fontsize{10pt}{12pt}\selectfont}
+%\setlength{\textwidth}{6.5in}
+%\setlength{\textheight}{8in}
+%\pagenumbering{arabic}
+% needed even though this class will
+% not show page numbers
+
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+% Processing options %
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
+
+% Document type
+\newif\ifkr
+\krtrue
+
+\DeclareOption{kr}{
+  \krtrue
+}
+
+
+% Document language
+
+\newif\ifrus
+\rusfalse
+
+\DeclareOption{rus}{%
+    \rustrue
+}
+
+\DeclareOption{ukr}{%
+    \ifrus
+      \PackageError{foo}{Options 'ukr' and 'rus' are mutually exclusive.}{}%
+    \fi
+    \rusfalse
+}
+
+
+
+% Male or female
+
+\newif\ifstudentka
+\studentkafalse
+\DeclareOption{studentka}{%
+    \studentkatrue
+}
+
+
+
+% Source text encoding
+
+\newif\ifcp
+\cpfalse
+
+\DeclareOption{cp1251}{
+    \cptrue
+    %\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{inputenc}
+}
+
+\DeclareOption{utf8}{%
+    \ifcp
+        \PackageError{onpu-diploma}{Options 'utf8' and cp1251' are mutually exclusive.}{}%
+    \else
+        %\PackageWarning{onpu-diploma}{Using UTF-8 encoding.}{}%
+        %\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{inputenc}
+        \cpfalse
+    \fi
+}
+
+
+
+% All unknown options will go here
+
+\DeclareOption*{%
+    \PackageWarning{onpu-diploma}{Unknown option: '\CurrentOption'}%
+}
+
+\ProcessOptions\relax
+
+
+
+
+
+% package body:
+
+
+% Our class is based on the standard 'article' slass
+\LoadClass[14pt,a4paper]{article}
+
+% Load 'inputenc' package with the stated encoding
+% must be loaded BEFORE the 'babel' package
+\ifcp
+    \PackageInfo{onpu-diploma}{Using CP1251 encoding.}
+    \PackageWarning{onpu-diploma}{Using CP1251 encoding.}
+    %\PassOptionsToPackage{cp1251}{inputenc}
+    \RequirePackage[cp1251]{inputenc}   % loading with the options stated 
+\else
+    \PackageWarning{onpu-diploma}{Using UTF-8 encoding.}{}%
+    %\PassOptionsToPackage{utf8}{inputenc}
+    \RequirePackage[utf8]{inputenc}   % loading with the options stated 
+\fi
+
+
+% Load the 'babel' package for the stated language
+\ifrus
+   % Russian Babel package
+   \RequirePackage[russian]{babel}
+\else
+   % Ukrainian Babel package
+   \RequirePackage[ukrainian]{babel}
+\fi
+
+
+
+%\RequirePackage{ucs}       % I don't know what this package actually does
+
+\RequirePackage[T2A,T1]{fontenc}  % Setting this explicitly solves the issue with 
+                                  % the \MakeUppercase command for Cyrillic text
+
+\RequirePackage[sort&compress,square,numbers,comma]{natbib}
+\RequirePackage{graphicx} % We definitely deed some pictures
+
+%\RequirePackage[left=3cm,right=1cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
+
+\RequirePackage{color} % needed only for this class testing
+
+
+%\newcommand{\ruk}[1]{Text}         % Непонятно, что
+\def\ruk#1{\def\@ruk{#1}}
+%\newcommand{\ruk#1}{\def\@ruk{#1}} % Не пашет
+
+\def\gruppa#1{\def\@gruppa{#1}}
+\def\predmet#1{\def\@predmet{#1}}
+\def\year#1{\def\@year{#1}}
+\def\kurs#1{\def\@kurs{#1}}
+\def\napravl#1{\def\@napravl{#1}}
+\def\spec#1{\def\@spec{#1}}
+
+
+% Define the default font parameters
+\renewcommand{\normalsize}{\fontsize{14}{21}\fontfamily{cmr}\upshape\selectfont}
+
+
+
+% Define a frontpage
+
+\ifrus
+    % Russian front page
+    \renewcommand{\maketitle}{
+
+    %\begin{titlepage}    % With titlepage it starts page numbering from the second page
+    \thispagestyle{empty}
+    \begin{center}
+        \fontsize{11}{11}\upshape\bfseries\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            Îäåñüêèé íàö³îíàëüí³é ïîë³òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò\\
+            Êàôåäðà òåîðåòè÷íî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ÿäåðíî¿ ô³çèêè\\
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одесский национальный политехнический университет\\
+            Кафедра теоретической и экспериментальной ядерной физики\\
+        \fi
+
+        \vspace{5cm}
+
+        \fontsize{18}{18}\fontfamily{cmr}\bfseries\upshape\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ÊÓÐÑÎÂÀ ÐÎÁÎÒÀ
+        \else        % UTF8 encoding
+            КУРСОВАЯ РОБОТА
+        \fi
+    \end{center}
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        ç äèñöèïë³íè <<\@predmet>> \\
+        íà òåìó: <<\@title>>\\
+    \else        % UTF8 encoding
+        по дисциплине <<\@predmet>> \\
+        на тему: <<\@title>>\\
+    \fi
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8.5cm}
+
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifstudentka
+                Ñòóäåíòêè \@kurs\ êóðñó, ãðóïè \@gruppa\\
+            \else
+                Ñòóäåíòà \@kurs\ êóðñó, ãðóïè \@gruppa\\
+            \fi
+            íàïðÿìó ï³äãîòîâêè <<\@napravl>>\\
+            ñïåö³àëüíîñò³ <<\@spec>>\\
+            \@author \\
+
+            Êåð³âíèê: \@ruk\\
+            Íàö³îíàëüíà øêàëà: \hrulefill\\
+            Ê³ëüê³ñòü áàë³â: \hrulefill\\
+            Îö³íêà: ECTS \hrulefill\\
+
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifstudentka
+                Студентки \@kurs\ курса, группы \@gruppa\\
+            \else
+                Студента \@kurs\ курса, группы \@gruppa\\
+            \fi
+                направления подготовки <<\@napravl>>\\
+                специальности <<\@spec>>\\
+                \@author \\
+
+                Руководитель: \@ruk\\
+                Национальная шкала: \hrulefill\\
+                Количество баллов: \hrulefill\\
+                Оценка: ECTS \hrulefill\\
+        \fi
+    \end{minipage}
+
+    \vfill
+
+    \fontsize{10}{10}\selectfont
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hfill ×ëåíè êîì³ñ³¿ \hspace{9cm}
+    \else        % UTF8 encoding
+        \hfill Члены комиссии \hspace{9cm}
+    \fi
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8.5cm}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ï³äïèñ)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (подпись)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (фамилия и инициалы)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ï³äïèñ)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (подпись)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (фамилия и инициалы)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ï³äïèñ)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (подпись)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (фамилия и инициалы)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+    \end{minipage}
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{10}{10}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ì.Îäåñà -- \@date\ ð³ê
+        \else        % UTF8 encoding
+            г.Одесса -- \@date\ год
+        \fi
+    \end{center}
+
+    %\end{titlepage}
+
+
+    % Make contents page
+    \newpage
+    \normalsize
+    \pagestyle{myheadings} 
+    \tableofcontents
+    \newpage
+    }
+
+\else
+    % Ukrainian frontpage
+    \renewcommand{\maketitle}{
+
+    %\begin{titlepage}    % With titlepage it starts page numbering from the second page
+    \thispagestyle{empty}
+    \begin{center}
+        \fontsize{11}{11}\upshape\bfseries\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            Îäåñüêèé íàö³îíàëüí³é ïîë³òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò\\
+            Êàôåäðà òåîðåòè÷íî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ÿäåðíî¿ ô³çèêè\\
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одеський національній політехнічний університет\\
+            Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики\\
+        \fi
+
+        \vspace{5cm}
+
+        \fontsize{18}{18}\fontfamily{cmr}\bfseries\upshape\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ÊÓÐÑÎÂÀ ÐÎÁÎÒÀ
+        \else        % UTF8 encoding
+            КУРСОВА РОБОТА
+        \fi
+    \end{center}
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        ç äèñöèïë³íè <<\@predmet>> \\
+        íà òåìó: <<\@title>>\\
+    \else        % UTF8 encoding
+        з дисципліни <<\@predmet>> \\
+        на тему: <<\@title>>\\
+    \fi
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifstudentka
+                Ñòóäåíòêè \@kurs\ êóðñó, ãðóïè \@gruppa\\
+            \else
+                Ñòóäåíòà \@kurs\ êóðñó, ãðóïè \@gruppa\\
+            \fi
+            íàïðÿìó ï³äãîòîâêè <<\@napravl>>\\
+            ñïåö³àëüíîñò³ <<\@spec>>\\
+            \@author \\
+
+            Êåð³âíèê: \@ruk\\
+            Íàö³îíàëüíà øêàëà: \hrulefill\\
+            Ê³ëüê³ñòü áàë³â: \hrulefill\\
+            Îö³íêà: ECTS \hrulefill\\
+
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifstudentka
+                Студентки \@kurs\ курсу, групи \@gruppa\\
+            \else
+                Студента \@kurs\ курсу, групи \@gruppa\\
+            \fi
+                напряму підготовки <<\@napravl>>\\
+                спеціальності <<\@spec>>\\
+                \@author \\
+
+                Керівник: \@ruk\\
+                Національна шкала: \hrulefill\\
+                Кількість балів: \hrulefill\\
+                Оцінка: ECTS \hrulefill\\
+        \fi
+    \end{minipage}
+
+    \vfill
+
+    \fontsize{10}{10}\selectfont
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hfill ×ëåíè êîì³ñ³¿ \hspace{9cm}
+    \else        % UTF8 encoding
+        \hfill Члени комісії \hspace{9cm}
+    \fi
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ï³äïèñ)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ï³äïèñ)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ï³äïèñ)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+    \end{minipage}
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{10}{10}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ì.Îäåñà -- \@date\ ð³ê
+        \else        % UTF8 encoding
+            м.Одеса -- \@date\ рік
+        \fi
+    \end{center}
+
+    %\end{titlepage}
+
+
+    % Make contents page
+    \newpage
+    \normalsize
+    \pagestyle{myheadings} 
+    \tableofcontents
+    \newpage
+    }
+\fi
+
+
+
+% Points after section and subsection numbers
+\renewcommand{\thesection}{\arabic{section}.}
+\renewcommand{\thesubsection}{\thesection\arabic{subsection}.}
+
+\renewcommand{\section}{%
+\newpage
+\suppressfloats[t]
+\@startsection
+{section}{1}{0pt}{14pt}%
+{14pt}
+{\normalsize\rmfamily\upshape\bfseries\centering\MakeUppercase}%
+%{\bfseries\uppercase}%
+%\@startsection{<name>}{<level>}{<indent>}{<beforeskip>}{<afterskip>}{<style>}*[<altheading>]{<heading>}
+}
+
+
+
+
+
+\renewcommand{\subsection}{%
+\@startsection
+{subsection}{2}{0pt}{14pt}%
+{14pt}
+{\normalsize\rmfamily\upshape\bfseries\centering}%
+}
+
+\setcounter{secnumdepth}{2}  % We have only sections and subsections
+
+
+
+% Table of contents customizations
+
+% Solution from http://tex.stackexchange.com/a/137212/16578
+%
+%\let\stdl@section\l@section
+%\renewcommand*{\l@section}[2]{%
+%  \stdl@section{\MakeUppercase{#1}}{\textcolor{red}{#2}}}
+
+
+% Definition from /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
+%
+%\newcommand*\l@section[2]{%
+%  \ifnum \c@tocdepth >\z@
+%    \addpenalty\@secpenalty
+%    \addvspace{1.0em \@plus\p@}%
+%    \setlength\@tempdima{1.5em}%
+%    \begingroup
+%      \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
+%      \parfillskip -\@pnumwidth
+%      \leavevmode \bfseries
+%      \advance\leftskip\@tempdima
+%      \hskip -\leftskip
+%      #1\nobreak\hfil \nobreak\hb@xt@\@pnumwidth{\hss #2}\par
+%    \endgroup
+%  \fi}
+
+
+
+
+% !!! CONFLICTS WITH HYPERREF PACKAGE !!!
+% see http://tex.stackexchange.com/a/137212/16578 for details
+%
+\renewcommand*{\l@section}[2]{\@dottedtocline{1}{0em}{1.5em}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
+% !!! CONFLICTS WITH HYPERREF PACKAGE !!!
+
+
+
+%\patchcmd{\l@section}{#1}{\MakeUppercase{#1}}{}{}% Sections use UPPERCASE in ToC
+
+%\renewcommand*{\l@section}[2]{%
+%     {\bfseries \MakeUppercase{#1}}\nobreak
+%     {#2}}%
+
+
+
+% Setting page layout
+%
+% Physical paper size
+%\setlength{\paperheight}{29.7cm}
+%\setlength{\paperwidth}{21cm}
+
+% Horizontal parameters
+%\setlength{\hoffset}{0.5cm}       % for the resulting offset 1in + 0.5cm = 3cm
+\setlength{\hoffset}{-1in}         % for the resulting total offset = 0
+\addtolength{\hoffset}{2.5cm}        % 2.5 cm on the left
+\setlength{\oddsidemargin}{0pt}
+\setlength{\marginparsep}{0cm}
+\setlength{\marginparwidth}{0cm} 
+\setlength{\textwidth}{17.5cm}    % A4 paper width minus 4cm
+
+% Vertical parameters
+\setlength{\voffset}{-0.5cm}      % for the resulting offset 1in - 0.5cm = 2cm
+\setlength{\topmargin}{0cm}
+\setlength{\headheight}{14pt}     % = шрифту верхнего колонтитула
+\setlength{\headsep}{21pt}        % полуторный интервал
+\setlength{\textheight}{25cm}
+\setlength{\footskip}{0cm}
+
+\setlength{\marginparpush}{0cm}
+
+
+% Figures, tables and equations numbering format (1.1), (1.2), (2.1), ...
+\renewcommand{\thefigure}{\arabic{section}.\arabic{figure}}
+\renewcommand{\thetable}{\arabic{section}.\arabic{table}}
+\renewcommand{\theequation}{\arabic{section}.\arabic{equation}}
+
+
+% Change the column in the Figure and Table captions to a dot
+%\renewcommand{\makecaption}[2]{
+%    #1 . #2
+%}
+
+\def\@makecaption#1#2{%
+  \vskip\abovecaptionskip
+  \hb@xt@\hsize{\hfil #1. #2 \hfil}%
+  \vskip\belowcaptionskip}
+
+
+
+% Bibliography customizations
+    \renewcommand{\bibnumfmt}[1]{#1.\hfill} % нумерация источников в самом списке - через точку
+    %\renewcommand{\bibsection}{\likechapter{Список литературы}} % заголовок специального раздела
+    \bibliographystyle{unsrtnat}  % Not sure if it is a good place for this
+%    \bibpunct{}{}{,}{n}{,}{,}
+
+
+
+
+% Executed after \begin{document}
+\AtBeginDocument{
+
+\ifcp        % CP1251 encoding
+    \ifrus
+        % Russian
+        \renewcommand\refname{Ëèòåðàòóðà}  % Rename references section
+    \else
+        % Ukrainian
+        \renewcommand\refname{˳òåðàòóðà}  % Rename references section
+    \fi
+\else        % UTF8 encoding
+    \ifrus
+        % Russian
+        \renewcommand\refname{Литература}  % Rename references section
+    \else
+        % Ukrainian
+        \renewcommand\refname{Література}  % Rename references section
+    \fi
+\fi
+
+}
+
+% Executed before \end{document}
+\AtEndDocument{
+
+\ifcp        % CP1251 encoding
+    \ifrus
+        % Russian
+        \addcontentsline{toc}{section}{Ëèòåðàòóðà}  % Add a line for References to the ToC
+    \else
+        % Ukrainian
+        \addcontentsline{toc}{section}{˳òåðàòóðà}  % Add a line for References to the ToC
+    \fi
+\else        % UTF8 encoding
+    \ifrus
+        % Russian
+        \addcontentsline{toc}{section}{Литература}  % Add a line for References to the ToC
+    \else
+        % Ukrainian 
+        \addcontentsline{toc}{section}{Література}  % Add a line for References to the ToC
+    \fi
+\fi
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma.pdf b/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma.pdf
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..22e53c0
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma.pdf differ
diff --git a/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma.tex b/onpu-diploma-0.1/onpu-diploma.tex
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..0bbf7b2
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,205 @@
+% Шаблон курсовой работы, использующий класс 'onpu-diploma' v.0.1
+%
+\documentclass[kr,utf8,studentka,ukr]{onpu-diploma}
+
+% 
+% Доступные параметры класса 'onpu-diploma':
+%
+% utf8 - исходный текст в кодировке utf8 (включено по умолчанию)
+% cp1251 - исходный текст в кодировке cp1251 (не рекомендуется)
+%
+% kr - курсовая работа
+% Настоящая версия класса 'onpu-diploma' (v.0.1) поддерживает только
+% режим создания курсовой работы (kur). Поддержка остальных видов
+% работ будет добавлена в последующих версиях.
+% 
+% studentka - работу выполнила студентка, а не студент
+%
+% ukr - оформление работы на украинском языке (включено по умолчанию)
+% rus - оформление работы на русском языке (не соответствует правилам!!!); не включайте эту опцию
+
+
+
+\usepackage{lipsum}
+
+% Рекомендуемые пакеты
+
+\usepackage{amsmath} % Нужно для \dfrac{}{}
+
+
+% Предмет, по которому подготовлена работа (на украинском языке)
+\predmet{Название дисциплины}
+
+% Название работы (на украинском языке)
+\title{Название работы}
+
+% Курс
+\kurs{IV}
+
+% Направление подготовки (на украинском языке)
+\napravl{Фізика}
+
+% Специальность (на украинском языке)
+\spec{Фізика ядра та фізика високих енергій}
+
+% Группа, в которой учится студент
+\gruppa{ТФ-1012}
+
+% Фамилия и инициалы студента в родительном падеже
+% Например, Іванова І.І., Іванової І.І.
+% (на украинском языке)
+\author{Іванова І.І.}
+
+% Преподаватель, проверивший работу (для курсовых работ, РГР и курсовых проектов)
+% Научный руководитель (для дипломных и магистерских работ)
+% (на украинском языке)
+\ruk{Дональд Кнут}
+
+% Год, в котором выполнена работа
+\date{2013}
+
+
+
+
+
+
+
+\begin{document}
+
+\maketitle    % Создание титульного листа и содержания
+
+
+% Раздел (глава)
+\section{Назва першого розділу}
+
+% Параграф
+\subsection{Перший параграф}
+
+\lipsum[1-2]~\cite{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser}
+
+% Формула
+\begin{equation}
+L = 2 \pi R
+\label{eq01}
+\end{equation}
+
+% Многострочная формула
+\begin{eqnarray}
+S & = \pi R^2 \nonumber \\
+V & = \frac{4}{3} \pi R^3 \nonumber \\
+I & = \sigma T^4
+\label{eq02}
+\end{eqnarray}
+
+
+% Рисунок
+\begin{figure}[htb]  % параметры расположения картинки
+    \begin{center}            
+       \includegraphics[width=4cm]{onpu-diploma-fig1-indexed.png}
+       \includegraphics[scale=0.8]{onpu-diploma-fig1-indexed.png}
+    \end{center}
+    \caption{Ілюстрація із застосуванням растрової графіки.}
+    \label{fig01}
+\end{figure}
+
+\lipsum[3-4]
+
+\subsection{Другий параграф}
+
+% Рисунок
+\begin{figure}[htb!]  % параметры расположения картинки
+    \begin{center}            
+       \includegraphics[width=0.9\linewidth]{onpu-diploma-fig1.pdf}
+    \end{center}
+    \caption{Ілюстрація із застосуванням векторної графіки.}
+    \label{fig02}
+\end{figure}
+
+\lipsum[4-6]~\cite{Rusov2002,Rusov2004a,Rusov2007,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+
+\lipsum[6-7]
+
+
+
+
+\section{Назва другого розділу}
+
+% Таблица
+\begin{table}[tb]          % параметры расположения таблицы
+    \begin{center}
+    \begin{tabular}{|l|c|r|} % Выравнивание первой колонки по левому краю, второй - по центру и третьей - по правому краю
+        \hline                           % горизонтальная линия
+        Колонка 1 & Колонка 2 & Колонка 3 \\
+        \hline
+        4 & 3 & 12 \\
+        \hline
+        3.5 & 6.8 & 144.7\\
+        \hline
+    \end{tabular}
+    \end{center}
+    \caption{Демонстраційна таблиця}
+    \label{tab01}
+\end{table}
+
+\lipsum[8-12]~\cite{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+
+
+
+
+
+
+% Список литературы в порядке упоминания в тексте
+
+% С использованием BibTeX
+% \bibliography{literatura.bib}
+
+\begin{thebibliography}{9}
+
+% Книга
+\bibitem{Rusov2005}
+   Русов~В.Д., Зеленцова~Т.Н. Введение в нелинейную теорию малых доз 
+   ионизирующего излучения. -- Одесса: Резон, 2001. -- 347 с.
+
+\bibitem{Tarasov1993}
+    Б.М.~Герасимов, В.А.~Тарасов, И.В.~Токарев, Человеко-машинные системы 
+    принятия решений с элементами искусственного интеллекта. -- К.: Наукова думка, 1993. -- 184 с.
+
+% Автореферат диссертации
+\bibitem{Tarasov-disser}
+    Тарасов~В.А. Нейтринна діагностика швидкого уран-плутонієвого реактору 
+    IV покоління: Автореф.дис. д.фіз.-мат. наук: 01.04.16~/ Одеськ.нац.політехн.ун-т. -- Одеса, 2008. -- 41 с.
+
+% Статья в отечественном издании
+\bibitem{Rusov2002}
+    Русов В.Д., Зеленцова Т.М., Тарасов В.О., Шаабан І. Статистичні властивості 
+    електронних антинейтрино~// Доповіді НАН України. -- 2002. -- №6. -- С.79-83.
+
+\bibitem{Rusov2004a}
+    Русов В.Д., Тарасов В.А., Литвинов Д.А., Шаабан И. Об одной обратной задаче 
+    дистанционной нейтринной диагностики внутри реакторных процессов~// УФЖ. -- 2004. --Т.49, №8. -- С.734-742.
+
+% Статья в зарубежном издании
+\bibitem{Rusov2007}
+    Rusov V.D., Pavlovich V.N., Vaschenko V.N., Tarasov V.A., \textit{et al.} 
+    Geoantineutrino spectrum and slow nuclear burning on the boundary of the liquid 
+    and solid phases of the Earth’s core~// Journal of Geophysical Research. -- 2007. -- Vol. 112, B09203, 
+    doi: 10.1029/2005JB004212. -- P. 1-16.
+
+\bibitem{Rusov2004b}
+    Rusov V.D., Zelentsova T.N., Tarasov V.A. \textit{et al.} The inverse problem of 
+    distance neutrino diagnostic of inside-reactor processes~// J. of Appl. Phys. --  2004. -- Vol. 96. -- P.1734-1739.
+
+\bibitem{Tarasov2002}
+    Тарасов В.А., Кропачев Д.А. Реализация алгоритмов первичной обработки 
+    сигналов в системах пассивной звуковой локации~// Технология и конструирование в 
+    электронной аппаратуре. -- 2002. -- № 1. -- С. 17-21.
+
+\bibitem{Tarasov2001}
+    Тарасов В.А. Математическое моделирование радиационной ползучести реакторного 
+    топлива на примере урана и его сплавов~// Вопросы атомной науки  техники. Сер. физика 
+    радиац. повреждений и радиац. материаловедение. -- 2001. -- №2(79). -- С. 23-30.
+
+\end{thebibliography}
+
+
+\end{document}
\ No newline at end of file
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.aux b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.aux
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0988fac
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,37 @@
+\relax 
+\catcode `"\active 
+\bibstyle{unsrtnat}
+\select@language{ukrainian}
+\@writefile{toc}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{lof}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{lot}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrp }}{5}}
+\citation{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{6}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {1.1.}\IeC {\CYRP }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{6}}
+\newlabel{eq01}{{1.1}{6}}
+\newlabel{eq02}{{1.2}{6}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1.1}{\ignorespaces \IeC {\CYRII }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyryu }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrya } \IeC {\cyrii }\IeC {\cyrz } \IeC {\cyrz }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrya }\IeC {\cyrm } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyro }\IeC {\cyryi } \IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }.}}{7}}
+\newlabel{fig01}{{1.1}{7}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {1.2.}\IeC {\CYRD }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{7}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1.2}{\ignorespaces \IeC {\CYRII }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyryu }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrya } \IeC {\cyrii }\IeC {\cyrz } \IeC {\cyrz }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrya }\IeC {\cyrm } \IeC {\cyrv }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyryi } \IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }.}}{8}}
+\newlabel{fig02}{{1.2}{8}}
+\citation{Rusov2002,Rusov2004a,Rusov2007,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrd }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{10}}
+\@writefile{lot}{\contentsline {table}{\numberline {2.1}{\ignorespaces \IeC {\CYRD }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrm }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrishrt }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrt }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrb }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrya }}}{10}}
+\newlabel{tab01}{{2.1}{10}}
+\citation{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {3.}\IeC {\CYRO }\IeC {\cyrh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }}{12}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{13}}
+\bibcite{Rusov2005}{{1}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov1993}{{2}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov-disser}{{3}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2002}{{4}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2004a}{{5}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2007}{{6}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2004b}{{7}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov2002}{{8}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov2001}{{9}{}{{}}{{}}}
+\providecommand\NAT@force@numbers{}\NAT@force@numbers
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRD }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{15}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRL }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }}{15}}
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.log b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.log
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a46a9f6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,495 @@
+This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.5-1.40.14 (TeX Live 2013) (format=pdflatex 2014.3.6)  19 JUL 2014 23:24
+entering extended mode
+ \write18 enabled.
+ %&-line parsing enabled.
+**onpu-diploma-cp1251.tex
+(./onpu-diploma-cp1251.tex
+LaTeX2e <2011/06/27>
+Babel <3.9f> and hyphenation patterns for 9 languages loaded.
+(./onpu-diploma.cls
+Document Class: onpu-diploma 2013/11/19 ONPU dimploma class file v.0.2
+
+Package onpu-diploma Warning: Option 'bachelor' overrides the default option 'k
+r'. on input line 128.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
+Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo
+File: size10.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)
+)
+\c@part=\count79
+\c@section=\count80
+\c@subsection=\count81
+\c@subsubsection=\count82
+\c@paragraph=\count83
+\c@subparagraph=\count84
+\c@figure=\count85
+\c@table=\count86
+\abovecaptionskip=\skip41
+\belowcaptionskip=\skip42
+\bibindent=\dimen102
+)
+Package onpu-diploma Info: Using CP1251 encoding. on input line 143.
+
+
+Package onpu-diploma Warning: Using CP1251 encoding. on input line 144.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/inputenc.sty
+Package: inputenc 2008/03/30 v1.1d Input encoding file
+\inpenc@prehook=\toks14
+\inpenc@posthook=\toks15
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/cp1251.def
+File: cp1251.def 1999/11/16 v1.0d Input encoding file
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.sty
+Package: babel 2013/05/16 v3.9f The Babel package
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel-ukraineb/ukraineb.ldf
+Language: ukraineb 2008/03/21 v1.1l Ukrainian support from the babel system
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.def
+File: babel.def 2013/05/16 v3.9f Babel common definitions
+\babel@savecnt=\count87
+\U@D=\dimen103
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
+File: t2aenc.def 2005/09/27 v1.0i Cyrillic encoding definition file
+)
+Package babel Info: Making " an active character on input line 189.
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty
+Package: fontenc 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX package
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
+File: t2aenc.def 2005/09/27 v1.0i Cyrillic encoding definition file
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding T2A on input line 38.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.def
+File: t1enc.def 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX file
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding T1 on input line 43.
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty
+Package: natbib 2010/09/13 8.31b (PWD, AO)
+\bibhang=\skip43
+\bibsep=\skip44
+LaTeX Info: Redefining \cite on input line 694.
+\c@NAT@ctr=\count88
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
+Package: graphicx 1999/02/16 v1.0f Enhanced LaTeX Graphics (DPC,SPQR)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty
+Package: keyval 1999/03/16 v1.13 key=value parser (DPC)
+\KV@toks@=\toks16
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
+Package: graphics 2009/02/05 v1.0o Standard LaTeX Graphics (DPC,SPQR)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty
+Package: trig 1999/03/16 v1.09 sin cos tan (DPC)
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/graphics.cfg
+File: graphics.cfg 2010/04/23 v1.9 graphics configuration of TeX Live
+)
+Package graphics Info: Driver file: pdftex.def on input line 91.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/pdftex-def/pdftex.def
+File: pdftex.def 2011/05/27 v0.06d Graphics/color for pdfTeX
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/infwarerr.sty
+Package: infwarerr 2010/04/08 v1.3 Providing info/warning/error messages (HO)
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ltxcmds.sty
+Package: ltxcmds 2011/11/09 v1.22 LaTeX kernel commands for general use (HO)
+)
+\Gread@gobject=\count89
+))
+\Gin@req@height=\dimen104
+\Gin@req@width=\dimen105
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/color.sty
+Package: color 2005/11/14 v1.0j Standard LaTeX Color (DPC)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/color.cfg
+File: color.cfg 2007/01/18 v1.5 color configuration of teTeX/TeXLive
+)
+Package color Info: Driver file: pdftex.def on input line 130.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/multirow/multirow.sty
+\bigstrutjot=\dimen106
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.sty
+Package: lipsum 2011/04/14 v1.2 150 paragraphs of Lorem Ipsum dummy text
+\c@lips@count=\count90
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
+Package: amsmath 2013/01/14 v2.14 AMS math features
+\@mathmargin=\skip45
+
+For additional information on amsmath, use the `?' option.
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
+Package: amstext 2000/06/29 v2.01
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty
+File: amsgen.sty 1999/11/30 v2.0
+\@emptytoks=\toks17
+\ex@=\dimen107
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty
+Package: amsbsy 1999/11/29 v1.2d
+\pmbraise@=\dimen108
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty
+Package: amsopn 1999/12/14 v2.01 operator names
+)
+\inf@bad=\count91
+LaTeX Info: Redefining \frac on input line 210.
+\uproot@=\count92
+\leftroot@=\count93
+LaTeX Info: Redefining \overline on input line 306.
+\classnum@=\count94
+\DOTSCASE@=\count95
+LaTeX Info: Redefining \ldots on input line 378.
+LaTeX Info: Redefining \dots on input line 381.
+LaTeX Info: Redefining \cdots on input line 466.
+\Mathstrutbox@=\box26
+\strutbox@=\box27
+\big@size=\dimen109
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OML on input line 566.
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OMS on input line 567.
+\macc@depth=\count96
+\c@MaxMatrixCols=\count97
+\dotsspace@=\muskip10
+\c@parentequation=\count98
+\dspbrk@lvl=\count99
+\tag@help=\toks18
+\row@=\count100
+\column@=\count101
+\maxfields@=\count102
+\andhelp@=\toks19
+\eqnshift@=\dimen110
+\alignsep@=\dimen111
+\tagshift@=\dimen112
+\tagwidth@=\dimen113
+\totwidth@=\dimen114
+\lineht@=\dimen115
+\@envbody=\toks20
+\multlinegap=\skip46
+\multlinetaggap=\skip47
+\mathdisplay@stack=\toks21
+LaTeX Info: Redefining \[ on input line 2665.
+LaTeX Info: Redefining \] on input line 2666.
+)
+
+LaTeX Warning: Unused global option(s):
+    [14pt].
+
+No file onpu-diploma-cp1251.aux.
+\openout1 = `onpu-diploma-cp1251.aux'.
+
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for T2A/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Try loading font information for T2A+cmr on input line 87.
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2acmr.fd
+File: t2acmr.fd 2001/08/11 v1.0a Computer Modern Cyrillic font definitions
+)
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/context/base/supp-pdf.mkii
+[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
+\scratchcounter=\count103
+\scratchdimen=\dimen116
+\scratchbox=\box28
+\nofMPsegments=\count104
+\nofMParguments=\count105
+\everyMPshowfont=\toks22
+\MPscratchCnt=\count106
+\MPscratchDim=\dimen117
+\MPnumerator=\count107
+\makeMPintoPDFobject=\count108
+\everyMPtoPDFconversion=\toks23
+) (/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdftexcmds.sty
+Package: pdftexcmds 2011/11/29 v0.20 Utility functions of pdfTeX for LuaTeX (HO
+)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifluatex.sty
+Package: ifluatex 2010/03/01 v1.3 Provides the ifluatex switch (HO)
+Package ifluatex Info: LuaTeX not detected.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifpdf.sty
+Package: ifpdf 2011/01/30 v2.3 Provides the ifpdf switch (HO)
+Package ifpdf Info: pdfTeX in PDF mode is detected.
+)
+Package pdftexcmds Info: LuaTeX not detected.
+Package pdftexcmds Info: \pdf@primitive is available.
+Package pdftexcmds Info: \pdf@ifprimitive is available.
+Package pdftexcmds Info: \pdfdraftmode found.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/epstopdf-base.sty
+Package: epstopdf-base 2010/02/09 v2.5 Base part for package epstopdf
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/grfext.sty
+Package: grfext 2010/08/19 v1.1 Manage graphics extensions (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/kvdefinekeys.sty
+Package: kvdefinekeys 2011/04/07 v1.3 Define keys (HO)
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/kvoptions.sty
+Package: kvoptions 2011/06/30 v3.11 Key value format for package options (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/kvsetkeys.sty
+Package: kvsetkeys 2012/04/25 v1.16 Key value parser (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/etexcmds.sty
+Package: etexcmds 2011/02/16 v1.5 Avoid name clashes with e-TeX commands (HO)
+Package etexcmds Info: Could not find \expanded.
+(etexcmds)             That can mean that you are not using pdfTeX 1.50 or
+(etexcmds)             that some package has redefined \expanded.
+(etexcmds)             In the latter case, load this package earlier.
+)))
+Package grfext Info: Graphics extension search list:
+(grfext)             [.png,.pdf,.jpg,.mps,.jpeg,.jbig2,.jb2,.PNG,.PDF,.JPG,.JPE
+G,.JBIG2,.JB2,.eps]
+(grfext)             \AppendGraphicsExtensions on input line 452.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/epstopdf-sys.cfg
+File: epstopdf-sys.cfg 2010/07/13 v1.3 Configuration of (r)epstopdf for TeX Liv
+e
+))
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/bx/n' in size <22> not available
+(Font)              size <20.74> substituted on input line 89.
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+LaTeX Font Info:    Calculating math sizes for size <14> on input line 89.
+[1
+
+{/var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] [2]
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/m/n' in size <16> not available
+(Font)              size <17.28> substituted on input line 89.
+
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/bx/n' in size <16> not available
+(Font)              size <17.28> substituted on input line 89.
+
+[3]
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+[]\T2A/cmr/m/n/12 \9d
+ []
+
+
+Overfull \hbox (3.39432pt too wide) in paragraph at lines 89--89
+\T2A/cmr/m/n/12 ç/ï| 
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 3009) in paragraph at lines 89--89
+[]\T2A/cmr/m/n/12 Ñòðîê âè-êî-íà-í-íÿ
+ []
+
+[4] [5]
+No file onpu-diploma-cp1251.toc.
+\tf@toc=\write3
+\openout3 = `onpu-diploma-cp1251.toc'.
+
+[4]
+Overfull \hbox (5.67545pt too wide) in paragraph at lines 99--99
+\T2A/cmr/m/n/14.4 parturi-ent montes, nascetur ri-di-culus mus. Ali-quam ti-nci
+-dunt urna. Nulla ullamcorper
+ []
+
+[5]
+Overfull \hbox (5.67545pt too wide) in paragraph at lines 107--107
+\T2A/cmr/m/n/14.4 parturi-ent montes, nascetur ri-di-culus mus. Ali-quam ti-nci
+-dunt urna. Nulla ullamcorper
+ []
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2005' on page 6 undefined on input line 
+107.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov1993' on page 6 undefined on input lin
+e 107.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov-disser' on page 6 undefined on input 
+line 107.
+
+<onpu-diploma-fig1-indexed.png, id=32, 217.613pt x 207.174pt>
+File: onpu-diploma-fig1-indexed.png Graphic file (type png)
+
+<use onpu-diploma-fig1-indexed.png>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1-indexed.png used on input line 127.
+(pdftex.def)             Requested size: 113.81102pt x 108.35068pt.
+File: onpu-diploma-fig1-indexed.png Graphic file (type png)
+ <use onpu-diploma-fig1-indexed.png>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1-indexed.png used on input line 128.
+(pdftex.def)             Requested size: 174.09062pt x 165.73941pt.
+
+Overfull \hbox (2.44394pt too wide) in paragraph at lines 134--134
+\T2A/cmr/m/n/14.4 dunt tri-sti-que, li-bero. Vi-vamus vi-verra fermentum felis.
+ Donec nonummy pellentesque
+ []
+
+[6] <onpu-diploma-fig1.pdf, id=39, 217.8937pt x 207.0143pt>
+File: onpu-diploma-fig1.pdf Graphic file (type pdf)
+
+<use onpu-diploma-fig1.pdf>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1.pdf used on input line 141.
+(pdftex.def)             Requested size: 448.12785pt x 425.78769pt.
+ [7 <./onpu-diploma-fig1-indexed.png>] [8 <./onpu-diploma-fig1.pdf>]
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2002' on page 9 undefined on input line 
+147.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2004a' on page 9 undefined on input line
+ 147.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2007' on page 9 undefined on input line 
+147.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2004b' on page 9 undefined on input line
+ 147.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov2002' on page 9 undefined on input lin
+e 147.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov2001' on page 9 undefined on input lin
+e 147.
+
+[9] [10]
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2005' on page 11 undefined on input line
+ 173.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov1993' on page 11 undefined on input li
+ne 173.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov-disser' on page 11 undefined on input
+ line 173.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2004b' on page 11 undefined on input lin
+e 173.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov2002' on page 11 undefined on input li
+ne 173.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov2001' on page 11 undefined on input li
+ne 173.
+
+[11]
+Overfull \hbox (6.66847pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 condi-mentum augue, nec ultri-ci-es ni-bh arcu preti-um enim.
+ Nunc purus neque, placerat
+ []
+
+
+Overfull \hbox (14.95789pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 id, imperdi-et sed, pellentesque nec, ni-sl. Vesti-bulum impe
+rdi-et neque non sem accumsan
+ []
+
+
+Overfull \hbox (14.76588pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 laoreet. In hac habi-tasse platea di-ctumst. Eti-am condi-men
+tum faci-li-sis li-bero. Suspendi-
+ []
+
+[12] [13]
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 209--211
+[]\T2A/cmr/m/n/14.4 Òàðàñîâ Â.À. Íåé-òðèí-íà äi-à-ãíî-ñòè-êà øâèä-êî-ãî óðàí-ïë
+óòîíi¹âîãî
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 209--211
+\T2A/cmr/m/n/14.4 ðå-àêòî-ðó IV ïî-êî-ëi-í-íÿ: Àâ-òî-ðåô.äèñ. ä.ôiç.-ìàò. íà-óê
+: 01.04.16 /
+ []
+
+[14]
+
+Package natbib Warning: There were undefined citations.
+
+[15] (./onpu-diploma-cp1251.aux
+
+Package natbib Warning: Citation(s) may have changed.
+(natbib)                Rerun to get citations correct.
+
+)
+
+LaTeX Font Warning: Size substitutions with differences
+(Font)              up to 1.28pt have occurred.
+
+
+LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.
+
+ ) 
+Here is how much of TeX's memory you used:
+ 3723 strings out of 494520
+ 47137 string characters out of 6174931
+ 213860 words of memory out of 5000000
+ 6862 multiletter control sequences out of 15000+600000
+ 18176 words of font info for 43 fonts, out of 8000000 for 9000
+ 430 hyphenation exceptions out of 8191
+ 38i,9n,30p,672b,268s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,80000s
+{/usr/share/texmf-dist/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-t2a.enc}</usr/share/
+texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb></usr/share/texmf-dist/fon
+ts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public
+/amsfonts/cm/cmr12.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1
+200.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1440.pfb></usr/s
+hare/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1728.pfb></usr/share/texmf-dist
+/fonts/type1/public/cm-super/sfbx2074.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/pu
+blic/cm-super/sfrm0800.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/s
+frm1200.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1440.pfb></u
+sr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfti1440.pfb>
+Output written on onpu-diploma-cp1251.pdf (17 pages, 198529 bytes).
+PDF statistics:
+ 109 PDF objects out of 1000 (max. 8388607)
+ 75 compressed objects within 1 object stream
+ 0 named destinations out of 1000 (max. 500000)
+ 11 words of extra memory for PDF output out of 10000 (max. 10000000)
+
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.pdf b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.pdf
new file mode 100644 (file)
index 0000000..68f1f23
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.pdf differ
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.tex b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.tex
new file mode 100644 (file)
index 0000000..66c3e68
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,253 @@
+% Øàáëîí êóðñîâîé ðàáîòû, èñïîëüçóþùèé êëàññ 'onpu-diploma' v.2.1
+%
+\documentclass[cp1251,studentka,ukr,bachelor]{onpu-diploma}
+
+% 
+% Äîñòóïíûå ïàðàìåòðû êëàññà 'onpu-diploma':
+%
+% utf8 - èñõîäíûé òåêñò â êîäèðîâêå utf8 (âêëþ÷åíî ïî óìîë÷àíèþ)
+% cp1251 - èñõîäíûé òåêñò â êîäèðîâêå cp1251 (íå ðåêîìåíäóåòñÿ)
+%
+% kr - êóðñîâàÿ ðàáîòà
+% bachelor - äèïëîìíàÿ ðàáîòà áàêàëàâðà
+% Íàñòîÿùàÿ âåðñèÿ êëàññà 'onpu-diploma' (v.0.2.1) ïîääåðæèâàåò òîëüêî
+% ðåæèì ñîçäàíèÿ êóðñîâîé ðàáîòû (kur) èëè äèïëîìíîé ðàáîòû áàêàëàâðà (bachelor). 
+% Ïîääåðæêà îñòàëüíûõ âèäîâ ðàáîò áóäåò äîáàâëåíà â ïîñëåäóþùèõ âåðñèÿõ.
+% 
+% studentka - ðàáîòó âûïîëíèëà ñòóäåíòêà, à íå ñòóäåíò
+%
+% ukr - îôîðìëåíèå ðàáîòû íà óêðàèíñêîì ÿçûêå (âêëþ÷åíî ïî óìîë÷àíèþ)
+% rus - îôîðìëåíèå ðàáîòû íà ðóññêîì ÿçûêå (íå ñîîòâåòñòâóåò ïðàâèëàì!!!); íå âêëþ÷àéòå ýòó îïöèþ
+
+
+
+\usepackage{lipsum}
+
+% Ðåêîìåíäóåìûå ïàêåòû
+
+\usepackage{amsmath} % Íóæíî äëÿ \dfrac{}{}
+
+
+% Ïðåäìåò, ïî êîòîðîìó ïîäãîòîâëåíà ðàáîòà (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+% Èñïîëüçóåòñÿ â ðàáòàõ òèïà 'kr'. Èãíîðèðóåòñÿ â äèïëîìíûõ ðàáîòàõ.
+\predmet{Íàçâàíèå äèñöèïëèíû}
+
+% Íàçâàíèå ðàáîòû (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\title{Íàçâàíèå ðàáîòû}
+
+% Êóðñ
+\kurs{IV}
+
+% Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\napravl{Ô³çèêà}
+
+% Ñïåöèàëüíîñòü (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\spec{Ô³çèêà ÿäðà òà ô³çèêà âèñîêèõ åíåðã³é}
+
+\shifr{6.040203} % íàïðÿì - ô³çèêà (äëÿ áàêàëàâðîâ)
+%\shifr{7.04020304} % ñïåö³àëüí³ñòü - ô³çèêà ÿäðà òà ô³çèêà âèñîêèõ åíåðã³é (äëÿ ñïåöèàëèñòîâ)
+%\shifr{8.04020304} % ñïåö³àëüí³ñòü - ô³çèêà ÿäðà òà ô³çèêà âèñîêèõ åíåðã³é (äëÿ ìàãèñòðîâ)
+
+% Ãðóïïà, â êîòîðîé ó÷èòñÿ ñòóäåíò
+\gruppa{ÒÔ-1012}
+
+% Ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ñòóäåíòà â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå
+% Íàïðèìåð, ²âàíîâà ².²., ²âàíîâî¿ ².².
+% (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\author{²âàíîâà ².².}
+
+% Ïðåïîäàâàòåëü, ïðîâåðèâøèé ðàáîòó (äëÿ êóðñîâûõ ðàáîò, ÐÃРè êóðñîâûõ ïðîåêòîâ)
+% Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü (äëÿ äèïëîìíûõ è ìàãèñòåðñêèõ ðàáîò)
+% (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\ruk{Äîíàëüä Êíóò}
+
+% Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü (äëÿ äèïëîìíûõ è ìàãèñòåðñêèõ ðàáîò)
+% (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\recenzent{Áéîðí Ñòðàóñòðóï}
+
+% Ãîä, â êîòîðîì âûïîëíåíà ðàáîòà
+\date{2014}
+
+% Àííîòàöèÿ ê äèïëîìíîé ðàáîòå (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\abstract{Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. 
+Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. 
+Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. }
+
+% Àííîòàöèÿ ê äèïëîìíîé ðàáîòå (íà àíãëèéñêîì ÿçûêå)
+\abstracteng{Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. 
+Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. 
+Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. }
+
+
+
+
+
+
+
+\begin{document}
+
+\maketitle    % Ñîçäàíèå òèòóëüíîãî ëèñòà è ñîäåðæàíèÿ
+
+
+% Âñòóïëåíèå, Âûâîäû è Ïðèëîæåíèÿ (Âñòóï, Âèñíîâêè òà Äîäàòêè)
+% íå íóìåðóþòñÿ, ïîýòîìó íóæíî èñïîëüçîâàòü îáîçíà÷åíèå "\section*{}" ñî çâ¸çäî÷êîé,
+% âìåñòî îáû÷íîãî. À ÷òîáû ïðè ýòîì äàííûé ðàçäåë âñ¸ æå ïîÿâèëñÿ â ñîäåðæàíèè,
+% åãî íåîáõîäèìî âðó÷íóþ òóäà äîáàâèòü (\addcontentsline)
+\section*{Âñòóï}
+\addcontentsline{toc}{section}{Âñòóï}
+
+\lipsum[1-2]
+
+% Ðàçäåë (ãëàâà)
+\section{Íàçâà ïåðøîãî ðîçä³ëó}
+
+% Ïàðàãðàô
+\subsection{Ïåðøèé ïàðàãðàô}
+
+\lipsum[1-2]~\cite{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser}
+
+% Ôîðìóëà
+\begin{equation}
+L = 2 \pi R
+\label{eq01}
+\end{equation}
+
+% Ìíîãîñòðî÷íàÿ ôîðìóëà
+\begin{eqnarray}
+S & = \pi R^2 \nonumber \\
+V & = \frac{4}{3} \pi R^3 \nonumber \\
+I & = \sigma T^4
+\label{eq02}
+\end{eqnarray}
+
+
+% Ðèñóíîê
+\begin{figure}[htb]  % ïàðàìåòðû ðàñïîëîæåíèÿ êàðòèíêè
+    \begin{center}            
+       \includegraphics[width=4cm]{onpu-diploma-fig1-indexed.png}
+       \includegraphics[scale=0.8]{onpu-diploma-fig1-indexed.png}
+    \end{center}
+    \caption{²ëþñòðàö³ÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ðàñòðîâî¿ ãðàô³êè.}
+    \label{fig01}
+\end{figure}
+
+\lipsum[3-4]
+
+\subsection{Äðóãèé ïàðàãðàô}
+
+% Ðèñóíîê
+\begin{figure}[htb!]  % ïàðàìåòðû ðàñïîëîæåíèÿ êàðòèíêè
+    \begin{center}            
+       \includegraphics[width=0.9\linewidth]{onpu-diploma-fig1.pdf}
+    \end{center}
+    \caption{²ëþñòðàö³ÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì âåêòîðíî¿ ãðàô³êè.}
+    \label{fig02}
+\end{figure}
+
+\lipsum[4-6]~\cite{Rusov2002,Rusov2004a,Rusov2007,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+
+\lipsum[6-7]
+
+
+
+
+\section{Íàçâà äðóãîãî ðîçä³ëó}
+
+% Òàáëèöà
+\begin{table}[tb]          % ïàðàìåòðû ðàñïîëîæåíèÿ òàáëèöû
+    \begin{center}
+    \begin{tabular}{|l|c|r|} % Âûðàâíèâàíèå ïåðâîé êîëîíêè ïî ëåâîìó êðàþ, âòîðîé - ïî öåíòðó è òðåòüåé - ïî ïðàâîìó êðàþ
+        \hline                           % ãîðèçîíòàëüíàÿ ëèíèÿ
+        Êîëîíêà 1 & Êîëîíêà 2 & Êîëîíêà 3 \\
+        \hline
+        4 & 3 & 12 \\
+        \hline
+        3.5 & 6.8 & 144.7\\
+        \hline
+    \end{tabular}
+    \end{center}
+    \caption{Äåìîíñòðàö³éíà òàáëèöÿ}
+    \label{tab01}
+\end{table}
+
+\lipsum[8-12]~\cite{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+
+
+
+\section{Îõîðîíà ïðàö³}
+
+\lipsum[13-15]
+
+
+% Âñòóïëåíèå, Âûâîäû è Ïðèëîæåíèÿ (Âñòóï, Âèñíîâêè òà Äîäàòêè)
+% íå íóìåðóþòñÿ, ïîýòîìó íóæíî èñïîëüçîâàòü îáîçíà÷åíèå "\section*{}" ñî çâ¸çäî÷êîé,
+% âìåñòî îáû÷íîãî. À ÷òîáû ïðè ýòîì äàííûé ðàçäåë âñ¸ æå ïîÿâèëñÿ â ñîäåðæàíèè,
+% åãî íåîáõîäèìî âðó÷íóþ òóäà äîáàâèòü (\addcontentsline)
+\section*{Âèñíîâêè}
+\addcontentsline{toc}{section}{Âèñíîâêè}
+
+\lipsum[16-17]
+
+% Ñïèñîê ëèòåðàòóðû â ïîðÿäêå óïîìèíàíèÿ â òåêñòå
+
+% Ñ èñïîëüçîâàíèåì BibTeX
+% \bibliography{literatura.bib}
+
+\begin{thebibliography}{9}
+
+% Êíèãà
+\bibitem{Rusov2005}
+   Ðóñîâ~Â.Ä., Çåëåíöîâà~Ò.Í. Ââåäåíèå â íåëèíåéíóþ òåîðèþ ìàëûõ äîç 
+   èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ. -- Îäåññà: Ðåçîí, 2001. -- 347 ñ.
+
+\bibitem{Tarasov1993}
+    Á.Ì.~Ãåðàñèìîâ, Â.À.~Òàðàñîâ, È.Â.~Òîêàðåâ, ×åëîâåêî-ìàøèííûå ñèñòåìû 
+    ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ ýëåìåíòàìè èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà. -- Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1993. -- 184 ñ.
+
+% Àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè
+\bibitem{Tarasov-disser}
+    Òàðàñîâ~Â.À. Íåéòðèííà ä³àãíîñòèêà øâèäêîãî óðàí-ïëóòîí³ºâîãî ðåàêòîðó 
+    IV ïîêîë³ííÿ: Àâòîðåô.äèñ. ä.ô³ç.-ìàò. íàóê: 01.04.16~/ Îäåñüê.íàö.ïîë³òåõí.óí-ò. -- Îäåñà, 2008. -- 41 ñ.
+
+% Ñòàòüÿ â îòå÷åñòâåííîì èçäàíèè
+\bibitem{Rusov2002}
+    Ðóñîâ Â.Ä., Çåëåíöîâà Ò.Ì., Òàðàñîâ Â.Î., Øààáàí ². Ñòàòèñòè÷í³ âëàñòèâîñò³ 
+    åëåêòðîííèõ àíòèíåéòðèíî~// Äîïîâ³ä³ ÍÀÍ Óêðà¿íè. -- 2002. -- ¹6. -- Ñ.79-83.
+
+\bibitem{Rusov2004a}
+    Ðóñîâ Â.Ä., Òàðàñîâ Â.À., Ëèòâèíîâ Ä.À., Øààáàí È. Îá îäíîé îáðàòíîé çàäà÷å 
+    äèñòàíöèîííîé íåéòðèííîé äèàãíîñòèêè âíóòðè ðåàêòîðíûõ ïðîöåññîâ~// ÓÔÆ. -- 2004. --Ò.49, ¹8. -- Ñ.734-742.
+
+% Ñòàòüÿ â çàðóáåæíîì èçäàíèè
+\bibitem{Rusov2007}
+    Rusov V.D., Pavlovich V.N., Vaschenko V.N., Tarasov V.A., \textit{et al.} 
+    Geoantineutrino spectrum and slow nuclear burning on the boundary of the liquid 
+    and solid phases of the Earth\92s core~// Journal of Geophysical Research. -- 2007. -- Vol. 112, B09203, 
+    doi: 10.1029/2005JB004212. -- P. 1-16.
+
+\bibitem{Rusov2004b}
+    Rusov V.D., Zelentsova T.N., Tarasov V.A. \textit{et al.} The inverse problem of 
+    distance neutrino diagnostic of inside-reactor processes~// J. of Appl. Phys. --  2004. -- Vol. 96. -- P.1734-1739.
+
+\bibitem{Tarasov2002}
+    Òàðàñîâ Â.À., Êðîïà÷åâ Ä.À. Ðåàëèçàöèÿ àëãîðèòìîâ ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè 
+    ñèãíàëîâ â ñèñòåìàõ ïàññèâíîé çâóêîâîé ëîêàöèè~// Òåõíîëîãèÿ è êîíñòðóèðîâàíèå â 
+    ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðå. -- 2002. -- ¹ 1. -- Ñ. 17-21.
+
+\bibitem{Tarasov2001}
+    Òàðàñîâ Â.À. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ðàäèàöèîííîé ïîëçó÷åñòè ðåàêòîðíîãî 
+    òîïëèâà íà ïðèìåðå óðàíà è åãî ñïëàâîâ~// Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè  òåõíèêè. Ñåð. ôèçèêà 
+    ðàäèàö. ïîâðåæäåíèé è ðàäèàö. ìàòåðèàëîâåäåíèå. -- 2001. -- ¹2(79). -- Ñ. 23-30.
+
+\end{thebibliography}
+
+% Âñòóïëåíèå, Âûâîäû è Ïðèëîæåíèÿ (Âñòóï, Âèñíîâêè òà Äîäàòêè)
+% íå íóìåðóþòñÿ, ïîýòîìó íóæíî èñïîëüçîâàòü îáîçíà÷åíèå "\section*{}" ñî çâ¸çäî÷êîé,
+% âìåñòî îáû÷íîãî. À ÷òîáû ïðè ýòîì äàííûé ðàçäåë âñ¸ æå ïîÿâèëñÿ â ñîäåðæàíèè,
+% åãî íåîáõîäèìî âðó÷íóþ òóäà äîáàâèòü (\addcontentsline)
+\section*{Äîäàòêè}
+\addcontentsline{toc}{section}{Äîäàòêè}
+
+\lipsum[16-17]
+
+\end{document}
\ No newline at end of file
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.toc b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-cp1251.toc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0af083b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,10 @@
+\select@language {ukrainian}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrp }}{5}
+\contentsline {section}{\numberline {1.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{6}
+\contentsline {subsection}{\numberline {1.1.}\IeC {\CYRP }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{6}
+\contentsline {subsection}{\numberline {1.2.}\IeC {\CYRD }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{7}
+\contentsline {section}{\numberline {2.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrd }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{10}
+\contentsline {section}{\numberline {3.}\IeC {\CYRO }\IeC {\cyrh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }}{12}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{13}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRD }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{15}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRL }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }}{15}
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-fig1-indexed.png b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-fig1-indexed.png
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..7d7020b
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-fig1-indexed.png differ
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-fig1.pdf b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-fig1.pdf
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..78b649e
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma-fig1.pdf differ
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.aux b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.aux
new file mode 100644 (file)
index 0000000..904dc4a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,37 @@
+\relax 
+\catcode `"\active 
+\bibstyle{unsrtnat}
+\select@language{ukrainian}
+\@writefile{toc}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{lof}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{lot}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrp }}{5}}
+\citation{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{6}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {1.1.}\IeC {\CYRP }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{6}}
+\newlabel{eq01}{{1.1}{6}}
+\newlabel{eq02}{{1.2}{6}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1.1}{\ignorespaces \IeC {\CYRII }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyryu }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrya } \IeC {\cyrii }\IeC {\cyrz } \IeC {\cyrz }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrya }\IeC {\cyrm } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyro }\IeC {\cyryi } \IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }.}}{7}}
+\newlabel{fig01}{{1.1}{7}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {1.2.}\IeC {\CYRD }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{7}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1.2}{\ignorespaces \IeC {\CYRII }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyryu }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrya } \IeC {\cyrii }\IeC {\cyrz } \IeC {\cyrz }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrya }\IeC {\cyrm } \IeC {\cyrv }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyryi } \IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }.}}{8}}
+\newlabel{fig02}{{1.2}{8}}
+\citation{Rusov2002,Rusov2004a,Rusov2007,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrd }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{10}}
+\@writefile{lot}{\contentsline {table}{\numberline {2.1}{\ignorespaces \IeC {\CYRD }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrm }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrishrt }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrt }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrb }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrya }}}{10}}
+\newlabel{tab01}{{2.1}{10}}
+\citation{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {3.}\IeC {\CYRO }\IeC {\cyrh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }}{12}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{13}}
+\bibcite{Rusov2005}{{1}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov1993}{{2}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov-disser}{{3}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2002}{{4}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2004a}{{5}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2007}{{6}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2004b}{{7}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov2002}{{8}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov2001}{{9}{}{{}}{{}}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRL }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }}{14}}
+\providecommand\NAT@force@numbers{}\NAT@force@numbers
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRD }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{15}}
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.cls b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.cls
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..6d9f805
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,1436 @@
+\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
+\ProvidesClass{onpu-diploma}[2014/12/17 ONPU dimploma class file v.0.2.2]
+
+% Version 0.2.1 supports 'kr' and 'bachelor' modes only 
+% Also only ukrainian version is available
+
+% CONTENTS
+%
+% Processing options
+%   Document type
+%     Course work (kursovaya)
+%     Diploma works (diplomi)
+%       Bachelor diploma (diplom bakalavra)
+%   Document language
+%   Male or female
+%   Source text encoding
+% package body
+%   Define a frontpage
+%   section and subsection numbers format
+%   Table of contents customizations
+%   Setting page layout
+%   Figures, tables and equations numbering format
+%   Figure and Table captions format
+%   Bibliography customizations
+%   References page
+
+
+%\ProvidesClass{minimal}[1995/10/30 Standard LaTeX minimal class]
+%\renewcommand{\normalsize}{\fontsize{10pt}{12pt}\selectfont}
+%\setlength{\textwidth}{6.5in}
+%\setlength{\textheight}{8in}
+%\pagenumbering{arabic}
+% needed even though this class will
+% not show page numbers
+
+
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+% Processing options %
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
+
+%%%%% Document type %%%%%
+
+% Course work (kursovaya)
+\newif\ifkr
+\krtrue         % kr is the default type
+
+\DeclareOption{kr}{
+  \krtrue
+}
+
+
+% Diploma works (diplomi)
+
+% Bachelor diploma (diplom bakalavra)
+\newif\ifbachelor
+\bachelorfalse
+
+\DeclareOption{bachelor}{
+    \ifkr
+      \PackageWarning{onpu-diploma}{Option 'bachelor' overrides the default option 'kr'.}{}%
+    \fi
+    \krfalse
+    \bachelortrue
+}
+
+% Specialist diploma (specialist) - TODO
+% Master diploma (magistr) - TODO
+
+
+%%%%% Document language %%%%%
+
+\newif\ifrus
+\rusfalse    % 'Ukrainian' is the default language
+
+\DeclareOption{rus}{%
+    \rustrue
+    \PackageError{onpu-diploma}{Russian is not supported in the current version (v.0.2.1). Please remove the 'rus' option.}{}%
+}
+
+\DeclareOption{ukr}{%
+    \ifrus
+      \PackageError{onpu-diploma}{Options 'ukr' and 'rus' are mutually exclusive.}{}%
+    \fi
+    \rusfalse
+}
+
+
+
+%%%%% Male or female %%%%%
+
+\newif\ifstudentka
+\studentkafalse
+\DeclareOption{studentka}{%
+    \studentkatrue
+}
+
+
+
+%%%%% Source text encoding %%%%%
+
+\newif\ifcp
+\cpfalse
+
+\DeclareOption{cp1251}{
+    \cptrue
+    %\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{inputenc}
+}
+
+\DeclareOption{utf8}{%
+    \ifcp
+        \PackageError{onpu-diploma}{Options 'utf8' and cp1251' are mutually exclusive.}{}%
+    \else
+        %\PackageWarning{onpu-diploma}{Using UTF-8 encoding.}{}%
+        %\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{inputenc}
+        \cpfalse
+    \fi
+}
+
+
+
+% All unknown options will go here
+
+\DeclareOption*{%
+    \PackageWarning{onpu-diploma}{Unknown option: '\CurrentOption'}%
+}
+
+\ProcessOptions\relax
+
+
+
+
+
+%%%%% package body: %%%%%
+
+
+% Our class is based on the standard 'article' slass
+\LoadClass[14pt,a4paper]{article}
+
+% Load 'inputenc' package with the stated encoding
+% must be loaded BEFORE the 'babel' package
+\ifcp
+    \PackageInfo{onpu-diploma}{Using CP1251 encoding.}
+    \PackageWarning{onpu-diploma}{Using CP1251 encoding.}
+    %\PassOptionsToPackage{cp1251}{inputenc}
+    \RequirePackage[cp1251]{inputenc}   % loading with the options stated 
+\else
+    \PackageWarning{onpu-diploma}{Using UTF-8 encoding.}{}%
+    %\PassOptionsToPackage{utf8}{inputenc}
+    \RequirePackage[utf8]{inputenc}   % loading with the options stated 
+\fi
+
+
+% Load the 'babel' package for the stated language
+\ifrus
+   % Russian Babel package
+   \RequirePackage[russian]{babel}
+\else
+   % Ukrainian Babel package
+   \RequirePackage[ukrainian]{babel}
+\fi
+
+
+
+%\RequirePackage{ucs}       % I don't know what this package actually does
+
+\RequirePackage[T2A,T1]{fontenc}  % Setting this explicitly solves the issue with 
+                                  % the \MakeUppercase command for Cyrillic text
+
+\RequirePackage[sort&compress,square,numbers,comma]{natbib}
+\RequirePackage{graphicx} % We definitely deed some pictures
+
+%\RequirePackage[left=3cm,right=1cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
+
+\RequirePackage{color} % needed only for this class testing
+
+\RequirePackage{multirow} % Multi-row spanning in tables
+
+
+%\newcommand{\ruk}[1]{Text}         % Непонятно, что
+%\newcommand{\ruk#1}{\def\@ruk{#1}} % Не пашет
+\def\ruk#1{\def\@ruk{#1}}
+
+\def\recenzent#1{\def\@recenzent{#1}}
+
+\def\gruppa#1{\def\@gruppa{#1}}
+\def\predmet#1{\def\@predmet{#1}}
+\def\year#1{\def\@year{#1}}
+\def\kurs#1{\def\@kurs{#1}}
+\def\napravl#1{\def\@napravl{#1}}
+\def\spec#1{\def\@spec{#1}}
+\def\shifr#1{\def\@shifr{#1}}
+\def\abstract#1{\def\@abstract{#1}}
+\def\abstracteng#1{\def\@abstracteng{#1}}
+
+
+% Define the default font parameters
+\renewcommand{\normalsize}{\fontsize{14}{21}\fontfamily{cmr}\upshape\selectfont}
+
+
+
+% Define a frontpage
+
+
+\ifbachelor
+\ifrus
+    % Russian front page
+    \renewcommand{\maketitle}{
+    \fontsize{21}{21}\upshape\bfseries\selectfont
+    Russian version is not supported
+    }
+
+\else
+    % Ukrainian frontpage
+    \renewcommand{\maketitle}{
+
+    %\begin{titlepage}    % With titlepage it starts page numbering from the second page
+    \thispagestyle{empty}
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{14}{14}\upshape\mdseries\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �������� ������������ ������������� �����������\\
+            �������� ���������� �� ����'������-������������ ������ ����������\\
+            ������� ����������� �� ����������������� ������� ������\\
+        \else         % UTF8 encoding
+            Одеський національній політехнічний університет\\
+            Інститут енергетики та комп'ютерно-інтегрованих систем управління\\
+            Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики\\
+        \fi
+
+        \vspace{5cm}
+
+        \fontsize{22}{22}\fontfamily{cmr}\bfseries\upshape\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{������������ �������}
+        \else        % UTF8 encoding
+            \textbf{Пояснювальна записка}
+        \fi
+        
+        \fontsize{14}{14}\fontfamily{cmr}\mdseries\upshape\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �� ��������� ������\\
+            ���������
+        \else        % UTF8 encoding
+            до дипломної роботи\\
+            бакалавра
+        \fi
+        
+
+    \end{center}
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        �� ����: <<\@title>>\\
+    \else        % UTF8 encoding
+        на тему: <<\@title>>\\
+    \fi
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{11cm}
+
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifstudentka
+                ��������: ��������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \else
+                �������: ������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \fi
+                ������� ���������� \@shifr\ <<\@napravl>>\\
+                \@author \\
+
+                ��������: \@ruk\\
+                ���������: \@recenzent\\
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifstudentka
+                Виконала: студентка \@kurs\ курсу, групи \@gruppa\\
+            \else
+                Виконав: студент \@kurs\ курсу, групи \@gruppa\\
+            \fi
+                напряму підготовки \@shifr\ <<\@napravl>>\\
+                \@author \\
+
+                Керівник: \@ruk\\
+                Рецензент: \@recenzent\\
+        \fi
+    \end{minipage}
+
+    \vfill
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{14}{14}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ����� -- \@date\ ���
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одеса -- \@date\ рік
+        \fi
+    \end{center}
+
+
+%%%%% Abstract page %%%%%%%
+
+    \newpage
+    \thispagestyle{empty}
+    
+    \begin{center}
+        \fontsize{14}{14}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{��������}
+        \else        % UTF8 encoding
+            \textbf{Анотація}
+        \fi
+    \end{center}
+    \@abstract
+
+    \begin{center}
+        \textbf{Abstract}
+    \end{center}
+    \@abstracteng
+
+
+%%%%%% Task page (zadanie) %%%%%%%%%%%%
+
+    \newpage
+    \thispagestyle{empty}
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{14}{21}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �������� ������������ ������������� �����������
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одеський національний політехнічний університет
+        \fi
+    \end{center}
+    
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent ��������, ��������� \hrulefill \\
+        ������� \hrulefill \\
+        ��������-��������������� ������ \hrulefill \\
+        ������ ���������� \hrulefill
+    \else
+        \noindent Інститут, факультет \hrulefill \\
+        Кафедра \hrulefill \\
+        Освітньо-кваліфікаційний рівень \hrulefill \\
+        Напрям підготовки \hrulefill
+    \fi
+    
+    \fontsize{8}{8}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hspace{10cm}(���� � �����)
+    \else
+        \hspace{10cm}(шифр і назва)
+    \fi
+
+%    \fontsize{14}{21}\selectfont
+%    \ifcp        % CP1251 encoding
+%        \noindent ������������� \hrulefill
+%    \else
+%        \noindent Спеціальність \hrulefill
+%    \fi
+%
+%    \fontsize{8}{8}\selectfont
+%    \ifcp        % CP1251 encoding
+%        \hspace{10cm}(���� � �����)
+%    \else
+%        \hspace{10cm}(шифр і назва)
+%    \fi
+
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \
+    
+    \hfill                  % right-aligned
+    \begin{minipage}{8cm}
+        \begin{center}
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{����������} \\
+        \else
+            \textbf{ЗАТВЕРДЖУЮ} \\
+        \fi
+        \fontsize{12}{18}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{��������� �������}
+        \else
+            \textbf{Завідувач кафедри}
+        \fi
+        \end{center}
+        
+        \underline{\hspace{\linewidth}}
+        
+        \ifcp         % CP1251 encoding
+            <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~����
+        \else
+            <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~року
+        \fi
+    \end{minipage}
+
+    \vspace{1cm}
+    \begin{center}
+        \fontsize{16}{24}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{��������} \\
+        \else
+            \textbf{ЗАВДАННЯ} \\
+        \fi
+        \fontsize{12}{18}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{�� �������� ������ ��������}
+        \else
+            \textbf{НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ}
+        \fi
+    \end{center}
+    
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \noindent \hrulefill
+    
+    \fontsize{8}{8}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hspace{7cm} (��������, ����, �� ��������)
+    \else
+        \hspace{7cm} (прізвище, ім’я, по батькові)
+    \fi
+    
+    \fontsize{14}{21}\selectfont 
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 1. ���� ������ \hrulefill \\
+    \else
+        \noindent 1. Тема роботи \hrulefill \\
+    \fi
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent �������� ������ \hrulefill
+    \else
+        \noindent керівник роботи \hrulefill
+    \fi
+    
+    \fontsize{8}{8}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hspace{5cm} (��������, ����, �� ��������, �������� �������, ����� ������)
+    \else
+        \hspace{5cm} (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
+    \fi
+    
+    \fontsize{14}{21}\selectfont 
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent ����������� ������� ������� ���� ��� <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{3cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~����
+        �\underline{\hspace{7mm}}
+    \else
+        \noindent затверджені наказом ректора ОНПУ від <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{3cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~року
+        №\underline{\hspace{7mm}}
+    \fi
+    
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 2. ����� ������� ��������� ������ \hrulefill
+    \else
+        \noindent 2. Строк подання студентом роботи \hrulefill
+    \fi
+    
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 3. ������� ���� �� ������ \hrulefill \\
+    \else
+        \noindent 3. Вихідні дані до роботи \hrulefill \\
+    \fi
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}}
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 4. ����� ������������-������������� ������� (������� ������, ��� 
+        �������� ���������) \hrulefill \\
+    \else
+        \noindent 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 
+        потрібно розробити) \hrulefill \\
+    \fi
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}}
+    
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 5. ������� ���������� ��������� (� ������ ����������� ������������ ��������) \hrulefill \\
+    \else
+        \noindent 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) \hrulefill \\
+    \fi
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}}
+
+
+    \newpage
+    \thispagestyle{empty}
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 6. ������������ �������� ������
+    \else
+        \noindent 6. Консультанти розділів роботи
+    \fi
+
+    \fontsize{12}{18}\selectfont
+    \noindent
+    \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
+    \hline
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \multirow{2}{*}{������} & \multirow{2}{*}{��������, �������� �� ������ ������������} & \multicolumn{2}{|c|}{ϳ����, ����} \\ \cline{3-4}
+         & & �������� ����� & �������� �������\\
+    \else
+        \multirow{2}{*}{Розділ} & \multirow{2}{*}{Прізвище, ініціали та посада консультанта} & \multicolumn{2}{|c|}{Підпис, дата} \\ \cline{3-4}
+        & & завдання видав & завдання прийняв\\
+    \fi
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+    \end{tabular}
+
+    \
+
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 7. ���� ������ �������� \hrulefill \\
+    \else
+        \noindent 7. Дата видачі завдання \hrulefill \\
+    \fi
+
+    \begin{center}
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{����������� ����}
+        \else
+            \textbf{КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН}
+        \fi
+    \end{center}
+    
+    \fontsize{12}{18}\selectfont
+    \noindent
+    \begin{tabular}{|p{5mm}|p{10cm}|p{3.5cm}|c|}
+    \hline
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        � �/� & \multirow{2}{*}{����� ������ ��������� ������} & ����� ��������� ������ ������ & �������� \\
+    \else
+        № з/п & \multirow{2}{*}{Назва етапів дипломної роботи} & Строк виконання етапів роботи & Примітка \\
+    \fi
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+    \end{tabular}
+
+    \vspace{1cm}
+
+    \fontsize{12}{12}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hfill \textbf{�������} \hspace{8cm}
+    \else
+        \hfill \textbf{Студент} \hspace{8cm}
+    \fi
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+    \end{minipage}
+
+    %\fontsize{12}{12}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hfill \textbf{�������� ������} \hspace{8cm}
+    \else
+        \hfill \textbf{Керівник роботи} \hspace{8cm}
+    \fi
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+    \end{minipage}
+
+
+%%%%%% Labour safey task page (zadanie po ohrane truda) %%%%%%%%%%%%
+
+    \newpage
+    \thispagestyle{empty}
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \fontsize{14}{14}\selectfont
+        \begin{center}
+            \textbf{��������}
+        \end{center}
+
+        \fontsize{12}{18}\selectfont
+        \noindent �� �������� ������� <<������� �����>> � ��������� ������ ���������
+
+        \noindent �������� \hrulefill \\
+        ����� \underline{\hspace{3cm}} ���������� \hrulefill 
+
+        \hfill
+        \begin{minipage}{10cm}
+            ���� ��������� �������� \hrulefill
+
+            ������������ \hrulefill
+
+            ���� ���������� �������� \hrulefill
+        \end{minipage}
+
+        \noindent ���� ��������� ������ \hrulefill \\
+        \underline{\hspace{\linewidth}}
+
+        ������ ������������� �� ������ <<���������� �������� �� ��������� ������� 
+        <<������� �����>> � ��������� �������� (�������) ��� ��������� ���� 
+        ��������������>>  �� ������������� �������������� ������������ ������.
+
+        ������ <<������� �����>>, ������� ��� ������� ���������� ������� 
+        (�������������, �������������, ���������������� ��� ����������) ������� 
+        �������� ���� ����������:
+
+        \begin{enumerate}
+            \item ������ �������� ����������� � ��������� ���������� ��������, 
+                  ��������� �ᒺ���� ������������, � ����� ������� ��������� ��'���� 
+                  ������������.
+            \item �������� ������� ����������� �� �������� ��� �������� ���������� 
+                  ������ ��������� �������� �� ������������ �������� � 
+                  �������������� �������, �� ��������� �� ����������� ���������� 
+                  (����, ����, �����, �����, ����, ���, ����ϲ�, ����, ���, ����, 
+                  �� �� ����, � ����� ����� ���� 12.4.011-75).
+            \item ˳��������, �� ��������������: \hrulefill \\
+                  \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+                  \underline{\hspace{\linewidth}}
+            \item ������ <<������� �����>> ������������ ������� �������� �� 
+                  ����������� ����� ����������� ���������� �� �. 1, 2, 3.
+        \end{enumerate}
+    \else          % UTF-8
+
+        \fontsize{14}{14}\selectfont
+        \begin{center}
+            \textbf{ЗАВДАННЯ}
+        \end{center}
+
+    \fontsize{12}{18}\selectfont
+    \noindent На розробку розділу <<Охорона праці>> у дипломній роботі бакалавра
+    
+    \noindent студенту \hrulefill \\
+    групи \underline{\hspace{3cm}} факультету \hrulefill 
+    
+    \hfill
+    \begin{minipage}{10cm}
+        Дата отримання завдання \hrulefill
+
+        Консультації \hrulefill
+
+        Дата закінчення розробки \hrulefill
+    \end{minipage}
+
+    \noindent Тема дипломної роботи \hrulefill \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}}
+    
+    Розділ розробляється на основі <<Методичних вказівок по виконанню розділу 
+    <<Охорона праці>> у дипломних проектах (роботах) для студентів усіх 
+    спеціальностей>>  із використанням рекомендованих літературних джерел.
+    
+    Розділ <<Охорона праці>>, залежно від профілю дипломного проекту 
+    (дослідницький, технологічній, конструкторській або виробничий) повинен 
+    включати такі підрозділи:
+    
+    \begin{enumerate}
+        \item Аналіз можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, 
+              створених об’єктом проектування, а також пожежну небезпеку об'єкта 
+              проектування.
+        \item Розробка заходів спрямованих на усунення або зниження шкідливого 
+              впливу виявлення факторів та забезпечення пожежної і 
+              вибухопожежної безпеки, що засновані на нормативних документах 
+              (ГОСТ, ССБТ, ДНАОП, НПАОП, ДСТУ, ДСН, ДСанПІН, СНиП, ДБН, НАПБ, 
+                  РД та інші, в першу чергу ГОСТ 12.4.011-75).
+            \item Література, що рекомендується: \hrulefill \\
+                  \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+                  \underline{\hspace{\linewidth}}
+            \item Розділ <<Охорона праці>> оформлюється окремим розділом із 
+                  зазначенням назви підрозділів відповідно до п. 1, 2, 3.
+        \end{enumerate}
+    \fi
+
+    \vspace{1cm}
+
+    \begin{minipage}{8cm}
+    \ifcp              % CP1251
+        �������� ������
+    \else
+        Керівник роботи
+    \fi
+    
+    \underline{\hspace{4cm}} (\underline{\hspace{3.5cm}})
+    
+    \ifcp              % CP1251
+        <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~�.
+    \else
+        <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~р.
+    \fi
+    \end{minipage}
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+    \ifcp
+        ����������� � ������� �����
+    \else
+        Консультант з охорони праці
+    \fi
+    
+    \underline{\hspace{4cm}} (\underline{\hspace{3.5cm}})
+    
+    \ifcp
+        <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~�.
+    \else
+        <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~р.
+    \fi
+    \end{minipage}
+
+    %\end{titlepage}
+
+
+
+
+    % Make contents page
+    \newpage
+    \setcounter{page}{4}
+    \normalsize
+    \pagestyle{myheadings} 
+    \tableofcontents
+    \newpage
+    }
+\fi
+
+
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Course work (kursovaya) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
+\else
+\ifrus
+    % Russian front page
+    \renewcommand{\maketitle}{
+
+    %\begin{titlepage}    % With titlepage it starts page numbering from the second page
+    \thispagestyle{empty}
+    \begin{center}
+        \fontsize{11}{11}\upshape\bfseries\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �������� ������������ ������������� �����������\\
+            ������� ����������� �� ����������������� ������� ������\\
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одесский национальный политехнический университет\\
+            Кафедра теоретической и экспериментальной ядерной физики\\
+        \fi
+
+        \vspace{5cm}
+
+        \fontsize{18}{18}\fontfamily{cmr}\bfseries\upshape\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ������� ������
+        \else        % UTF8 encoding
+            КУРСОВАЯ РОБОТА
+        \fi
+    \end{center}
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        � ���������� <<\@predmet>> \\
+        �� ����: <<\@title>>\\
+    \else        % UTF8 encoding
+        по дисциплине <<\@predmet>> \\
+        на тему: <<\@title>>\\
+    \fi
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8.5cm}
+
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifstudentka
+                ��������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \else
+                �������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \fi
+            ������� ���������� <<\@napravl>>\\
+            ������������� <<\@spec>>\\
+            \@author \\
+
+            ��������: \@ruk\\
+            ����������� �����: \hrulefill\\
+            ʳ������� �����: \hrulefill\\
+            ������: ECTS \hrulefill\\
+
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifstudentka
+                Студентки \@kurs\ курса, группы \@gruppa\\
+            \else
+                Студента \@kurs\ курса, группы \@gruppa\\
+            \fi
+                направления подготовки <<\@napravl>>\\
+                специальности <<\@spec>>\\
+                \@author \\
+
+                Руководитель: \@ruk\\
+                Национальная шкала: \hrulefill\\
+                Количество баллов: \hrulefill\\
+                Оценка: ECTS \hrulefill\\
+        \fi
+    \end{minipage}
+
+    \vfill
+
+    \fontsize{10}{10}\selectfont
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hfill ����� ������� \hspace{9cm}
+    \else        % UTF8 encoding
+        \hfill Члены комиссии \hspace{9cm}
+    \fi
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8.5cm}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (подпись)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (фамилия и инициалы)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (подпись)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (фамилия и инициалы)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (подпись)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (фамилия и инициалы)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+    \end{minipage}
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{10}{10}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �.����� -- \@date\ ���
+        \else        % UTF8 encoding
+            г.Одесса -- \@date\ год
+        \fi
+    \end{center}
+
+    %\end{titlepage}
+
+
+    % Make contents page
+    \newpage
+    \normalsize
+    \pagestyle{myheadings} 
+    \tableofcontents
+    \newpage
+    }
+
+\else
+    % Ukrainian frontpage
+    \renewcommand{\maketitle}{
+
+    %\begin{titlepage}    % With titlepage it starts page numbering from the second page
+    \thispagestyle{empty}
+    \begin{center}
+        \fontsize{11}{11}\upshape\bfseries\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �������� ������������ ������������� �����������\\
+            ������� ����������� �� ����������������� ������� ������\\
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одеський національній політехнічний університет\\
+            Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики\\
+        \fi
+
+        \vspace{5cm}
+
+        \fontsize{18}{18}\fontfamily{cmr}\bfseries\upshape\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ������� ������
+        \else        % UTF8 encoding
+            КУРСОВА РОБОТА
+        \fi
+    \end{center}
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        � ���������� <<\@predmet>> \\
+        �� ����: <<\@title>>\\
+    \else        % UTF8 encoding
+        з дисципліни <<\@predmet>> \\
+        на тему: <<\@title>>\\
+    \fi
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifstudentka
+                ��������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \else
+                �������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \fi
+            ������� ���������� <<\@napravl>>\\
+            ������������� <<\@spec>>\\
+            \@author \\
+
+            ��������: \@ruk\\
+            ����������� �����: \hrulefill\\
+            ʳ������� �����: \hrulefill\\
+            ������: ECTS \hrulefill\\
+
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifstudentka
+                Студентки \@kurs\ курсу, групи \@gruppa\\
+            \else
+                Студента \@kurs\ курсу, групи \@gruppa\\
+            \fi
+                напряму підготовки <<\@napravl>>\\
+                спеціальності <<\@spec>>\\
+                \@author \\
+
+                Керівник: \@ruk\\
+                Національна шкала: \hrulefill\\
+                Кількість балів: \hrulefill\\
+                Оцінка: ECTS \hrulefill\\
+        \fi
+    \end{minipage}
+
+    \vfill
+
+    \fontsize{10}{10}\selectfont
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hfill ����� ������� \hspace{9cm}
+    \else        % UTF8 encoding
+        \hfill Члени комісії \hspace{9cm}
+    \fi
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+    \end{minipage}
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{10}{10}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ����� -- \@date\ ���
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одеса -- \@date\ рік
+        \fi
+    \end{center}
+
+    %\end{titlepage}
+
+
+    % Make contents page
+    \newpage
+    \normalsize
+    \pagestyle{myheadings} 
+    \tableofcontents
+    \newpage
+    }
+\fi
+\fi
+
+
+% Points after section and subsection numbers
+\renewcommand{\thesection}{\arabic{section}.}
+\renewcommand{\thesubsection}{\thesection\arabic{subsection}.}
+
+\renewcommand{\section}{%
+\newpage
+\suppressfloats[t]
+\@startsection
+{section}{1}{0pt}{14pt}%
+{14pt}
+{\normalsize\rmfamily\upshape\bfseries\centering\MakeUppercase}%
+%{\bfseries\uppercase}%
+%\@startsection{<name>}{<level>}{<indent>}{<beforeskip>}{<afterskip>}{<style>}*[<altheading>]{<heading>}
+}
+
+
+
+
+
+\renewcommand{\subsection}{%
+\@startsection
+{subsection}{2}{0pt}{14pt}%
+{14pt}
+{\normalsize\rmfamily\upshape\bfseries\centering}%
+}
+
+\setcounter{secnumdepth}{2}  % We have only sections and subsections
+
+
+
+% Table of contents customizations
+
+% Solution from http://tex.stackexchange.com/a/137212/16578
+%
+%\let\stdl@section\l@section
+%\renewcommand*{\l@section}[2]{%
+%  \stdl@section{\MakeUppercase{#1}}{\textcolor{red}{#2}}}
+
+
+% Definition from /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
+%
+%\newcommand*\l@section[2]{%
+%  \ifnum \c@tocdepth >\z@
+%    \addpenalty\@secpenalty
+%    \addvspace{1.0em \@plus\p@}%
+%    \setlength\@tempdima{1.5em}%
+%    \begingroup
+%      \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
+%      \parfillskip -\@pnumwidth
+%      \leavevmode \bfseries
+%      \advance\leftskip\@tempdima
+%      \hskip -\leftskip
+%      #1\nobreak\hfil \nobreak\hb@xt@\@pnumwidth{\hss #2}\par
+%    \endgroup
+%  \fi}
+
+
+
+
+% !!! CONFLICTS WITH HYPERREF PACKAGE !!!
+% see http://tex.stackexchange.com/a/137212/16578 for details
+%
+\renewcommand*{\l@section}[2]{\@dottedtocline{1}{0em}{1.5em}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
+% !!! CONFLICTS WITH HYPERREF PACKAGE !!!
+
+
+
+%\patchcmd{\l@section}{#1}{\MakeUppercase{#1}}{}{}% Sections use UPPERCASE in ToC
+
+%\renewcommand*{\l@section}[2]{%
+%     {\bfseries \MakeUppercase{#1}}\nobreak
+%     {#2}}%
+
+
+
+% Setting page layout
+%
+% Physical paper size
+%\setlength{\paperheight}{29.7cm}
+%\setlength{\paperwidth}{21cm}
+
+% Horizontal parameters
+%\setlength{\hoffset}{0.5cm}       % for the resulting offset 1in + 0.5cm = 3cm
+\setlength{\hoffset}{-1in}         % for the resulting total offset = 0
+\addtolength{\hoffset}{2.5cm}        % 2.5 cm on the left
+\setlength{\oddsidemargin}{0pt}
+\setlength{\marginparsep}{0cm}
+\setlength{\marginparwidth}{0cm} 
+\setlength{\textwidth}{17.5cm}    % A4 paper width minus 4cm
+
+% Vertical parameters
+\setlength{\voffset}{-0.5cm}      % for the resulting offset 1in - 0.5cm = 2cm
+\setlength{\topmargin}{0cm}
+\setlength{\headheight}{14pt}     % = шрифту верхнего колонтитула
+\setlength{\headsep}{21pt}        % полуторный интервал
+\setlength{\textheight}{25cm}
+\setlength{\footskip}{0cm}
+
+\setlength{\marginparpush}{0cm}
+
+
+% Figures, tables and equations numbering format (1.1), (1.2), (2.1), ...
+\renewcommand{\thefigure}{\arabic{section}.\arabic{figure}}
+\renewcommand{\thetable}{\arabic{section}.\arabic{table}}
+\renewcommand{\theequation}{\arabic{section}.\arabic{equation}}
+
+
+% Change the column in the Figure and Table captions to a dot
+%\renewcommand{\makecaption}[2]{
+%    #1 . #2
+%}
+
+\def\@makecaption#1#2{%
+  \vskip\abovecaptionskip
+  \hb@xt@\hsize{\hfil #1. #2 \hfil}%
+  \vskip\belowcaptionskip}
+
+
+
+% Bibliography customizations
+    \renewcommand{\bibnumfmt}[1]{#1.\hfill} % нумерация источников в самом списке - через точку
+    %\renewcommand{\bibsection}{\likechapter{Список литературы}} % заголовок специального раздела
+    \bibliographystyle{unsrtnat}  % Not sure if it is a good place for this
+%    \bibpunct{}{}{,}{n}{,}{,}
+
+
+
+
+% Executed after \begin{document}
+\AtBeginDocument{
+
+\ifcp        % CP1251 encoding
+    \ifrus
+        % Russian
+        \renewcommand\refname{����������}  % Rename references section
+    \else
+        % Ukrainian
+        \renewcommand\refname{˳��������}  % Rename references section
+    \fi
+\else        % UTF8 encoding
+    \ifrus
+        % Russian
+        \renewcommand\refname{Литература}  % Rename references section
+    \else
+        % Ukrainian
+        \renewcommand\refname{Література}  % Rename references section
+    \fi
+\fi
+
+
+% Make the "References" section appear in TOC at its correct place 
+% (before Appendices, for example)
+
+% \newenvironment{biblio}[1]{\begin{thebibliography}{#1}}{\end{thebibliography} \addcontentsline{toc}{section}{Література}}
+
+% \renewenvironment{thebibliography}[1]
+%                                {\begin{thebibliography}{#1}}
+%                                {\end{thebibliography} \addcontentsline{toc}{section}{Література}}
+
+\let\oldthebibliography\thebibliography
+\renewenvironment{thebibliography}[1]
+{\begin{oldthebibliography}{#1}}
+{\end{oldthebibliography}
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifrus
+                % Russian
+                \addcontentsline{toc}{section}{����������}  % Add a line for References to the ToC
+            \else
+                % Ukrainian
+                \addcontentsline{toc}{section}{˳��������}  % Add a line for References to the ToC
+            \fi
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifrus
+                % Russian
+                \addcontentsline{toc}{section}{Литература}  % Add a line for References to the ToC
+            \else
+                % Ukrainian 
+                \addcontentsline{toc}{section}{Література}  % Add a line for References to the ToC
+            \fi
+        \fi  
+}
+
+
+% Taken from '/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls'  of TeXLive
+%\renewenvironment{thebibliography}[1]
+%    {\section*{\refname}%
+%      \@mkboth{\MakeUppercase\refname}{\MakeUppercase\refname}%
+%      \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
+%           {\settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
+%            \leftmargin\labelwidth
+%            \advance\leftmargin\labelsep
+%            \@openbib@code
+%            \usecounter{enumiv}%
+%            \let\p@enumiv\@empty
+%            \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
+%      \sloppy   
+%      \clubpenalty4000
+%      \@clubpenalty \clubpenalty
+%      \widowpenalty4000%
+%      \sfcode`\.\@m}
+%    {\def\@noitemerr
+%        {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}%
+%         \endlist 
+%         
+%        \ifcp        % CP1251 encoding
+%            \ifrus
+%                % Russian
+%                \addcontentsline{toc}{section}{����������}  % Add a line for References to the ToC
+%            \else
+%                % Ukrainian
+%                \addcontentsline{toc}{section}{˳��������}  % Add a line for References to the ToC
+%            \fi
+%        \else        % UTF8 encoding
+%            \ifrus
+%                % Russian
+%                \addcontentsline{toc}{section}{Литература}  % Add a line for References to the ToC
+%            \else
+%                % Ukrainian 
+%                \addcontentsline{toc}{section}{Література}  % Add a line for References to the ToC
+%            \fi
+%        \fi    
+%    }
+
+\let\oldbibliography\bibliography
+\renewcommand{\bibliography}[1]{\oldbibliography{#1} 
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifrus
+                % Russian
+                \addcontentsline{toc}{section}{����������}  % Add a line for References to the ToC
+            \else
+                % Ukrainian
+                \addcontentsline{toc}{section}{˳��������}  % Add a line for References to the ToC
+            \fi
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifrus
+                % Russian
+                \addcontentsline{toc}{section}{Литература}  % Add a line for References to the ToC
+            \else
+                % Ukrainian 
+                \addcontentsline{toc}{section}{Література}  % Add a line for References to the ToC
+            \fi
+        \fi    
+}
+
+}
+
+% Executed before \end{document}
+\AtEndDocument{
+
+%\ifcp        % CP1251 encoding
+%    \ifrus
+%        % Russian
+%        \addcontentsline{toc}{section}{����������}  % Add a line for References to the ToC
+%    \else
+%        % Ukrainian
+%        \addcontentsline{toc}{section}{˳��������}  % Add a line for References to the ToC
+%    \fi
+%\else        % UTF8 encoding
+%    \ifrus
+%        % Russian
+%        \addcontentsline{toc}{section}{Литература}  % Add a line for References to the ToC
+%    \else
+%        % Ukrainian 
+%        \addcontentsline{toc}{section}{Література}  % Add a line for References to the ToC
+%    \fi
+%\fi
+}
+
+%%%%%%%%%%%%%%%%%
+%   E   N   D   %
+%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.log b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.log
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2d65620
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,939 @@
+This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.15 (TeX Live 2014) (preloaded format=pdflatex 2014.11.5)  17 DEC 2014 00:49
+entering extended mode
+ \write18 enabled.
+ %&-line parsing enabled.
+**onpu-diploma.tex
+(./onpu-diploma.tex
+LaTeX2e <2014/05/01>
+Babel <3.9l> and hyphenation patterns for 9 languages loaded.
+(./onpu-diploma.cls
+Document Class: onpu-diploma 2014/12/17 ONPU dimploma class file v.0.2.2
+
+Package onpu-diploma Warning: Option 'bachelor' overrides the default option 'k
+r'. on input line 128.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
+Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo
+File: size10.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)
+)
+\c@part=\count79
+\c@section=\count80
+\c@subsection=\count81
+\c@subsubsection=\count82
+\c@paragraph=\count83
+\c@subparagraph=\count84
+\c@figure=\count85
+\c@table=\count86
+\abovecaptionskip=\skip41
+\belowcaptionskip=\skip42
+\bibindent=\dimen102
+)
+
+Package onpu-diploma Warning: Using UTF-8 encoding. on input line 148.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/inputenc.sty
+Package: inputenc 2014/04/30 v1.2b Input encoding file
+\inpenc@prehook=\toks14
+\inpenc@posthook=\toks15
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/utf8.def
+File: utf8.def 2008/04/05 v1.1m UTF-8 support for inputenc
+Now handling font encoding OML ...
+... no UTF-8 mapping file for font encoding OML
+Now handling font encoding T1 ...
+... processing UTF-8 mapping file for font encoding T1
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.dfu
+File: t1enc.dfu 2008/04/05 v1.1m UTF-8 support for inputenc
+   defining Unicode char U+00A1 (decimal 161)
+   defining Unicode char U+00A3 (decimal 163)
+   defining Unicode char U+00AB (decimal 171)
+   defining Unicode char U+00BB (decimal 187)
+   defining Unicode char U+00BF (decimal 191)
+   defining Unicode char U+00C0 (decimal 192)
+   defining Unicode char U+00C1 (decimal 193)
+   defining Unicode char U+00C2 (decimal 194)
+   defining Unicode char U+00C3 (decimal 195)
+   defining Unicode char U+00C4 (decimal 196)
+   defining Unicode char U+00C5 (decimal 197)
+   defining Unicode char U+00C6 (decimal 198)
+   defining Unicode char U+00C7 (decimal 199)
+   defining Unicode char U+00C8 (decimal 200)
+   defining Unicode char U+00C9 (decimal 201)
+   defining Unicode char U+00CA (decimal 202)
+   defining Unicode char U+00CB (decimal 203)
+   defining Unicode char U+00CC (decimal 204)
+   defining Unicode char U+00CD (decimal 205)
+   defining Unicode char U+00CE (decimal 206)
+   defining Unicode char U+00CF (decimal 207)
+   defining Unicode char U+00D0 (decimal 208)
+   defining Unicode char U+00D1 (decimal 209)
+   defining Unicode char U+00D2 (decimal 210)
+   defining Unicode char U+00D3 (decimal 211)
+   defining Unicode char U+00D4 (decimal 212)
+   defining Unicode char U+00D5 (decimal 213)
+   defining Unicode char U+00D6 (decimal 214)
+   defining Unicode char U+00D8 (decimal 216)
+   defining Unicode char U+00D9 (decimal 217)
+   defining Unicode char U+00DA (decimal 218)
+   defining Unicode char U+00DB (decimal 219)
+   defining Unicode char U+00DC (decimal 220)
+   defining Unicode char U+00DD (decimal 221)
+   defining Unicode char U+00DE (decimal 222)
+   defining Unicode char U+00DF (decimal 223)
+   defining Unicode char U+00E0 (decimal 224)
+   defining Unicode char U+00E1 (decimal 225)
+   defining Unicode char U+00E2 (decimal 226)
+   defining Unicode char U+00E3 (decimal 227)
+   defining Unicode char U+00E4 (decimal 228)
+   defining Unicode char U+00E5 (decimal 229)
+   defining Unicode char U+00E6 (decimal 230)
+   defining Unicode char U+00E7 (decimal 231)
+   defining Unicode char U+00E8 (decimal 232)
+   defining Unicode char U+00E9 (decimal 233)
+   defining Unicode char U+00EA (decimal 234)
+   defining Unicode char U+00EB (decimal 235)
+   defining Unicode char U+00EC (decimal 236)
+   defining Unicode char U+00ED (decimal 237)
+   defining Unicode char U+00EE (decimal 238)
+   defining Unicode char U+00EF (decimal 239)
+   defining Unicode char U+00F0 (decimal 240)
+   defining Unicode char U+00F1 (decimal 241)
+   defining Unicode char U+00F2 (decimal 242)
+   defining Unicode char U+00F3 (decimal 243)
+   defining Unicode char U+00F4 (decimal 244)
+   defining Unicode char U+00F5 (decimal 245)
+   defining Unicode char U+00F6 (decimal 246)
+   defining Unicode char U+00F8 (decimal 248)
+   defining Unicode char U+00F9 (decimal 249)
+   defining Unicode char U+00FA (decimal 250)
+   defining Unicode char U+00FB (decimal 251)
+   defining Unicode char U+00FC (decimal 252)
+   defining Unicode char U+00FD (decimal 253)
+   defining Unicode char U+00FE (decimal 254)
+   defining Unicode char U+00FF (decimal 255)
+   defining Unicode char U+0102 (decimal 258)
+   defining Unicode char U+0103 (decimal 259)
+   defining Unicode char U+0104 (decimal 260)
+   defining Unicode char U+0105 (decimal 261)
+   defining Unicode char U+0106 (decimal 262)
+   defining Unicode char U+0107 (decimal 263)
+   defining Unicode char U+010C (decimal 268)
+   defining Unicode char U+010D (decimal 269)
+   defining Unicode char U+010E (decimal 270)
+   defining Unicode char U+010F (decimal 271)
+   defining Unicode char U+0110 (decimal 272)
+   defining Unicode char U+0111 (decimal 273)
+   defining Unicode char U+0118 (decimal 280)
+   defining Unicode char U+0119 (decimal 281)
+   defining Unicode char U+011A (decimal 282)
+   defining Unicode char U+011B (decimal 283)
+   defining Unicode char U+011E (decimal 286)
+   defining Unicode char U+011F (decimal 287)
+   defining Unicode char U+0130 (decimal 304)
+   defining Unicode char U+0131 (decimal 305)
+   defining Unicode char U+0132 (decimal 306)
+   defining Unicode char U+0133 (decimal 307)
+   defining Unicode char U+0139 (decimal 313)
+   defining Unicode char U+013A (decimal 314)
+   defining Unicode char U+013D (decimal 317)
+   defining Unicode char U+013E (decimal 318)
+   defining Unicode char U+0141 (decimal 321)
+   defining Unicode char U+0142 (decimal 322)
+   defining Unicode char U+0143 (decimal 323)
+   defining Unicode char U+0144 (decimal 324)
+   defining Unicode char U+0147 (decimal 327)
+   defining Unicode char U+0148 (decimal 328)
+   defining Unicode char U+014A (decimal 330)
+   defining Unicode char U+014B (decimal 331)
+   defining Unicode char U+0150 (decimal 336)
+   defining Unicode char U+0151 (decimal 337)
+   defining Unicode char U+0152 (decimal 338)
+   defining Unicode char U+0153 (decimal 339)
+   defining Unicode char U+0154 (decimal 340)
+   defining Unicode char U+0155 (decimal 341)
+   defining Unicode char U+0158 (decimal 344)
+   defining Unicode char U+0159 (decimal 345)
+   defining Unicode char U+015A (decimal 346)
+   defining Unicode char U+015B (decimal 347)
+   defining Unicode char U+015E (decimal 350)
+   defining Unicode char U+015F (decimal 351)
+   defining Unicode char U+0160 (decimal 352)
+   defining Unicode char U+0161 (decimal 353)
+   defining Unicode char U+0162 (decimal 354)
+   defining Unicode char U+0163 (decimal 355)
+   defining Unicode char U+0164 (decimal 356)
+   defining Unicode char U+0165 (decimal 357)
+   defining Unicode char U+016E (decimal 366)
+   defining Unicode char U+016F (decimal 367)
+   defining Unicode char U+0170 (decimal 368)
+   defining Unicode char U+0171 (decimal 369)
+   defining Unicode char U+0178 (decimal 376)
+   defining Unicode char U+0179 (decimal 377)
+   defining Unicode char U+017A (decimal 378)
+   defining Unicode char U+017B (decimal 379)
+   defining Unicode char U+017C (decimal 380)
+   defining Unicode char U+017D (decimal 381)
+   defining Unicode char U+017E (decimal 382)
+   defining Unicode char U+200C (decimal 8204)
+   defining Unicode char U+2013 (decimal 8211)
+   defining Unicode char U+2014 (decimal 8212)
+   defining Unicode char U+2018 (decimal 8216)
+   defining Unicode char U+2019 (decimal 8217)
+   defining Unicode char U+201A (decimal 8218)
+   defining Unicode char U+201C (decimal 8220)
+   defining Unicode char U+201D (decimal 8221)
+   defining Unicode char U+201E (decimal 8222)
+   defining Unicode char U+2030 (decimal 8240)
+   defining Unicode char U+2031 (decimal 8241)
+   defining Unicode char U+2039 (decimal 8249)
+   defining Unicode char U+203A (decimal 8250)
+   defining Unicode char U+2423 (decimal 9251)
+)
+Now handling font encoding OT1 ...
+... processing UTF-8 mapping file for font encoding OT1
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/ot1enc.dfu
+File: ot1enc.dfu 2008/04/05 v1.1m UTF-8 support for inputenc
+   defining Unicode char U+00A1 (decimal 161)
+   defining Unicode char U+00A3 (decimal 163)
+   defining Unicode char U+00B8 (decimal 184)
+   defining Unicode char U+00BF (decimal 191)
+   defining Unicode char U+00C5 (decimal 197)
+   defining Unicode char U+00C6 (decimal 198)
+   defining Unicode char U+00D8 (decimal 216)
+   defining Unicode char U+00DF (decimal 223)
+   defining Unicode char U+00E6 (decimal 230)
+   defining Unicode char U+00EC (decimal 236)
+   defining Unicode char U+00ED (decimal 237)
+   defining Unicode char U+00EE (decimal 238)
+   defining Unicode char U+00EF (decimal 239)
+   defining Unicode char U+00F8 (decimal 248)
+   defining Unicode char U+0131 (decimal 305)
+   defining Unicode char U+0141 (decimal 321)
+   defining Unicode char U+0142 (decimal 322)
+   defining Unicode char U+0152 (decimal 338)
+   defining Unicode char U+0153 (decimal 339)
+   defining Unicode char U+2013 (decimal 8211)
+   defining Unicode char U+2014 (decimal 8212)
+   defining Unicode char U+2018 (decimal 8216)
+   defining Unicode char U+2019 (decimal 8217)
+   defining Unicode char U+201C (decimal 8220)
+   defining Unicode char U+201D (decimal 8221)
+)
+Now handling font encoding OMS ...
+... processing UTF-8 mapping file for font encoding OMS
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/omsenc.dfu
+File: omsenc.dfu 2008/04/05 v1.1m UTF-8 support for inputenc
+   defining Unicode char U+00A7 (decimal 167)
+   defining Unicode char U+00B6 (decimal 182)
+   defining Unicode char U+00B7 (decimal 183)
+   defining Unicode char U+2020 (decimal 8224)
+   defining Unicode char U+2021 (decimal 8225)
+   defining Unicode char U+2022 (decimal 8226)
+)
+Now handling font encoding OMX ...
+... no UTF-8 mapping file for font encoding OMX
+Now handling font encoding U ...
+... no UTF-8 mapping file for font encoding U
+   defining Unicode char U+00A9 (decimal 169)
+   defining Unicode char U+00AA (decimal 170)
+   defining Unicode char U+00AE (decimal 174)
+   defining Unicode char U+00BA (decimal 186)
+   defining Unicode char U+02C6 (decimal 710)
+   defining Unicode char U+02DC (decimal 732)
+   defining Unicode char U+200C (decimal 8204)
+   defining Unicode char U+2026 (decimal 8230)
+   defining Unicode char U+2122 (decimal 8482)
+   defining Unicode char U+2423 (decimal 9251)
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.sty
+Package: babel 2014/09/25 3.9l The Babel package
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel-ukraineb/ukraineb.ldf
+Language: ukraineb 2008/03/21 v1.1l Ukrainian support from the babel system
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.def
+File: babel.def 2014/09/25 3.9l Babel common definitions
+\babel@savecnt=\count87
+\U@D=\dimen103
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
+File: t2aenc.def 2005/09/27 v1.0i Cyrillic encoding definition file
+Now handling font encoding T2A ...
+... processing UTF-8 mapping file for font encoding T2A
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/t2aenc.dfu
+File: t2aenc.dfu 2008/04/05 v1.1m UTF-8 support for inputenc
+   defining Unicode char U+00A4 (decimal 164)
+   defining Unicode char U+00A7 (decimal 167)
+   defining Unicode char U+00AB (decimal 171)
+   defining Unicode char U+00BB (decimal 187)
+   defining Unicode char U+0131 (decimal 305)
+   defining Unicode char U+0400 (decimal 1024)
+   defining Unicode char U+0401 (decimal 1025)
+   defining Unicode char U+0402 (decimal 1026)
+   defining Unicode char U+0403 (decimal 1027)
+   defining Unicode char U+0404 (decimal 1028)
+   defining Unicode char U+0405 (decimal 1029)
+   defining Unicode char U+0406 (decimal 1030)
+   defining Unicode char U+0407 (decimal 1031)
+   defining Unicode char U+0408 (decimal 1032)
+   defining Unicode char U+0409 (decimal 1033)
+   defining Unicode char U+040A (decimal 1034)
+   defining Unicode char U+040B (decimal 1035)
+   defining Unicode char U+040C (decimal 1036)
+   defining Unicode char U+040D (decimal 1037)
+   defining Unicode char U+040E (decimal 1038)
+   defining Unicode char U+040F (decimal 1039)
+   defining Unicode char U+0410 (decimal 1040)
+   defining Unicode char U+0411 (decimal 1041)
+   defining Unicode char U+0412 (decimal 1042)
+   defining Unicode char U+0413 (decimal 1043)
+   defining Unicode char U+0414 (decimal 1044)
+   defining Unicode char U+0415 (decimal 1045)
+   defining Unicode char U+0416 (decimal 1046)
+   defining Unicode char U+0417 (decimal 1047)
+   defining Unicode char U+0418 (decimal 1048)
+   defining Unicode char U+0419 (decimal 1049)
+   defining Unicode char U+041A (decimal 1050)
+   defining Unicode char U+041B (decimal 1051)
+   defining Unicode char U+041C (decimal 1052)
+   defining Unicode char U+041D (decimal 1053)
+   defining Unicode char U+041E (decimal 1054)
+   defining Unicode char U+041F (decimal 1055)
+   defining Unicode char U+0420 (decimal 1056)
+   defining Unicode char U+0421 (decimal 1057)
+   defining Unicode char U+0422 (decimal 1058)
+   defining Unicode char U+0423 (decimal 1059)
+   defining Unicode char U+0424 (decimal 1060)
+   defining Unicode char U+0425 (decimal 1061)
+   defining Unicode char U+0426 (decimal 1062)
+   defining Unicode char U+0427 (decimal 1063)
+   defining Unicode char U+0428 (decimal 1064)
+   defining Unicode char U+0429 (decimal 1065)
+   defining Unicode char U+042A (decimal 1066)
+   defining Unicode char U+042B (decimal 1067)
+   defining Unicode char U+042C (decimal 1068)
+   defining Unicode char U+042D (decimal 1069)
+   defining Unicode char U+042E (decimal 1070)
+   defining Unicode char U+042F (decimal 1071)
+   defining Unicode char U+0430 (decimal 1072)
+   defining Unicode char U+0431 (decimal 1073)
+   defining Unicode char U+0432 (decimal 1074)
+   defining Unicode char U+0433 (decimal 1075)
+   defining Unicode char U+0434 (decimal 1076)
+   defining Unicode char U+0435 (decimal 1077)
+   defining Unicode char U+0436 (decimal 1078)
+   defining Unicode char U+0437 (decimal 1079)
+   defining Unicode char U+0438 (decimal 1080)
+   defining Unicode char U+0439 (decimal 1081)
+   defining Unicode char U+043A (decimal 1082)
+   defining Unicode char U+043B (decimal 1083)
+   defining Unicode char U+043C (decimal 1084)
+   defining Unicode char U+043D (decimal 1085)
+   defining Unicode char U+043E (decimal 1086)
+   defining Unicode char U+043F (decimal 1087)
+   defining Unicode char U+0440 (decimal 1088)
+   defining Unicode char U+0441 (decimal 1089)
+   defining Unicode char U+0442 (decimal 1090)
+   defining Unicode char U+0443 (decimal 1091)
+   defining Unicode char U+0444 (decimal 1092)
+   defining Unicode char U+0445 (decimal 1093)
+   defining Unicode char U+0446 (decimal 1094)
+   defining Unicode char U+0447 (decimal 1095)
+   defining Unicode char U+0448 (decimal 1096)
+   defining Unicode char U+0449 (decimal 1097)
+   defining Unicode char U+044A (decimal 1098)
+   defining Unicode char U+044B (decimal 1099)
+   defining Unicode char U+044C (decimal 1100)
+   defining Unicode char U+044D (decimal 1101)
+   defining Unicode char U+044E (decimal 1102)
+   defining Unicode char U+044F (decimal 1103)
+   defining Unicode char U+0450 (decimal 1104)
+   defining Unicode char U+0451 (decimal 1105)
+   defining Unicode char U+0452 (decimal 1106)
+   defining Unicode char U+0453 (decimal 1107)
+   defining Unicode char U+0454 (decimal 1108)
+   defining Unicode char U+0455 (decimal 1109)
+   defining Unicode char U+0456 (decimal 1110)
+   defining Unicode char U+0457 (decimal 1111)
+   defining Unicode char U+0458 (decimal 1112)
+   defining Unicode char U+0459 (decimal 1113)
+   defining Unicode char U+045A (decimal 1114)
+   defining Unicode char U+045B (decimal 1115)
+   defining Unicode char U+045C (decimal 1116)
+   defining Unicode char U+045D (decimal 1117)
+   defining Unicode char U+045E (decimal 1118)
+   defining Unicode char U+045F (decimal 1119)
+   defining Unicode char U+0490 (decimal 1168)
+   defining Unicode char U+0491 (decimal 1169)
+   defining Unicode char U+0492 (decimal 1170)
+   defining Unicode char U+0493 (decimal 1171)
+   defining Unicode char U+0496 (decimal 1174)
+   defining Unicode char U+0497 (decimal 1175)
+   defining Unicode char U+0498 (decimal 1176)
+   defining Unicode char U+0499 (decimal 1177)
+   defining Unicode char U+049A (decimal 1178)
+   defining Unicode char U+049B (decimal 1179)
+   defining Unicode char U+049C (decimal 1180)
+   defining Unicode char U+049D (decimal 1181)
+   defining Unicode char U+04A0 (decimal 1184)
+   defining Unicode char U+04A1 (decimal 1185)
+   defining Unicode char U+04A2 (decimal 1186)
+   defining Unicode char U+04A3 (decimal 1187)
+   defining Unicode char U+04A4 (decimal 1188)
+   defining Unicode char U+04A5 (decimal 1189)
+   defining Unicode char U+04AA (decimal 1194)
+   defining Unicode char U+04AB (decimal 1195)
+   defining Unicode char U+04AE (decimal 1198)
+   defining Unicode char U+04AF (decimal 1199)
+   defining Unicode char U+04B0 (decimal 1200)
+   defining Unicode char U+04B1 (decimal 1201)
+   defining Unicode char U+04B2 (decimal 1202)
+   defining Unicode char U+04B3 (decimal 1203)
+   defining Unicode char U+04B6 (decimal 1206)
+   defining Unicode char U+04B7 (decimal 1207)
+   defining Unicode char U+04B8 (decimal 1208)
+   defining Unicode char U+04B9 (decimal 1209)
+   defining Unicode char U+04BA (decimal 1210)
+   defining Unicode char U+04BB (decimal 1211)
+   defining Unicode char U+04C0 (decimal 1216)
+   defining Unicode char U+04C1 (decimal 1217)
+   defining Unicode char U+04C2 (decimal 1218)
+   defining Unicode char U+04D0 (decimal 1232)
+   defining Unicode char U+04D1 (decimal 1233)
+   defining Unicode char U+04D2 (decimal 1234)
+   defining Unicode char U+04D3 (decimal 1235)
+   defining Unicode char U+04D4 (decimal 1236)
+   defining Unicode char U+04D5 (decimal 1237)
+   defining Unicode char U+04D6 (decimal 1238)
+   defining Unicode char U+04D7 (decimal 1239)
+   defining Unicode char U+04D8 (decimal 1240)
+   defining Unicode char U+04D9 (decimal 1241)
+   defining Unicode char U+04DA (decimal 1242)
+   defining Unicode char U+04DB (decimal 1243)
+   defining Unicode char U+04DC (decimal 1244)
+   defining Unicode char U+04DD (decimal 1245)
+   defining Unicode char U+04DE (decimal 1246)
+   defining Unicode char U+04DF (decimal 1247)
+   defining Unicode char U+04E2 (decimal 1250)
+   defining Unicode char U+04E3 (decimal 1251)
+   defining Unicode char U+04E4 (decimal 1252)
+   defining Unicode char U+04E5 (decimal 1253)
+   defining Unicode char U+04E6 (decimal 1254)
+   defining Unicode char U+04E7 (decimal 1255)
+   defining Unicode char U+04E8 (decimal 1256)
+   defining Unicode char U+04E9 (decimal 1257)
+   defining Unicode char U+04EC (decimal 1260)
+   defining Unicode char U+04ED (decimal 1261)
+   defining Unicode char U+04EE (decimal 1262)
+   defining Unicode char U+04EF (decimal 1263)
+   defining Unicode char U+04F0 (decimal 1264)
+   defining Unicode char U+04F1 (decimal 1265)
+   defining Unicode char U+04F2 (decimal 1266)
+   defining Unicode char U+04F3 (decimal 1267)
+   defining Unicode char U+04F4 (decimal 1268)
+   defining Unicode char U+04F5 (decimal 1269)
+   defining Unicode char U+04F8 (decimal 1272)
+   defining Unicode char U+04F9 (decimal 1273)
+   defining Unicode char U+200C (decimal 8204)
+   defining Unicode char U+2013 (decimal 8211)
+   defining Unicode char U+2014 (decimal 8212)
+   defining Unicode char U+2018 (decimal 8216)
+   defining Unicode char U+2019 (decimal 8217)
+   defining Unicode char U+201C (decimal 8220)
+   defining Unicode char U+201D (decimal 8221)
+   defining Unicode char U+201E (decimal 8222)
+   defining Unicode char U+2030 (decimal 8240)
+   defining Unicode char U+2031 (decimal 8241)
+   defining Unicode char U+2116 (decimal 8470)
+   defining Unicode char U+2329 (decimal 9001)
+   defining Unicode char U+232A (decimal 9002)
+   defining Unicode char U+2423 (decimal 9251)
+))
+Package babel Info: Making " an active character on input line 189.
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty
+Package: fontenc 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX package
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
+File: t2aenc.def 2005/09/27 v1.0i Cyrillic encoding definition file
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding T2A on input line 38.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.def
+File: t1enc.def 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX file
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding T1 on input line 43.
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty
+Package: natbib 2010/09/13 8.31b (PWD, AO)
+\bibhang=\skip43
+\bibsep=\skip44
+LaTeX Info: Redefining \cite on input line 694.
+\c@NAT@ctr=\count88
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
+Package: graphicx 2014/04/25 v1.0g Enhanced LaTeX Graphics (DPC,SPQR)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty
+Package: keyval 2014/05/08 v1.15 key=value parser (DPC)
+\KV@toks@=\toks16
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
+Package: graphics 2009/02/05 v1.0o Standard LaTeX Graphics (DPC,SPQR)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty
+Package: trig 1999/03/16 v1.09 sin cos tan (DPC)
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/graphics.cfg
+File: graphics.cfg 2010/04/23 v1.9 graphics configuration of TeX Live
+)
+Package graphics Info: Driver file: pdftex.def on input line 91.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/pdftex-def/pdftex.def
+File: pdftex.def 2011/05/27 v0.06d Graphics/color for pdfTeX
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/infwarerr.sty
+Package: infwarerr 2010/04/08 v1.3 Providing info/warning/error messages (HO)
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ltxcmds.sty
+Package: ltxcmds 2011/11/09 v1.22 LaTeX kernel commands for general use (HO)
+)
+\Gread@gobject=\count89
+))
+\Gin@req@height=\dimen104
+\Gin@req@width=\dimen105
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/color.sty
+Package: color 2014/04/23 v1.1a Standard LaTeX Color (DPC)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/color.cfg
+File: color.cfg 2007/01/18 v1.5 color configuration of teTeX/TeXLive
+)
+Package color Info: Driver file: pdftex.def on input line 137.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/multirow/multirow.sty
+\bigstrutjot=\dimen106
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.sty
+Package: lipsum 2014/07/27 v1.3 150 paragraphs of Lorem Ipsum dummy text
+\c@lips@count=\count90
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
+Package: amsmath 2013/01/14 v2.14 AMS math features
+\@mathmargin=\skip45
+
+For additional information on amsmath, use the `?' option.
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
+Package: amstext 2000/06/29 v2.01
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty
+File: amsgen.sty 1999/11/30 v2.0
+\@emptytoks=\toks17
+\ex@=\dimen107
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty
+Package: amsbsy 1999/11/29 v1.2d
+\pmbraise@=\dimen108
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty
+Package: amsopn 1999/12/14 v2.01 operator names
+)
+\inf@bad=\count91
+LaTeX Info: Redefining \frac on input line 210.
+\uproot@=\count92
+\leftroot@=\count93
+LaTeX Info: Redefining \overline on input line 306.
+\classnum@=\count94
+\DOTSCASE@=\count95
+LaTeX Info: Redefining \ldots on input line 378.
+LaTeX Info: Redefining \dots on input line 381.
+LaTeX Info: Redefining \cdots on input line 466.
+\Mathstrutbox@=\box26
+\strutbox@=\box27
+\big@size=\dimen109
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OML on input line 566.
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OMS on input line 567.
+\macc@depth=\count96
+\c@MaxMatrixCols=\count97
+\dotsspace@=\muskip10
+\c@parentequation=\count98
+\dspbrk@lvl=\count99
+\tag@help=\toks18
+\row@=\count100
+\column@=\count101
+\maxfields@=\count102
+\andhelp@=\toks19
+\eqnshift@=\dimen110
+\alignsep@=\dimen111
+\tagshift@=\dimen112
+\tagwidth@=\dimen113
+\totwidth@=\dimen114
+\lineht@=\dimen115
+\@envbody=\toks20
+\multlinegap=\skip46
+\multlinetaggap=\skip47
+\mathdisplay@stack=\toks21
+LaTeX Info: Redefining \[ on input line 2665.
+LaTeX Info: Redefining \] on input line 2666.
+)
+
+LaTeX Warning: Unused global option(s):
+    [14pt].
+
+(./onpu-diploma.aux
+LaTeX Font Info:    Try loading font information for T2A+cmr on input line 4.
+ (/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2acmr.fd
+File: t2acmr.fd 2001/08/11 v1.0a Computer Modern Cyrillic font definitions
+))
+\openout1 = `onpu-diploma.aux'.
+
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for T2A/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/context/base/supp-pdf.mkii
+[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
+\scratchcounter=\count103
+\scratchdimen=\dimen116
+\scratchbox=\box28
+\nofMPsegments=\count104
+\nofMParguments=\count105
+\everyMPshowfont=\toks22
+\MPscratchCnt=\count106
+\MPscratchDim=\dimen117
+\MPnumerator=\count107
+\makeMPintoPDFobject=\count108
+\everyMPtoPDFconversion=\toks23
+) (/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdftexcmds.sty
+Package: pdftexcmds 2011/11/29 v0.20 Utility functions of pdfTeX for LuaTeX (HO
+)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifluatex.sty
+Package: ifluatex 2010/03/01 v1.3 Provides the ifluatex switch (HO)
+Package ifluatex Info: LuaTeX not detected.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifpdf.sty
+Package: ifpdf 2011/01/30 v2.3 Provides the ifpdf switch (HO)
+Package ifpdf Info: pdfTeX in PDF mode is detected.
+)
+Package pdftexcmds Info: LuaTeX not detected.
+Package pdftexcmds Info: \pdf@primitive is available.
+Package pdftexcmds Info: \pdf@ifprimitive is available.
+Package pdftexcmds Info: \pdfdraftmode found.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/epstopdf-base.sty
+Package: epstopdf-base 2010/02/09 v2.5 Base part for package epstopdf
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/grfext.sty
+Package: grfext 2010/08/19 v1.1 Manage graphics extensions (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/kvdefinekeys.sty
+Package: kvdefinekeys 2011/04/07 v1.3 Define keys (HO)
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/kvoptions.sty
+Package: kvoptions 2011/06/30 v3.11 Key value format for package options (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/kvsetkeys.sty
+Package: kvsetkeys 2012/04/25 v1.16 Key value parser (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/etexcmds.sty
+Package: etexcmds 2011/02/16 v1.5 Avoid name clashes with e-TeX commands (HO)
+Package etexcmds Info: Could not find \expanded.
+(etexcmds)             That can mean that you are not using pdfTeX 1.50 or
+(etexcmds)             that some package has redefined \expanded.
+(etexcmds)             In the latter case, load this package earlier.
+)))
+Package grfext Info: Graphics extension search list:
+(grfext)             [.png,.pdf,.jpg,.mps,.jpeg,.jbig2,.jb2,.PNG,.PDF,.JPG,.JPE
+G,.JBIG2,.JB2,.eps]
+(grfext)             \AppendGraphicsExtensions on input line 452.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/epstopdf-sys.cfg
+File: epstopdf-sys.cfg 2010/07/13 v1.3 Configuration of (r)epstopdf for TeX Liv
+e
+))
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/bx/n' in size <22> not available
+(Font)              size <20.74> substituted on input line 89.
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+LaTeX Font Info:    Calculating math sizes for size <14> on input line 89.
+[1
+
+{/var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pagd8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pagdo8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pagk8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pagko8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pbkd8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pbkdi8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pbkl8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pbkli8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pcrb8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pcrbo8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pcrr8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pcrro8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `phvb8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `phvbo8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `phvr8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `phvro8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pncb8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pncbi8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pncr8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pncri8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pplb8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pplbi8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pplr8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pplri8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `psyrgo' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `ptmb8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `ptmbi8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `ptmr8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `ptmri8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pzcmi8g' already exists, duplicates ignored
+}] [2]
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/m/n' in size <16> not available
+(Font)              size <17.28> substituted on input line 89.
+
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/bx/n' in size <16> not available
+(Font)              size <17.28> substituted on input line 89.
+
+[3]
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+[]\T2A/cmr/m/n/12 \9d
+ []
+
+
+Overfull \hbox (3.39432pt too wide) in paragraph at lines 89--89
+\T2A/cmr/m/n/12 ç/ï| 
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 3009) in paragraph at lines 89--89
+[]\T2A/cmr/m/n/12 Ñòðîê âè-êî-íà-í-íÿ
+ []
+
+[4] [5] (./onpu-diploma.toc)
+\tf@toc=\write3
+\openout3 = `onpu-diploma.toc'.
+
+ [4]
+Overfull \hbox (5.67545pt too wide) in paragraph at lines 99--99
+\T2A/cmr/m/n/14.4 parturi-ent montes, nascetur ri-di-culus mus. Ali-quam ti-nci
+-dunt urna. Nulla ullamcorper
+ []
+
+[5]
+Overfull \hbox (5.67545pt too wide) in paragraph at lines 107--107
+\T2A/cmr/m/n/14.4 parturi-ent montes, nascetur ri-di-culus mus. Ali-quam ti-nci
+-dunt urna. Nulla ullamcorper
+ []
+
+<onpu-diploma-fig1-indexed.png, id=32, 217.613pt x 207.174pt>
+File: onpu-diploma-fig1-indexed.png Graphic file (type png)
+
+<use onpu-diploma-fig1-indexed.png>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1-indexed.png used on input line 127.
+(pdftex.def)             Requested size: 113.81102pt x 108.35068pt.
+File: onpu-diploma-fig1-indexed.png Graphic file (type png)
+ <use onpu-diploma-fig1-indexed.png>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1-indexed.png used on input line 128.
+(pdftex.def)             Requested size: 174.09062pt x 165.73941pt.
+
+Overfull \hbox (2.44394pt too wide) in paragraph at lines 134--134
+\T2A/cmr/m/n/14.4 dunt tri-sti-que, li-bero. Vi-vamus vi-verra fermentum felis.
+ Donec nonummy pellentesque
+ []
+
+[6] <onpu-diploma-fig1.pdf, id=39, 217.8937pt x 207.0143pt>
+File: onpu-diploma-fig1.pdf Graphic file (type pdf)
+
+<use onpu-diploma-fig1.pdf>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1.pdf used on input line 141.
+(pdftex.def)             Requested size: 448.12785pt x 425.78769pt.
+ [7 <./onpu-diploma-fig1-indexed.png>] [8 <./onpu-diploma-fig1.pdf>] [9] [10] [
+11]
+Overfull \hbox (6.66847pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 condi-mentum augue, nec ultri-ci-es ni-bh arcu preti-um enim.
+ Nunc purus neque, placerat
+ []
+
+
+Overfull \hbox (14.95789pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 id, imperdi-et sed, pellentesque nec, ni-sl. Vesti-bulum impe
+rdi-et neque non sem accumsan
+ []
+
+
+Overfull \hbox (14.76588pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 laoreet. In hac habi-tasse platea di-ctumst. Eti-am condi-men
+tum faci-li-sis li-bero. Suspendi-
+ []
+
+[12] [13]
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 210--212
+[]\T2A/cmr/m/n/14.4 Òàðàñîâ Â.À. Íåé-òðèí-íà äi-à-ãíî-ñòè-êà øâèä-êî-ãî óðàí-ïë
+óòîíi¹âîãî
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 210--212
+\T2A/cmr/m/n/14.4 ðå-àêòî-ðó IV ïî-êî-ëi-í-íÿ: Àâ-òî-ðåô.äèñ. ä.ôiç.-ìàò. íà-óê
+: 01.04.16 /
+ []
+
+[14] [15] (./onpu-diploma.aux)
+
+LaTeX Font Warning: Size substitutions with differences
+(Font)              up to 1.28pt have occurred.
+
+ ) 
+Here is how much of TeX's memory you used:
+ 4126 strings out of 494511
+ 50049 string characters out of 6174699
+ 232417 words of memory out of 5000000
+ 7258 multiletter control sequences out of 15000+600000
+ 18973 words of font info for 44 fonts, out of 8000000 for 9000
+ 430 hyphenation exceptions out of 8191
+ 38i,9n,30p,665b,287s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,80000s
+{/usr/share/texmf-dist/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-t2a.enc}</usr/share/
+texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb></usr/share/texmf-dist/fon
+ts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public
+/amsfonts/cm/cmr12.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1
+200.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1440.pfb></usr/s
+hare/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1728.pfb></usr/share/texmf-dist
+/fonts/type1/public/cm-super/sfbx2074.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/pu
+blic/cm-super/sfrm0800.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/s
+frm1200.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1440.pfb></u
+sr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfti1440.pfb>
+Output written on onpu-diploma.pdf (17 pages, 199254 bytes).
+PDF statistics:
+ 109 PDF objects out of 1000 (max. 8388607)
+ 75 compressed objects within 1 object stream
+ 0 named destinations out of 1000 (max. 500000)
+ 11 words of extra memory for PDF output out of 10000 (max. 10000000)
+
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.pdf b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.pdf
new file mode 100644 (file)
index 0000000..13b3c8f
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.pdf differ
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.tex b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.tex
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..e0164ba
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,255 @@
+% Шаблон курсовой работы, использующий класс 'onpu-diploma' v.2.1
+%
+\documentclass[utf8,studentka,ukr,bachelor]{onpu-diploma}
+
+% 
+% Доступные параметры класса 'onpu-diploma':
+%
+% utf8 - исходный текст в кодировке utf8 (включено по умолчанию)
+% cp1251 - исходный текст в кодировке cp1251 (не рекомендуется)
+%
+% kr - курсовая работа
+% bachelor - дипломная работа бакалавра
+% Настоящая версия класса 'onpu-diploma' (v.0.2.1) поддерживает только
+% режим создания курсовой работы (kur) или дипломной работы бакалавра (bachelor). 
+% Поддержка остальных видов работ будет добавлена в последующих версиях.
+% 
+% studentka - работу выполнила студентка, а не студент
+%
+% ukr - оформление работы на украинском языке (включено по умолчанию)
+% rus - оформление работы на русском языке (не соответствует правилам!!!); не включайте эту опцию
+
+
+
+\usepackage{lipsum}
+
+% Рекомендуемые пакеты
+
+\usepackage{amsmath} % Нужно для \dfrac{}{}
+
+
+% Предмет, по которому подготовлена работа (на украинском языке)
+% Используется в рабтах типа 'kr'. Игнорируется в дипломных работах.
+\predmet{Название дисциплины}
+
+% Название работы (на украинском языке)
+\title{Название работы}
+
+% Курс
+\kurs{IV}
+
+% Направление подготовки (на украинском языке)
+\napravl{Фізика}
+
+% Специальность (на украинском языке)
+\spec{Фізика ядра та фізика високих енергій}
+
+\shifr{6.040203} % напрям - фізика (для бакалавров)
+%\shifr{7.04020304} % спеціальність - фізика ядра та фізика високих енергій (для специалистов)
+%\shifr{8.04020304} % спеціальність - фізика ядра та фізика високих енергій (для магистров)
+
+% Группа, в которой учится студент
+\gruppa{ТФ-1012}
+
+% Фамилия и инициалы студента в родительном падеже
+% Например, Іванова І.І., Іванової І.І.
+% (на украинском языке)
+\author{Іванова І.І.}
+
+% Преподаватель, проверивший работу (для курсовых работ, РГР и курсовых проектов)
+% Научный руководитель (для дипломных и магистерских работ)
+% (на украинском языке)
+\ruk{Дональд Кнут}
+
+% Научный руководитель (для дипломных и магистерских работ)
+% (на украинском языке)
+\recenzent{Бйорн Страуструп}
+
+% Год, в котором выполнена работа
+\date{2014}
+
+% Аннотация к дипломной работе (на украинском языке)
+\abstract{Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. 
+Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. 
+Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. }
+
+% Аннотация к дипломной работе (на английском языке)
+\abstracteng{Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. 
+Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. 
+Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. }
+
+
+
+
+
+
+
+\begin{document}
+
+\maketitle    % Создание титульного листа и содержания
+
+
+% Вступление, Выводы и Приложения (Вступ, Висновки та Додатки)
+% не нумеруются, поэтому нужно использовать обозначение "\section*{}" со звёздочкой,
+% вместо обычного. А чтобы при этом данный раздел всё же появился в содержании,
+% его необходимо вручную туда добавить (\addcontentsline)
+\section*{Вступ}
+\addcontentsline{toc}{section}{Вступ}
+
+\lipsum[1-2]
+
+% Раздел (глава)
+\section{Назва першого розділу}
+
+% Параграф
+\subsection{Перший параграф}
+
+\lipsum[1-2]~\cite{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser}
+
+% Формула
+\begin{equation}
+L = 2 \pi R
+\label{eq01}
+\end{equation}
+
+% Многострочная формула
+\begin{eqnarray}
+S & = \pi R^2 \nonumber \\
+V & = \frac{4}{3} \pi R^3 \nonumber \\
+I & = \sigma T^4
+\label{eq02}
+\end{eqnarray}
+
+
+% Рисунок
+\begin{figure}[htb]  % параметры расположения картинки
+    \begin{center}            
+       \includegraphics[width=4cm]{onpu-diploma-fig1-indexed.png}
+       \includegraphics[scale=0.8]{onpu-diploma-fig1-indexed.png}
+    \end{center}
+    \caption{Ілюстрація із застосуванням растрової графіки.}
+    \label{fig01}
+\end{figure}
+
+\lipsum[3-4]
+
+\subsection{Другий параграф}
+
+% Рисунок
+\begin{figure}[htb!]  % параметры расположения картинки
+    \begin{center}            
+       \includegraphics[width=0.9\linewidth]{onpu-diploma-fig1.pdf}
+    \end{center}
+    \caption{Ілюстрація із застосуванням векторної графіки.}
+    \label{fig02}
+\end{figure}
+
+\lipsum[4-6]~\cite{Rusov2002,Rusov2004a,Rusov2007,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+
+\lipsum[6-7]
+
+
+
+
+\section{Назва другого розділу}
+
+% Таблица
+\begin{table}[tb]          % параметры расположения таблицы
+    \begin{center}
+    \begin{tabular}{|l|c|r|} % Выравнивание первой колонки по левому краю, второй - по центру и третьей - по правому краю
+        \hline                           % горизонтальная линия
+        Колонка 1 & Колонка 2 & Колонка 3 \\
+        \hline
+        4 & 3 & 12 \\
+        \hline
+        3.5 & 6.8 & 144.7\\
+        \hline
+    \end{tabular}
+    \end{center}
+    \caption{Демонстраційна таблиця}
+    \label{tab01}
+\end{table}
+
+\lipsum[8-12]~\cite{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+
+
+
+\section{Охорона праці}
+
+\lipsum[13-15]
+
+
+% Вступление, Выводы и Приложения (Вступ, Висновки та Додатки)
+% не нумеруются, поэтому нужно использовать обозначение "\section*{}" со звёздочкой,
+% вместо обычного. А чтобы при этом данный раздел всё же появился в содержании,
+% его необходимо вручную туда добавить (\addcontentsline)
+\section*{Висновки}
+\addcontentsline{toc}{section}{Висновки}
+
+\lipsum[16-17]
+
+% Список литературы в порядке упоминания в тексте
+
+% С использованием BibTeX
+% \bibliography{literatura.bib}
+
+\begin{thebibliography}{9}
+%\begin{biblio}{9}
+
+% Книга
+\bibitem{Rusov2005}
+   Русов~В.Д., Зеленцова~Т.Н. Введение в нелинейную теорию малых доз 
+   ионизирующего излучения. -- Одесса: Резон, 2001. -- 347 с.
+
+\bibitem{Tarasov1993}
+    Б.М.~Герасимов, В.А.~Тарасов, И.В.~Токарев, Человеко-машинные системы 
+    принятия решений с элементами искусственного интеллекта. -- К.: Наукова думка, 1993. -- 184 с.
+
+% Автореферат диссертации
+\bibitem{Tarasov-disser}
+    Тарасов~В.А. Нейтринна діагностика швидкого уран-плутонієвого реактору 
+    IV покоління: Автореф.дис. д.фіз.-мат. наук: 01.04.16~/ Одеськ.нац.політехн.ун-т. -- Одеса, 2008. -- 41 с.
+
+% Статья в отечественном издании
+\bibitem{Rusov2002}
+    Русов В.Д., Зеленцова Т.М., Тарасов В.О., Шаабан І. Статистичні властивості 
+    електронних антинейтрино~// Доповіді НАН України. -- 2002. -- №6. -- С.79-83.
+
+\bibitem{Rusov2004a}
+    Русов В.Д., Тарасов В.А., Литвинов Д.А., Шаабан И. Об одной обратной задаче 
+    дистанционной нейтринной диагностики внутри реакторных процессов~// УФЖ. -- 2004. --Т.49, №8. -- С.734-742.
+
+% Статья в зарубежном издании
+\bibitem{Rusov2007}
+    Rusov V.D., Pavlovich V.N., Vaschenko V.N., Tarasov V.A., \textit{et al.} 
+    Geoantineutrino spectrum and slow nuclear burning on the boundary of the liquid 
+    and solid phases of the Earth’s core~// Journal of Geophysical Research. -- 2007. -- Vol. 112, B09203, 
+    doi: 10.1029/2005JB004212. -- P. 1-16.
+
+\bibitem{Rusov2004b}
+    Rusov V.D., Zelentsova T.N., Tarasov V.A. \textit{et al.} The inverse problem of 
+    distance neutrino diagnostic of inside-reactor processes~// J. of Appl. Phys. --  2004. -- Vol. 96. -- P.1734-1739.
+
+\bibitem{Tarasov2002}
+    Тарасов В.А., Кропачев Д.А. Реализация алгоритмов первичной обработки 
+    сигналов в системах пассивной звуковой локации~// Технология и конструирование в 
+    электронной аппаратуре. -- 2002. -- № 1. -- С. 17-21.
+
+\bibitem{Tarasov2001}
+    Тарасов В.А. Математическое моделирование радиационной ползучести реакторного 
+    топлива на примере урана и его сплавов~// Вопросы атомной науки  техники. Сер. физика 
+    радиац. повреждений и радиац. материаловедение. -- 2001. -- №2(79). -- С. 23-30.
+
+\end{thebibliography}
+%\end{biblio}
+
+% Вступление, Выводы и Приложения (Вступ, Висновки та Додатки)
+% не нумеруются, поэтому нужно использовать обозначение "\section*{}" со звёздочкой,
+% вместо обычного. А чтобы при этом данный раздел всё же появился в содержании,
+% его необходимо вручную туда добавить (\addcontentsline)
+\section*{Додатки}
+\addcontentsline{toc}{section}{Додатки}
+
+\lipsum[16-17]
+
+\end{document}
\ No newline at end of file
diff --git a/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.toc b/onpu-diploma-0.2.1/onpu-diploma.toc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e297887
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,10 @@
+\select@language {ukrainian}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrp }}{5}
+\contentsline {section}{\numberline {1.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{6}
+\contentsline {subsection}{\numberline {1.1.}\IeC {\CYRP }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{6}
+\contentsline {subsection}{\numberline {1.2.}\IeC {\CYRD }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{7}
+\contentsline {section}{\numberline {2.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrd }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{10}
+\contentsline {section}{\numberline {3.}\IeC {\CYRO }\IeC {\cyrh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }}{12}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{13}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRL }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }}{14}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRD }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{15}
diff --git a/onpu-diploma-0.3/literatura.bib b/onpu-diploma-0.3/literatura.bib
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4dfd969
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,138 @@
+@Book{Rusov2005,
+author = {Русов, В. Д. and Зеленцова, Т. Н.},
+ALTeditor = {•},
+title = {Введение в нелинейную теорию малых доз ионизирующего излучения},
+publisher = {Резон},
+year = {2001},
+OPTkey = {•},
+OPTvolume = {•},
+OPTnumber = {•},
+OPTseries = {•},
+address = {Одесса},
+OPTedition = {•},
+OPTmonth = {•},
+OPTnote = {•},
+OPTannote = {•},
+pages = {347}
+}
+
+@Book{Tarasov1993,
+author = {Б.М. Герасимов and В.А. Тарасов and И.В. Токарев},
+ALTeditor = {•},
+title = {Человеко-машинные системы принятия решений с элементами искусственного интеллекта},
+publisher = {Наукова думка},
+year = {1993},
+OPTkey = {•},
+OPTvolume = {•},
+OPTnumber = {•},
+OPTseries = {•},
+address = {Киев},
+OPTedition = {•},
+OPTmonth = {•},
+OPTnote = {•},
+OPTannote = {•},
+pages = {184}
+}
+
+@PhdThesis{Tarasov-disser,
+author = {Тарасов, В.А.},
+title = {Нейтринна діагностика швидкого уран-плутонієвого реактору {IV} покоління},
+school = {Одеськ.нац.політехн.ун-т},
+year = {2008},
+OPTkey = {•},
+OPTtype = {•},
+OPTaddress = {•},
+OPTmonth = {•},
+OPTnote = {•},
+OPTannote = {•}
+}
+
+@Article{Rusov2002,
+author = {Русов, В. Д. and Зеленцова, Т. М. and Тарасов, В. О. and Шаабан, І.},
+title = {Статистичні властивості електронних антинейтрино},
+journal = {Доповіді НАН України},
+year = {2009},
+OPTkey = {•},
+OPTvolume = {•},
+number = {6},
+pages = {79-83},
+OPTmonth = {•},
+OPTnote = {•},
+OPTannote = {•}
+}
+
+
+@Article{Rusov2004a,
+author = {Русов, В. Д. and Тарасов, В. А. and Литвинов, Д. А. and Шаабан, И.},
+title = {Об одной обратной задаче дистанционной нейтринной диагностики внутри реакторных процессов},
+journal = {УФЖ},
+year = {2004},
+OPTkey = {•},
+volume = {49},
+number = {8},
+pages = {734-742},
+OPTmonth = {•},
+OPTnote = {•},
+OPTannote = {•}
+}
+
+
+@Article{Rusov2007,
+author = {Rusov, V. D. and Pavlovich, V. N. and Vaschenko, V. N. and Tarasov, V. A. and others},
+title = {Geoantineutrino spectrum and slow nuclear burning on the boundary of the liquid and solid phases of the Earth's core},
+journal = {Journal of Geophysical Research},
+year = {2007},
+OPTkey = {•},
+volume = {112},
+OPTnumber = {•},
+pages = {B09203},
+OPTmonth = {•},
+note = {doi: 10.1029/2005JB004212},
+OPTannote = {•}
+}
+
+
+@Article{Rusov2004b,
+author = {Rusov, V. D. and Zelentsova, T. N. and Tarasov, V. A. and others},
+title = {The inverse problem of distance neutrino diagnostic of inside-reactor processes},
+journal = {J. of Appl. Phys.},
+year = {2004},
+OPTkey = {•},
+volume = {96},
+OPTnumber = {•},
+pages = {1734-1739},
+OPTmonth = {•},
+OPTnote = {•},
+OPTannote = {•}
+}
+
+
+@Article{Tarasov2002,
+author = {Тарасов, В. А. and Кропачев, Д. А.},
+title = {Реализация алгоритмов первичной обработки сигналов в системах пассивной звуковой локации},
+journal = {Технология и конструирование в электронной аппаратуре},
+year = {2002},
+OPTkey = {•},
+OPTvolume = {•},
+number = {1},
+pages = {17-21},
+OPTmonth = {•},
+OPTnote = {•},
+OPTannote = {•}
+}
+
+
+@Article{Tarasov2001,
+author = {Тарасов, В. А.},
+title = {Математическое моделирование радиационной ползучести реакторного топлива на примере урана и его сплавов},
+journal = {Вопросы атомной науки  техники. Сер. физика радиац. повреждений и радиац. материаловедение},
+year = {2001},
+OPTkey = {•},
+volume = {79},
+number = {2},
+pages = {23-30},
+OPTmonth = {•},
+OPTnote = {•},
+OPTannote = {•}
+}
+
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.aux b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.aux
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0988fac
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,37 @@
+\relax 
+\catcode `"\active 
+\bibstyle{unsrtnat}
+\select@language{ukrainian}
+\@writefile{toc}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{lof}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{lot}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrp }}{5}}
+\citation{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{6}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {1.1.}\IeC {\CYRP }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{6}}
+\newlabel{eq01}{{1.1}{6}}
+\newlabel{eq02}{{1.2}{6}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1.1}{\ignorespaces \IeC {\CYRII }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyryu }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrya } \IeC {\cyrii }\IeC {\cyrz } \IeC {\cyrz }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrya }\IeC {\cyrm } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyro }\IeC {\cyryi } \IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }.}}{7}}
+\newlabel{fig01}{{1.1}{7}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {1.2.}\IeC {\CYRD }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{7}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1.2}{\ignorespaces \IeC {\CYRII }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyryu }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrya } \IeC {\cyrii }\IeC {\cyrz } \IeC {\cyrz }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrya }\IeC {\cyrm } \IeC {\cyrv }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyryi } \IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }.}}{8}}
+\newlabel{fig02}{{1.2}{8}}
+\citation{Rusov2002,Rusov2004a,Rusov2007,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrd }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{10}}
+\@writefile{lot}{\contentsline {table}{\numberline {2.1}{\ignorespaces \IeC {\CYRD }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrm }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrishrt }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrt }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrb }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrya }}}{10}}
+\newlabel{tab01}{{2.1}{10}}
+\citation{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {3.}\IeC {\CYRO }\IeC {\cyrh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }}{12}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{13}}
+\bibcite{Rusov2005}{{1}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov1993}{{2}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov-disser}{{3}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2002}{{4}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2004a}{{5}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2007}{{6}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2004b}{{7}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov2002}{{8}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov2001}{{9}{}{{}}{{}}}
+\providecommand\NAT@force@numbers{}\NAT@force@numbers
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRD }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{15}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRL }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }}{15}}
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.log b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.log
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a46a9f6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,495 @@
+This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.5-1.40.14 (TeX Live 2013) (format=pdflatex 2014.3.6)  19 JUL 2014 23:24
+entering extended mode
+ \write18 enabled.
+ %&-line parsing enabled.
+**onpu-diploma-cp1251.tex
+(./onpu-diploma-cp1251.tex
+LaTeX2e <2011/06/27>
+Babel <3.9f> and hyphenation patterns for 9 languages loaded.
+(./onpu-diploma.cls
+Document Class: onpu-diploma 2013/11/19 ONPU dimploma class file v.0.2
+
+Package onpu-diploma Warning: Option 'bachelor' overrides the default option 'k
+r'. on input line 128.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
+Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo
+File: size10.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)
+)
+\c@part=\count79
+\c@section=\count80
+\c@subsection=\count81
+\c@subsubsection=\count82
+\c@paragraph=\count83
+\c@subparagraph=\count84
+\c@figure=\count85
+\c@table=\count86
+\abovecaptionskip=\skip41
+\belowcaptionskip=\skip42
+\bibindent=\dimen102
+)
+Package onpu-diploma Info: Using CP1251 encoding. on input line 143.
+
+
+Package onpu-diploma Warning: Using CP1251 encoding. on input line 144.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/inputenc.sty
+Package: inputenc 2008/03/30 v1.1d Input encoding file
+\inpenc@prehook=\toks14
+\inpenc@posthook=\toks15
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/cp1251.def
+File: cp1251.def 1999/11/16 v1.0d Input encoding file
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.sty
+Package: babel 2013/05/16 v3.9f The Babel package
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel-ukraineb/ukraineb.ldf
+Language: ukraineb 2008/03/21 v1.1l Ukrainian support from the babel system
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.def
+File: babel.def 2013/05/16 v3.9f Babel common definitions
+\babel@savecnt=\count87
+\U@D=\dimen103
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
+File: t2aenc.def 2005/09/27 v1.0i Cyrillic encoding definition file
+)
+Package babel Info: Making " an active character on input line 189.
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty
+Package: fontenc 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX package
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
+File: t2aenc.def 2005/09/27 v1.0i Cyrillic encoding definition file
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding T2A on input line 38.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.def
+File: t1enc.def 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX file
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding T1 on input line 43.
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty
+Package: natbib 2010/09/13 8.31b (PWD, AO)
+\bibhang=\skip43
+\bibsep=\skip44
+LaTeX Info: Redefining \cite on input line 694.
+\c@NAT@ctr=\count88
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
+Package: graphicx 1999/02/16 v1.0f Enhanced LaTeX Graphics (DPC,SPQR)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty
+Package: keyval 1999/03/16 v1.13 key=value parser (DPC)
+\KV@toks@=\toks16
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
+Package: graphics 2009/02/05 v1.0o Standard LaTeX Graphics (DPC,SPQR)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty
+Package: trig 1999/03/16 v1.09 sin cos tan (DPC)
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/graphics.cfg
+File: graphics.cfg 2010/04/23 v1.9 graphics configuration of TeX Live
+)
+Package graphics Info: Driver file: pdftex.def on input line 91.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/pdftex-def/pdftex.def
+File: pdftex.def 2011/05/27 v0.06d Graphics/color for pdfTeX
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/infwarerr.sty
+Package: infwarerr 2010/04/08 v1.3 Providing info/warning/error messages (HO)
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ltxcmds.sty
+Package: ltxcmds 2011/11/09 v1.22 LaTeX kernel commands for general use (HO)
+)
+\Gread@gobject=\count89
+))
+\Gin@req@height=\dimen104
+\Gin@req@width=\dimen105
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/color.sty
+Package: color 2005/11/14 v1.0j Standard LaTeX Color (DPC)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/color.cfg
+File: color.cfg 2007/01/18 v1.5 color configuration of teTeX/TeXLive
+)
+Package color Info: Driver file: pdftex.def on input line 130.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/multirow/multirow.sty
+\bigstrutjot=\dimen106
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.sty
+Package: lipsum 2011/04/14 v1.2 150 paragraphs of Lorem Ipsum dummy text
+\c@lips@count=\count90
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
+Package: amsmath 2013/01/14 v2.14 AMS math features
+\@mathmargin=\skip45
+
+For additional information on amsmath, use the `?' option.
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
+Package: amstext 2000/06/29 v2.01
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty
+File: amsgen.sty 1999/11/30 v2.0
+\@emptytoks=\toks17
+\ex@=\dimen107
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty
+Package: amsbsy 1999/11/29 v1.2d
+\pmbraise@=\dimen108
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty
+Package: amsopn 1999/12/14 v2.01 operator names
+)
+\inf@bad=\count91
+LaTeX Info: Redefining \frac on input line 210.
+\uproot@=\count92
+\leftroot@=\count93
+LaTeX Info: Redefining \overline on input line 306.
+\classnum@=\count94
+\DOTSCASE@=\count95
+LaTeX Info: Redefining \ldots on input line 378.
+LaTeX Info: Redefining \dots on input line 381.
+LaTeX Info: Redefining \cdots on input line 466.
+\Mathstrutbox@=\box26
+\strutbox@=\box27
+\big@size=\dimen109
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OML on input line 566.
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OMS on input line 567.
+\macc@depth=\count96
+\c@MaxMatrixCols=\count97
+\dotsspace@=\muskip10
+\c@parentequation=\count98
+\dspbrk@lvl=\count99
+\tag@help=\toks18
+\row@=\count100
+\column@=\count101
+\maxfields@=\count102
+\andhelp@=\toks19
+\eqnshift@=\dimen110
+\alignsep@=\dimen111
+\tagshift@=\dimen112
+\tagwidth@=\dimen113
+\totwidth@=\dimen114
+\lineht@=\dimen115
+\@envbody=\toks20
+\multlinegap=\skip46
+\multlinetaggap=\skip47
+\mathdisplay@stack=\toks21
+LaTeX Info: Redefining \[ on input line 2665.
+LaTeX Info: Redefining \] on input line 2666.
+)
+
+LaTeX Warning: Unused global option(s):
+    [14pt].
+
+No file onpu-diploma-cp1251.aux.
+\openout1 = `onpu-diploma-cp1251.aux'.
+
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for T2A/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Try loading font information for T2A+cmr on input line 87.
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2acmr.fd
+File: t2acmr.fd 2001/08/11 v1.0a Computer Modern Cyrillic font definitions
+)
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/context/base/supp-pdf.mkii
+[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
+\scratchcounter=\count103
+\scratchdimen=\dimen116
+\scratchbox=\box28
+\nofMPsegments=\count104
+\nofMParguments=\count105
+\everyMPshowfont=\toks22
+\MPscratchCnt=\count106
+\MPscratchDim=\dimen117
+\MPnumerator=\count107
+\makeMPintoPDFobject=\count108
+\everyMPtoPDFconversion=\toks23
+) (/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdftexcmds.sty
+Package: pdftexcmds 2011/11/29 v0.20 Utility functions of pdfTeX for LuaTeX (HO
+)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifluatex.sty
+Package: ifluatex 2010/03/01 v1.3 Provides the ifluatex switch (HO)
+Package ifluatex Info: LuaTeX not detected.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifpdf.sty
+Package: ifpdf 2011/01/30 v2.3 Provides the ifpdf switch (HO)
+Package ifpdf Info: pdfTeX in PDF mode is detected.
+)
+Package pdftexcmds Info: LuaTeX not detected.
+Package pdftexcmds Info: \pdf@primitive is available.
+Package pdftexcmds Info: \pdf@ifprimitive is available.
+Package pdftexcmds Info: \pdfdraftmode found.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/epstopdf-base.sty
+Package: epstopdf-base 2010/02/09 v2.5 Base part for package epstopdf
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/grfext.sty
+Package: grfext 2010/08/19 v1.1 Manage graphics extensions (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/kvdefinekeys.sty
+Package: kvdefinekeys 2011/04/07 v1.3 Define keys (HO)
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/kvoptions.sty
+Package: kvoptions 2011/06/30 v3.11 Key value format for package options (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/kvsetkeys.sty
+Package: kvsetkeys 2012/04/25 v1.16 Key value parser (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/etexcmds.sty
+Package: etexcmds 2011/02/16 v1.5 Avoid name clashes with e-TeX commands (HO)
+Package etexcmds Info: Could not find \expanded.
+(etexcmds)             That can mean that you are not using pdfTeX 1.50 or
+(etexcmds)             that some package has redefined \expanded.
+(etexcmds)             In the latter case, load this package earlier.
+)))
+Package grfext Info: Graphics extension search list:
+(grfext)             [.png,.pdf,.jpg,.mps,.jpeg,.jbig2,.jb2,.PNG,.PDF,.JPG,.JPE
+G,.JBIG2,.JB2,.eps]
+(grfext)             \AppendGraphicsExtensions on input line 452.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/epstopdf-sys.cfg
+File: epstopdf-sys.cfg 2010/07/13 v1.3 Configuration of (r)epstopdf for TeX Liv
+e
+))
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/bx/n' in size <22> not available
+(Font)              size <20.74> substituted on input line 89.
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+LaTeX Font Info:    Calculating math sizes for size <14> on input line 89.
+[1
+
+{/var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] [2]
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/m/n' in size <16> not available
+(Font)              size <17.28> substituted on input line 89.
+
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/bx/n' in size <16> not available
+(Font)              size <17.28> substituted on input line 89.
+
+[3]
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+[]\T2A/cmr/m/n/12 \9d
+ []
+
+
+Overfull \hbox (3.39432pt too wide) in paragraph at lines 89--89
+\T2A/cmr/m/n/12 ç/ï| 
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 3009) in paragraph at lines 89--89
+[]\T2A/cmr/m/n/12 Ñòðîê âè-êî-íà-í-íÿ
+ []
+
+[4] [5]
+No file onpu-diploma-cp1251.toc.
+\tf@toc=\write3
+\openout3 = `onpu-diploma-cp1251.toc'.
+
+[4]
+Overfull \hbox (5.67545pt too wide) in paragraph at lines 99--99
+\T2A/cmr/m/n/14.4 parturi-ent montes, nascetur ri-di-culus mus. Ali-quam ti-nci
+-dunt urna. Nulla ullamcorper
+ []
+
+[5]
+Overfull \hbox (5.67545pt too wide) in paragraph at lines 107--107
+\T2A/cmr/m/n/14.4 parturi-ent montes, nascetur ri-di-culus mus. Ali-quam ti-nci
+-dunt urna. Nulla ullamcorper
+ []
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2005' on page 6 undefined on input line 
+107.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov1993' on page 6 undefined on input lin
+e 107.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov-disser' on page 6 undefined on input 
+line 107.
+
+<onpu-diploma-fig1-indexed.png, id=32, 217.613pt x 207.174pt>
+File: onpu-diploma-fig1-indexed.png Graphic file (type png)
+
+<use onpu-diploma-fig1-indexed.png>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1-indexed.png used on input line 127.
+(pdftex.def)             Requested size: 113.81102pt x 108.35068pt.
+File: onpu-diploma-fig1-indexed.png Graphic file (type png)
+ <use onpu-diploma-fig1-indexed.png>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1-indexed.png used on input line 128.
+(pdftex.def)             Requested size: 174.09062pt x 165.73941pt.
+
+Overfull \hbox (2.44394pt too wide) in paragraph at lines 134--134
+\T2A/cmr/m/n/14.4 dunt tri-sti-que, li-bero. Vi-vamus vi-verra fermentum felis.
+ Donec nonummy pellentesque
+ []
+
+[6] <onpu-diploma-fig1.pdf, id=39, 217.8937pt x 207.0143pt>
+File: onpu-diploma-fig1.pdf Graphic file (type pdf)
+
+<use onpu-diploma-fig1.pdf>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1.pdf used on input line 141.
+(pdftex.def)             Requested size: 448.12785pt x 425.78769pt.
+ [7 <./onpu-diploma-fig1-indexed.png>] [8 <./onpu-diploma-fig1.pdf>]
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2002' on page 9 undefined on input line 
+147.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2004a' on page 9 undefined on input line
+ 147.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2007' on page 9 undefined on input line 
+147.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2004b' on page 9 undefined on input line
+ 147.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov2002' on page 9 undefined on input lin
+e 147.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov2001' on page 9 undefined on input lin
+e 147.
+
+[9] [10]
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2005' on page 11 undefined on input line
+ 173.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov1993' on page 11 undefined on input li
+ne 173.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov-disser' on page 11 undefined on input
+ line 173.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Rusov2004b' on page 11 undefined on input lin
+e 173.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov2002' on page 11 undefined on input li
+ne 173.
+
+
+Package natbib Warning: Citation `Tarasov2001' on page 11 undefined on input li
+ne 173.
+
+[11]
+Overfull \hbox (6.66847pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 condi-mentum augue, nec ultri-ci-es ni-bh arcu preti-um enim.
+ Nunc purus neque, placerat
+ []
+
+
+Overfull \hbox (14.95789pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 id, imperdi-et sed, pellentesque nec, ni-sl. Vesti-bulum impe
+rdi-et neque non sem accumsan
+ []
+
+
+Overfull \hbox (14.76588pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 laoreet. In hac habi-tasse platea di-ctumst. Eti-am condi-men
+tum faci-li-sis li-bero. Suspendi-
+ []
+
+[12] [13]
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 209--211
+[]\T2A/cmr/m/n/14.4 Òàðàñîâ Â.À. Íåé-òðèí-íà äi-à-ãíî-ñòè-êà øâèä-êî-ãî óðàí-ïë
+óòîíi¹âîãî
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 209--211
+\T2A/cmr/m/n/14.4 ðå-àêòî-ðó IV ïî-êî-ëi-í-íÿ: Àâ-òî-ðåô.äèñ. ä.ôiç.-ìàò. íà-óê
+: 01.04.16 /
+ []
+
+[14]
+
+Package natbib Warning: There were undefined citations.
+
+[15] (./onpu-diploma-cp1251.aux
+
+Package natbib Warning: Citation(s) may have changed.
+(natbib)                Rerun to get citations correct.
+
+)
+
+LaTeX Font Warning: Size substitutions with differences
+(Font)              up to 1.28pt have occurred.
+
+
+LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.
+
+ ) 
+Here is how much of TeX's memory you used:
+ 3723 strings out of 494520
+ 47137 string characters out of 6174931
+ 213860 words of memory out of 5000000
+ 6862 multiletter control sequences out of 15000+600000
+ 18176 words of font info for 43 fonts, out of 8000000 for 9000
+ 430 hyphenation exceptions out of 8191
+ 38i,9n,30p,672b,268s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,80000s
+{/usr/share/texmf-dist/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-t2a.enc}</usr/share/
+texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb></usr/share/texmf-dist/fon
+ts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public
+/amsfonts/cm/cmr12.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1
+200.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1440.pfb></usr/s
+hare/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1728.pfb></usr/share/texmf-dist
+/fonts/type1/public/cm-super/sfbx2074.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/pu
+blic/cm-super/sfrm0800.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/s
+frm1200.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1440.pfb></u
+sr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfti1440.pfb>
+Output written on onpu-diploma-cp1251.pdf (17 pages, 198529 bytes).
+PDF statistics:
+ 109 PDF objects out of 1000 (max. 8388607)
+ 75 compressed objects within 1 object stream
+ 0 named destinations out of 1000 (max. 500000)
+ 11 words of extra memory for PDF output out of 10000 (max. 10000000)
+
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.pdf b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.pdf
new file mode 100644 (file)
index 0000000..68f1f23
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.pdf differ
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.tex b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.tex
new file mode 100644 (file)
index 0000000..66c3e68
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,253 @@
+% Øàáëîí êóðñîâîé ðàáîòû, èñïîëüçóþùèé êëàññ 'onpu-diploma' v.2.1
+%
+\documentclass[cp1251,studentka,ukr,bachelor]{onpu-diploma}
+
+% 
+% Äîñòóïíûå ïàðàìåòðû êëàññà 'onpu-diploma':
+%
+% utf8 - èñõîäíûé òåêñò â êîäèðîâêå utf8 (âêëþ÷åíî ïî óìîë÷àíèþ)
+% cp1251 - èñõîäíûé òåêñò â êîäèðîâêå cp1251 (íå ðåêîìåíäóåòñÿ)
+%
+% kr - êóðñîâàÿ ðàáîòà
+% bachelor - äèïëîìíàÿ ðàáîòà áàêàëàâðà
+% Íàñòîÿùàÿ âåðñèÿ êëàññà 'onpu-diploma' (v.0.2.1) ïîääåðæèâàåò òîëüêî
+% ðåæèì ñîçäàíèÿ êóðñîâîé ðàáîòû (kur) èëè äèïëîìíîé ðàáîòû áàêàëàâðà (bachelor). 
+% Ïîääåðæêà îñòàëüíûõ âèäîâ ðàáîò áóäåò äîáàâëåíà â ïîñëåäóþùèõ âåðñèÿõ.
+% 
+% studentka - ðàáîòó âûïîëíèëà ñòóäåíòêà, à íå ñòóäåíò
+%
+% ukr - îôîðìëåíèå ðàáîòû íà óêðàèíñêîì ÿçûêå (âêëþ÷åíî ïî óìîë÷àíèþ)
+% rus - îôîðìëåíèå ðàáîòû íà ðóññêîì ÿçûêå (íå ñîîòâåòñòâóåò ïðàâèëàì!!!); íå âêëþ÷àéòå ýòó îïöèþ
+
+
+
+\usepackage{lipsum}
+
+% Ðåêîìåíäóåìûå ïàêåòû
+
+\usepackage{amsmath} % Íóæíî äëÿ \dfrac{}{}
+
+
+% Ïðåäìåò, ïî êîòîðîìó ïîäãîòîâëåíà ðàáîòà (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+% Èñïîëüçóåòñÿ â ðàáòàõ òèïà 'kr'. Èãíîðèðóåòñÿ â äèïëîìíûõ ðàáîòàõ.
+\predmet{Íàçâàíèå äèñöèïëèíû}
+
+% Íàçâàíèå ðàáîòû (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\title{Íàçâàíèå ðàáîòû}
+
+% Êóðñ
+\kurs{IV}
+
+% Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\napravl{Ô³çèêà}
+
+% Ñïåöèàëüíîñòü (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\spec{Ô³çèêà ÿäðà òà ô³çèêà âèñîêèõ åíåðã³é}
+
+\shifr{6.040203} % íàïðÿì - ô³çèêà (äëÿ áàêàëàâðîâ)
+%\shifr{7.04020304} % ñïåö³àëüí³ñòü - ô³çèêà ÿäðà òà ô³çèêà âèñîêèõ åíåðã³é (äëÿ ñïåöèàëèñòîâ)
+%\shifr{8.04020304} % ñïåö³àëüí³ñòü - ô³çèêà ÿäðà òà ô³çèêà âèñîêèõ åíåðã³é (äëÿ ìàãèñòðîâ)
+
+% Ãðóïïà, â êîòîðîé ó÷èòñÿ ñòóäåíò
+\gruppa{ÒÔ-1012}
+
+% Ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ñòóäåíòà â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå
+% Íàïðèìåð, ²âàíîâà ².²., ²âàíîâî¿ ².².
+% (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\author{²âàíîâà ².².}
+
+% Ïðåïîäàâàòåëü, ïðîâåðèâøèé ðàáîòó (äëÿ êóðñîâûõ ðàáîò, ÐÃРè êóðñîâûõ ïðîåêòîâ)
+% Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü (äëÿ äèïëîìíûõ è ìàãèñòåðñêèõ ðàáîò)
+% (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\ruk{Äîíàëüä Êíóò}
+
+% Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü (äëÿ äèïëîìíûõ è ìàãèñòåðñêèõ ðàáîò)
+% (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\recenzent{Áéîðí Ñòðàóñòðóï}
+
+% Ãîä, â êîòîðîì âûïîëíåíà ðàáîòà
+\date{2014}
+
+% Àííîòàöèÿ ê äèïëîìíîé ðàáîòå (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
+\abstract{Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. 
+Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. 
+Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. Òåêñò àíîòàö³¿. }
+
+% Àííîòàöèÿ ê äèïëîìíîé ðàáîòå (íà àíãëèéñêîì ÿçûêå)
+\abstracteng{Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. 
+Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. 
+Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. }
+
+
+
+
+
+
+
+\begin{document}
+
+\maketitle    % Ñîçäàíèå òèòóëüíîãî ëèñòà è ñîäåðæàíèÿ
+
+
+% Âñòóïëåíèå, Âûâîäû è Ïðèëîæåíèÿ (Âñòóï, Âèñíîâêè òà Äîäàòêè)
+% íå íóìåðóþòñÿ, ïîýòîìó íóæíî èñïîëüçîâàòü îáîçíà÷åíèå "\section*{}" ñî çâ¸çäî÷êîé,
+% âìåñòî îáû÷íîãî. À ÷òîáû ïðè ýòîì äàííûé ðàçäåë âñ¸ æå ïîÿâèëñÿ â ñîäåðæàíèè,
+% åãî íåîáõîäèìî âðó÷íóþ òóäà äîáàâèòü (\addcontentsline)
+\section*{Âñòóï}
+\addcontentsline{toc}{section}{Âñòóï}
+
+\lipsum[1-2]
+
+% Ðàçäåë (ãëàâà)
+\section{Íàçâà ïåðøîãî ðîçä³ëó}
+
+% Ïàðàãðàô
+\subsection{Ïåðøèé ïàðàãðàô}
+
+\lipsum[1-2]~\cite{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser}
+
+% Ôîðìóëà
+\begin{equation}
+L = 2 \pi R
+\label{eq01}
+\end{equation}
+
+% Ìíîãîñòðî÷íàÿ ôîðìóëà
+\begin{eqnarray}
+S & = \pi R^2 \nonumber \\
+V & = \frac{4}{3} \pi R^3 \nonumber \\
+I & = \sigma T^4
+\label{eq02}
+\end{eqnarray}
+
+
+% Ðèñóíîê
+\begin{figure}[htb]  % ïàðàìåòðû ðàñïîëîæåíèÿ êàðòèíêè
+    \begin{center}            
+       \includegraphics[width=4cm]{onpu-diploma-fig1-indexed.png}
+       \includegraphics[scale=0.8]{onpu-diploma-fig1-indexed.png}
+    \end{center}
+    \caption{²ëþñòðàö³ÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ðàñòðîâî¿ ãðàô³êè.}
+    \label{fig01}
+\end{figure}
+
+\lipsum[3-4]
+
+\subsection{Äðóãèé ïàðàãðàô}
+
+% Ðèñóíîê
+\begin{figure}[htb!]  % ïàðàìåòðû ðàñïîëîæåíèÿ êàðòèíêè
+    \begin{center}            
+       \includegraphics[width=0.9\linewidth]{onpu-diploma-fig1.pdf}
+    \end{center}
+    \caption{²ëþñòðàö³ÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì âåêòîðíî¿ ãðàô³êè.}
+    \label{fig02}
+\end{figure}
+
+\lipsum[4-6]~\cite{Rusov2002,Rusov2004a,Rusov2007,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+
+\lipsum[6-7]
+
+
+
+
+\section{Íàçâà äðóãîãî ðîçä³ëó}
+
+% Òàáëèöà
+\begin{table}[tb]          % ïàðàìåòðû ðàñïîëîæåíèÿ òàáëèöû
+    \begin{center}
+    \begin{tabular}{|l|c|r|} % Âûðàâíèâàíèå ïåðâîé êîëîíêè ïî ëåâîìó êðàþ, âòîðîé - ïî öåíòðó è òðåòüåé - ïî ïðàâîìó êðàþ
+        \hline                           % ãîðèçîíòàëüíàÿ ëèíèÿ
+        Êîëîíêà 1 & Êîëîíêà 2 & Êîëîíêà 3 \\
+        \hline
+        4 & 3 & 12 \\
+        \hline
+        3.5 & 6.8 & 144.7\\
+        \hline
+    \end{tabular}
+    \end{center}
+    \caption{Äåìîíñòðàö³éíà òàáëèöÿ}
+    \label{tab01}
+\end{table}
+
+\lipsum[8-12]~\cite{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+
+
+
+\section{Îõîðîíà ïðàö³}
+
+\lipsum[13-15]
+
+
+% Âñòóïëåíèå, Âûâîäû è Ïðèëîæåíèÿ (Âñòóï, Âèñíîâêè òà Äîäàòêè)
+% íå íóìåðóþòñÿ, ïîýòîìó íóæíî èñïîëüçîâàòü îáîçíà÷åíèå "\section*{}" ñî çâ¸çäî÷êîé,
+% âìåñòî îáû÷íîãî. À ÷òîáû ïðè ýòîì äàííûé ðàçäåë âñ¸ æå ïîÿâèëñÿ â ñîäåðæàíèè,
+% åãî íåîáõîäèìî âðó÷íóþ òóäà äîáàâèòü (\addcontentsline)
+\section*{Âèñíîâêè}
+\addcontentsline{toc}{section}{Âèñíîâêè}
+
+\lipsum[16-17]
+
+% Ñïèñîê ëèòåðàòóðû â ïîðÿäêå óïîìèíàíèÿ â òåêñòå
+
+% Ñ èñïîëüçîâàíèåì BibTeX
+% \bibliography{literatura.bib}
+
+\begin{thebibliography}{9}
+
+% Êíèãà
+\bibitem{Rusov2005}
+   Ðóñîâ~Â.Ä., Çåëåíöîâà~Ò.Í. Ââåäåíèå â íåëèíåéíóþ òåîðèþ ìàëûõ äîç 
+   èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ. -- Îäåññà: Ðåçîí, 2001. -- 347 ñ.
+
+\bibitem{Tarasov1993}
+    Á.Ì.~Ãåðàñèìîâ, Â.À.~Òàðàñîâ, È.Â.~Òîêàðåâ, ×åëîâåêî-ìàøèííûå ñèñòåìû 
+    ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ ýëåìåíòàìè èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà. -- Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1993. -- 184 ñ.
+
+% Àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè
+\bibitem{Tarasov-disser}
+    Òàðàñîâ~Â.À. Íåéòðèííà ä³àãíîñòèêà øâèäêîãî óðàí-ïëóòîí³ºâîãî ðåàêòîðó 
+    IV ïîêîë³ííÿ: Àâòîðåô.äèñ. ä.ô³ç.-ìàò. íàóê: 01.04.16~/ Îäåñüê.íàö.ïîë³òåõí.óí-ò. -- Îäåñà, 2008. -- 41 ñ.
+
+% Ñòàòüÿ â îòå÷åñòâåííîì èçäàíèè
+\bibitem{Rusov2002}
+    Ðóñîâ Â.Ä., Çåëåíöîâà Ò.Ì., Òàðàñîâ Â.Î., Øààáàí ². Ñòàòèñòè÷í³ âëàñòèâîñò³ 
+    åëåêòðîííèõ àíòèíåéòðèíî~// Äîïîâ³ä³ ÍÀÍ Óêðà¿íè. -- 2002. -- ¹6. -- Ñ.79-83.
+
+\bibitem{Rusov2004a}
+    Ðóñîâ Â.Ä., Òàðàñîâ Â.À., Ëèòâèíîâ Ä.À., Øààáàí È. Îá îäíîé îáðàòíîé çàäà÷å 
+    äèñòàíöèîííîé íåéòðèííîé äèàãíîñòèêè âíóòðè ðåàêòîðíûõ ïðîöåññîâ~// ÓÔÆ. -- 2004. --Ò.49, ¹8. -- Ñ.734-742.
+
+% Ñòàòüÿ â çàðóáåæíîì èçäàíèè
+\bibitem{Rusov2007}
+    Rusov V.D., Pavlovich V.N., Vaschenko V.N., Tarasov V.A., \textit{et al.} 
+    Geoantineutrino spectrum and slow nuclear burning on the boundary of the liquid 
+    and solid phases of the Earth\92s core~// Journal of Geophysical Research. -- 2007. -- Vol. 112, B09203, 
+    doi: 10.1029/2005JB004212. -- P. 1-16.
+
+\bibitem{Rusov2004b}
+    Rusov V.D., Zelentsova T.N., Tarasov V.A. \textit{et al.} The inverse problem of 
+    distance neutrino diagnostic of inside-reactor processes~// J. of Appl. Phys. --  2004. -- Vol. 96. -- P.1734-1739.
+
+\bibitem{Tarasov2002}
+    Òàðàñîâ Â.À., Êðîïà÷åâ Ä.À. Ðåàëèçàöèÿ àëãîðèòìîâ ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè 
+    ñèãíàëîâ â ñèñòåìàõ ïàññèâíîé çâóêîâîé ëîêàöèè~// Òåõíîëîãèÿ è êîíñòðóèðîâàíèå â 
+    ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðå. -- 2002. -- ¹ 1. -- Ñ. 17-21.
+
+\bibitem{Tarasov2001}
+    Òàðàñîâ Â.À. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ðàäèàöèîííîé ïîëçó÷åñòè ðåàêòîðíîãî 
+    òîïëèâà íà ïðèìåðå óðàíà è åãî ñïëàâîâ~// Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè  òåõíèêè. Ñåð. ôèçèêà 
+    ðàäèàö. ïîâðåæäåíèé è ðàäèàö. ìàòåðèàëîâåäåíèå. -- 2001. -- ¹2(79). -- Ñ. 23-30.
+
+\end{thebibliography}
+
+% Âñòóïëåíèå, Âûâîäû è Ïðèëîæåíèÿ (Âñòóï, Âèñíîâêè òà Äîäàòêè)
+% íå íóìåðóþòñÿ, ïîýòîìó íóæíî èñïîëüçîâàòü îáîçíà÷åíèå "\section*{}" ñî çâ¸çäî÷êîé,
+% âìåñòî îáû÷íîãî. À ÷òîáû ïðè ýòîì äàííûé ðàçäåë âñ¸ æå ïîÿâèëñÿ â ñîäåðæàíèè,
+% åãî íåîáõîäèìî âðó÷íóþ òóäà äîáàâèòü (\addcontentsline)
+\section*{Äîäàòêè}
+\addcontentsline{toc}{section}{Äîäàòêè}
+
+\lipsum[16-17]
+
+\end{document}
\ No newline at end of file
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.toc b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-cp1251.toc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0af083b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,10 @@
+\select@language {ukrainian}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrp }}{5}
+\contentsline {section}{\numberline {1.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{6}
+\contentsline {subsection}{\numberline {1.1.}\IeC {\CYRP }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{6}
+\contentsline {subsection}{\numberline {1.2.}\IeC {\CYRD }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{7}
+\contentsline {section}{\numberline {2.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrd }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{10}
+\contentsline {section}{\numberline {3.}\IeC {\CYRO }\IeC {\cyrh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }}{12}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{13}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRD }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{15}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRL }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }}{15}
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-fig1-indexed.png b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-fig1-indexed.png
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..7d7020b
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-fig1-indexed.png differ
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-fig1.pdf b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-fig1.pdf
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..78b649e
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma-fig1.pdf differ
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.aux b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.aux
new file mode 100644 (file)
index 0000000..904dc4a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,37 @@
+\relax 
+\catcode `"\active 
+\bibstyle{unsrtnat}
+\select@language{ukrainian}
+\@writefile{toc}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{lof}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{lot}{\select@language{ukrainian}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrp }}{5}}
+\citation{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{6}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {1.1.}\IeC {\CYRP }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{6}}
+\newlabel{eq01}{{1.1}{6}}
+\newlabel{eq02}{{1.2}{6}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1.1}{\ignorespaces \IeC {\CYRII }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyryu }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrya } \IeC {\cyrii }\IeC {\cyrz } \IeC {\cyrz }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrya }\IeC {\cyrm } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyro }\IeC {\cyryi } \IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }.}}{7}}
+\newlabel{fig01}{{1.1}{7}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {1.2.}\IeC {\CYRD }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{7}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1.2}{\ignorespaces \IeC {\CYRII }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyryu }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrya } \IeC {\cyrii }\IeC {\cyrz } \IeC {\cyrz }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrya }\IeC {\cyrm } \IeC {\cyrv }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyryi } \IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }.}}{8}}
+\newlabel{fig02}{{1.2}{8}}
+\citation{Rusov2002,Rusov2004a,Rusov2007,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrd }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{10}}
+\@writefile{lot}{\contentsline {table}{\numberline {2.1}{\ignorespaces \IeC {\CYRD }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrm }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrishrt }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrt }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrb }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrya }}}{10}}
+\newlabel{tab01}{{2.1}{10}}
+\citation{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {3.}\IeC {\CYRO }\IeC {\cyrh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }}{12}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{13}}
+\bibcite{Rusov2005}{{1}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov1993}{{2}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov-disser}{{3}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2002}{{4}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2004a}{{5}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2007}{{6}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Rusov2004b}{{7}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov2002}{{8}{}{{}}{{}}}
+\bibcite{Tarasov2001}{{9}{}{{}}{{}}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRL }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }}{14}}
+\providecommand\NAT@force@numbers{}\NAT@force@numbers
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\IeC {\CYRD }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{15}}
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.bbl b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.bbl
new file mode 100644 (file)
index 0000000..587e6b0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,78 @@
+\begin{thebibliography}{9}
+\providecommand{\natexlab}[1]{#1}
+\providecommand{\url}[1]{\texttt{#1}}
+\expandafter\ifx\csname urlstyle\endcsname\relax
+  \providecommand{\doi}[1]{doi: #1}\else
+  \providecommand{\doi}{doi: \begingroup \urlstyle{rm}\Url}\fi
+
+\bibitem[Русов and Зеленцова(2001)]{Rusov2005}
+В.~Д. Русов and Т.~Н. Зеленцова.
+\newblock \emph{Введение в нелинейную теорию
+  малых доз ионизирующего излучения}.
+\newblock Резон, Одесса, 2001.
+
+\bibitem[Герасимов et~al.(1993)Герасимов, Тарасов, and
+  Токарев]{Tarasov1993}
+Б.М. Герасимов, В.А. Тарасов, and И.В. Токарев.
+\newblock \emph{Человеко-машинные системы
+  принятия решений с элементами
+  искусственного интеллекта}.
+\newblock Наукова думка, Киев, 1993.
+
+\bibitem[Тарасов(2008)]{Tarasov-disser}
+В.А. Тарасов.
+\newblock \emph{Нейтринна діагностика швидкого
+  уран-плутонієвого реактору {IV} покоління}.
+\newblock PhD thesis, Одеськ.нац.політехн.ун-т, 2008.
+
+\bibitem[Русов et~al.(2009)Русов, Зеленцова, Тарасов,
+  and Шаабан]{Rusov2002}
+В.~Д. Русов, Т.~М. Зеленцова, В.~О. Тарасов, and І.
+  Шаабан.
+\newblock Статистичні властивості електронних
+  антинейтрино.
+\newblock \emph{Доповіді НАН України}, \penalty0
+  (6):\penalty0 79--83, 2009.
+
+\bibitem[Русов et~al.(2004)Русов, Тарасов, Литвинов,
+  and Шаабан]{Rusov2004a}
+В.~Д. Русов, В.~А. Тарасов, Д.~А. Литвинов, and И.
+  Шаабан.
+\newblock Об одной обратной задаче
+  дистанционной нейтринной диагностики
+  внутри реакторных процессов.
+\newblock \emph{УФЖ}, 49\penalty0 (8):\penalty0 734--742, 2004.
+
+\bibitem[Rusov et~al.(2007)Rusov, Pavlovich, Vaschenko, Tarasov,
+  et~al.]{Rusov2007}
+V.~D. Rusov, V.~N. Pavlovich, V.~N. Vaschenko, V.~A. Tarasov, et~al.
+\newblock Geoantineutrino spectrum and slow nuclear burning on the boundary of
+  the liquid and solid phases of the earth's core.
+\newblock \emph{Journal of Geophysical Research}, 112:\penalty0 B09203, 2007.
+\newblock doi: 10.1029/2005JB004212.
+
+\bibitem[Rusov et~al.(2004)Rusov, Zelentsova, Tarasov, et~al.]{Rusov2004b}
+V.~D. Rusov, T.~N. Zelentsova, V.~A. Tarasov, et~al.
+\newblock The inverse problem of distance neutrino diagnostic of inside-reactor
+  processes.
+\newblock \emph{J. of Appl. Phys.}, 96:\penalty0 1734--1739, 2004.
+
+\bibitem[Тарасов and Кропачев(2002)]{Tarasov2002}
+В.~А. Тарасов and Д.~А. Кропачев.
+\newblock Реализация алгоритмов первичной
+  обработки сигналов в системах пассивной
+  звуковой локации.
+\newblock \emph{Технология и конструирование в
+  электронной аппаратуре}, \penalty0 (1):\penalty0 17--21,
+  2002.
+
+\bibitem[Тарасов(2001)]{Tarasov2001}
+В.~А. Тарасов.
+\newblock Математическое моделирование
+  радиационной ползучести реакторного
+  топлива на примере урана и его сплавов.
+\newblock \emph{Вопросы атомной науки техники.
+  Сер. физика радиац. повреждений и радиац.
+  материаловедение}, 79\penalty0 (2):\penalty0 23--30, 2001.
+
+\end{thebibliography}
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.blg b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.blg
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f3345a4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,49 @@
+This is BibTeX, Version 0.99d (TeX Live 2014)
+Capacity: max_strings=35307, hash_size=35307, hash_prime=30011
+The top-level auxiliary file: onpu-diploma.aux
+The style file: unsrtnat.bst
+Database file #1: literatura.bib
+Warning--there's a number but no volume in Rusov2002
+Warning--there's a number but no volume in Tarasov2002
+You've used 9 entries,
+            2481 wiz_defined-function locations,
+            620 strings with 6986 characters,
+and the built_in function-call counts, 3309 in all, are:
+= -- 263
+> -- 179
+< -- 4
++ -- 70
+- -- 52
+* -- 261
+:= -- 552
+add.period$ -- 28
+call.type$ -- 9
+change.case$ -- 15
+chr.to.int$ -- 9
+cite$ -- 11
+duplicate$ -- 167
+empty$ -- 302
+format.name$ -- 65
+if$ -- 693
+int.to.chr$ -- 1
+int.to.str$ -- 10
+missing$ -- 10
+newline$ -- 54
+num.names$ -- 27
+pop$ -- 71
+preamble$ -- 1
+purify$ -- 9
+quote$ -- 0
+skip$ -- 90
+stack$ -- 0
+substring$ -- 129
+swap$ -- 18
+text.length$ -- 0
+text.prefix$ -- 0
+top$ -- 0
+type$ -- 57
+warning$ -- 2
+while$ -- 24
+width$ -- 0
+write$ -- 126
+(There were 2 warnings)
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.cls b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.cls
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..b6746f0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,1391 @@
+\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
+\ProvidesClass{onpu-diploma}[2014/12/17 ONPU dimploma class file v.0.3beta3]
+
+% Version 0.2.1 supports 'kr' and 'bachelor' modes only 
+% Also only ukrainian version is available
+
+% CONTENTS
+%
+% Processing options
+%   Document type
+%     Course work (kursovaya)
+%     Diploma works (diplomi)
+%       Bachelor diploma (diplom bakalavra)
+%   Document language
+%   Male or female
+%   Source text encoding
+% package body
+%   Define a frontpage
+%   section and subsection numbers format
+%   Table of contents customizations
+%   Setting page layout
+%   Figures, tables and equations numbering format
+%   Figure and Table captions format
+%   Bibliography customizations
+%   References page
+
+
+%\ProvidesClass{minimal}[1995/10/30 Standard LaTeX minimal class]
+%\renewcommand{\normalsize}{\fontsize{10pt}{12pt}\selectfont}
+%\setlength{\textwidth}{6.5in}
+%\setlength{\textheight}{8in}
+%\pagenumbering{arabic}
+% needed even though this class will
+% not show page numbers
+
+
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+% Processing options %
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
+
+%%%%% Document type %%%%%
+
+% Course work (kursovaya)
+\newif\ifkr
+\krtrue         % kr is the default type
+
+\DeclareOption{kr}{
+  \krtrue
+}
+
+
+% Diploma works (diplomi)
+
+% Bachelor diploma (diplom bakalavra)
+\newif\ifbachelor
+\bachelorfalse
+
+\DeclareOption{bachelor}{
+    \ifkr
+      \PackageWarning{onpu-diploma}{Option 'bachelor' overrides the default option 'kr'.}{}%
+    \fi
+    \krfalse
+    \bachelortrue
+}
+
+% Specialist diploma (specialist) - TODO
+% Master diploma (magistr) - TODO
+
+
+%%%%% Document language %%%%%
+
+\newif\ifrus
+\rusfalse    % 'Ukrainian' is the default language
+
+\DeclareOption{rus}{%
+    \rustrue
+    \PackageError{onpu-diploma}{Russian is not supported in the current version (v.0.2.1). Please remove the 'rus' option.}{}%
+}
+
+\DeclareOption{ukr}{%
+    \ifrus
+      \PackageError{onpu-diploma}{Options 'ukr' and 'rus' are mutually exclusive.}{}%
+    \fi
+    \rusfalse
+}
+
+
+
+%%%%% Male or female %%%%%
+
+\newif\ifstudentka
+\studentkafalse
+\DeclareOption{studentka}{%
+    \studentkatrue
+}
+
+
+
+%%%%% Source text encoding %%%%%
+
+\newif\ifcp
+\cpfalse
+
+\DeclareOption{cp1251}{
+    \cptrue
+    %\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{inputenc}
+}
+
+\DeclareOption{utf8}{%
+    \ifcp
+        \PackageError{onpu-diploma}{Options 'utf8' and cp1251' are mutually exclusive.}{}%
+    \else
+        %\PackageWarning{onpu-diploma}{Using UTF-8 encoding.}{}%
+        %\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{inputenc}
+        \cpfalse
+    \fi
+}
+
+
+
+% All unknown options will go here
+
+\DeclareOption*{%
+    \PackageWarning{onpu-diploma}{Unknown option: '\CurrentOption'}%
+}
+
+\ProcessOptions\relax
+
+
+
+
+
+%%%%% package body: %%%%%
+
+
+% Our class is based on the standard 'article' slass
+\LoadClass[14pt,a4paper]{article}
+
+% Load 'inputenc' package with the stated encoding
+% must be loaded BEFORE the 'babel' package
+\ifcp
+    \PackageInfo{onpu-diploma}{Using CP1251 encoding.}
+    \PackageWarning{onpu-diploma}{Using CP1251 encoding.}
+    %\PassOptionsToPackage{cp1251}{inputenc}
+    \RequirePackage[cp1251]{inputenc}   % loading with the options stated 
+\else
+    \PackageWarning{onpu-diploma}{Using UTF-8 encoding.}{}%
+    %\PassOptionsToPackage{utf8}{inputenc}
+    \RequirePackage[utf8]{inputenc}   % loading with the options stated 
+\fi
+
+
+% Load the 'babel' package for the stated language
+\ifrus
+   % Russian Babel package
+   \RequirePackage[russian]{babel}
+\else
+   % Ukrainian Babel package
+   \RequirePackage[ukrainian]{babel}
+\fi
+
+
+
+%\RequirePackage{ucs}       % I don't know what this package actually does
+
+\RequirePackage[T2A,T1]{fontenc}  % Setting this explicitly solves the issue with 
+                                  % the \MakeUppercase command for Cyrillic text
+
+\RequirePackage[sort&compress,square,numbers,comma]{natbib}
+\RequirePackage{graphicx} % We definitely deed some pictures
+
+%\RequirePackage[left=3cm,right=1cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
+
+\RequirePackage{color} % needed only for this class testing
+
+\RequirePackage{multirow} % Multi-row spanning in tables
+
+
+%\newcommand{\ruk}[1]{Text}         % Непонятно, что
+%\newcommand{\ruk#1}{\def\@ruk{#1}} % Не пашет
+\def\ruk#1{\def\@ruk{#1}}
+
+\def\recenzent#1{\def\@recenzent{#1}}
+
+\def\gruppa#1{\def\@gruppa{#1}}
+\def\predmet#1{\def\@predmet{#1}}
+\def\year#1{\def\@year{#1}}
+\def\kurs#1{\def\@kurs{#1}}
+\def\napravl#1{\def\@napravl{#1}}
+\def\spec#1{\def\@spec{#1}}
+\def\shifr#1{\def\@shifr{#1}}
+\def\abstract#1{\def\@abstract{#1}}
+\def\abstracteng#1{\def\@abstracteng{#1}}
+
+
+% Define the default font parameters
+\renewcommand{\normalsize}{\fontsize{14}{21}\fontfamily{cmr}\upshape\selectfont}
+
+
+
+% Define a frontpage
+
+
+\ifbachelor
+\ifrus
+    % Russian front page
+    \renewcommand{\maketitle}{
+    \fontsize{21}{21}\upshape\bfseries\selectfont
+    Russian version is not supported
+    }
+
+\else
+    % Ukrainian frontpage
+    \renewcommand{\maketitle}{
+
+    %\begin{titlepage}    % With titlepage it starts page numbering from the second page
+    \thispagestyle{empty}
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{14}{14}\upshape\mdseries\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �������� ������������ ������������� �����������\\
+            �������� ���������� �� ����'������-������������ ������ ����������\\
+            ������� ����������� �� ����������������� ������� ������\\
+        \else         % UTF8 encoding
+            Одеський національній політехнічний університет\\
+            Інститут енергетики та комп'ютерно-інтегрованих систем управління\\
+            Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики\\
+        \fi
+
+        \vspace{5cm}
+
+        \fontsize{22}{22}\fontfamily{cmr}\bfseries\upshape\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{������������ �������}
+        \else        % UTF8 encoding
+            \textbf{Пояснювальна записка}
+        \fi
+        
+        \fontsize{14}{14}\fontfamily{cmr}\mdseries\upshape\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �� ��������� ������\\
+            ���������
+        \else        % UTF8 encoding
+            до дипломної роботи\\
+            бакалавра
+        \fi
+        
+
+    \end{center}
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        �� ����: <<\@title>>\\
+    \else        % UTF8 encoding
+        на тему: <<\@title>>\\
+    \fi
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{11cm}
+
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifstudentka
+                ��������: ��������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \else
+                �������: ������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \fi
+                ������� ���������� \@shifr\ <<\@napravl>>\\
+                \@author \\
+
+                ��������: \@ruk\\
+                ���������: \@recenzent\\
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifstudentka
+                Виконала: студентка \@kurs\ курсу, групи \@gruppa\\
+            \else
+                Виконав: студент \@kurs\ курсу, групи \@gruppa\\
+            \fi
+                напряму підготовки \@shifr\ <<\@napravl>>\\
+                \@author \\
+
+                Керівник: \@ruk\\
+                Рецензент: \@recenzent\\
+        \fi
+    \end{minipage}
+
+    \vfill
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{14}{14}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ����� -- \@date\ ���
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одеса -- \@date\ рік
+        \fi
+    \end{center}
+
+
+%%%%% Abstract page %%%%%%%
+
+    \newpage
+    \thispagestyle{empty}
+    
+    \begin{center}
+        \fontsize{14}{14}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{��������}
+        \else        % UTF8 encoding
+            \textbf{Анотація}
+        \fi
+    \end{center}
+    \@abstract
+
+    \begin{center}
+        \textbf{Abstract}
+    \end{center}
+    \@abstracteng
+
+
+%%%%%% Task page (zadanie) %%%%%%%%%%%%
+
+    \newpage
+    \thispagestyle{empty}
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{14}{21}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �������� ������������ ������������� �����������
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одеський національний політехнічний університет
+        \fi
+    \end{center}
+    
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent ��������, ��������� \hrulefill \\
+        ������� \hrulefill \\
+        ��������-��������������� ������ \hrulefill \\
+        ������ ���������� \hrulefill
+    \else
+        \noindent Інститут, факультет \hrulefill \\
+        Кафедра \hrulefill \\
+        Освітньо-кваліфікаційний рівень \hrulefill \\
+        Напрям підготовки \hrulefill
+    \fi
+    
+    \fontsize{8}{8}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hspace{10cm}(���� � �����)
+    \else
+        \hspace{10cm}(шифр і назва)
+    \fi
+
+%    \fontsize{14}{21}\selectfont
+%    \ifcp        % CP1251 encoding
+%        \noindent ������������� \hrulefill
+%    \else
+%        \noindent Спеціальність \hrulefill
+%    \fi
+%
+%    \fontsize{8}{8}\selectfont
+%    \ifcp        % CP1251 encoding
+%        \hspace{10cm}(���� � �����)
+%    \else
+%        \hspace{10cm}(шифр і назва)
+%    \fi
+
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \
+    
+    \hfill                  % right-aligned
+    \begin{minipage}{8cm}
+        \begin{center}
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{����������} \\
+        \else
+            \textbf{ЗАТВЕРДЖУЮ} \\
+        \fi
+        \fontsize{12}{18}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{��������� �������}
+        \else
+            \textbf{Завідувач кафедри}
+        \fi
+        \end{center}
+        
+        \underline{\hspace{\linewidth}}
+        
+        \ifcp         % CP1251 encoding
+            <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~����
+        \else
+            <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~року
+        \fi
+    \end{minipage}
+
+    \vspace{1cm}
+    \begin{center}
+        \fontsize{16}{24}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{��������} \\
+        \else
+            \textbf{ЗАВДАННЯ} \\
+        \fi
+        \fontsize{12}{18}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{�� �������� ������ ��������}
+        \else
+            \textbf{НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ}
+        \fi
+    \end{center}
+    
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \noindent \hrulefill
+    
+    \fontsize{8}{8}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hspace{7cm} (��������, ����, �� ��������)
+    \else
+        \hspace{7cm} (прізвище, ім’я, по батькові)
+    \fi
+    
+    \fontsize{14}{21}\selectfont 
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 1. ���� ������ \hrulefill \\
+    \else
+        \noindent 1. Тема роботи \hrulefill \\
+    \fi
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent �������� ������ \hrulefill
+    \else
+        \noindent керівник роботи \hrulefill
+    \fi
+    
+    \fontsize{8}{8}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hspace{5cm} (��������, ����, �� ��������, �������� �������, ����� ������)
+    \else
+        \hspace{5cm} (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
+    \fi
+    
+    \fontsize{14}{21}\selectfont 
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent ����������� ������� ������� ���� ��� <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{3cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~����
+        �\underline{\hspace{7mm}}
+    \else
+        \noindent затверджені наказом ректора ОНПУ від <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{3cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~року
+        №\underline{\hspace{7mm}}
+    \fi
+    
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 2. ����� ������� ��������� ������ \hrulefill
+    \else
+        \noindent 2. Строк подання студентом роботи \hrulefill
+    \fi
+    
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 3. ������� ���� �� ������ \hrulefill \\
+    \else
+        \noindent 3. Вихідні дані до роботи \hrulefill \\
+    \fi
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}}
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 4. ����� ������������-������������� ������� (������� ������, ��� 
+        �������� ���������) \hrulefill \\
+    \else
+        \noindent 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 
+        потрібно розробити) \hrulefill \\
+    \fi
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}}
+    
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 5. ������� ���������� ��������� (� ������ ����������� ������������ ��������) \hrulefill \\
+    \else
+        \noindent 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) \hrulefill \\
+    \fi
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}}
+
+
+    \newpage
+    \thispagestyle{empty}
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 6. ������������ �������� ������
+    \else
+        \noindent 6. Консультанти розділів роботи
+    \fi
+
+    \fontsize{12}{18}\selectfont
+    \noindent
+    \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
+    \hline
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \multirow{2}{*}{������} & \multirow{2}{*}{��������, �������� �� ������ ������������} & \multicolumn{2}{|c|}{ϳ����, ����} \\ \cline{3-4}
+         & & �������� ����� & �������� �������\\
+    \else
+        \multirow{2}{*}{Розділ} & \multirow{2}{*}{Прізвище, ініціали та посада консультанта} & \multicolumn{2}{|c|}{Підпис, дата} \\ \cline{3-4}
+        & & завдання видав & завдання прийняв\\
+    \fi
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+    \end{tabular}
+
+    \
+
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \noindent 7. ���� ������ �������� \hrulefill \\
+    \else
+        \noindent 7. Дата видачі завдання \hrulefill \\
+    \fi
+
+    \begin{center}
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \textbf{����������� ����}
+        \else
+            \textbf{КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН}
+        \fi
+    \end{center}
+    
+    \fontsize{12}{18}\selectfont
+    \noindent
+    \begin{tabular}{|p{5mm}|p{10cm}|p{3.5cm}|c|}
+    \hline
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        � �/� & \multirow{2}{*}{����� ������ ��������� ������} & ����� ��������� ������ ������ & �������� \\
+    \else
+        № з/п & \multirow{2}{*}{Назва етапів дипломної роботи} & Строк виконання етапів роботи & Примітка \\
+    \fi
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+     & & & \\
+    \hline
+    \end{tabular}
+
+    \vspace{1cm}
+
+    \fontsize{12}{12}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hfill \textbf{�������} \hspace{8cm}
+    \else
+        \hfill \textbf{Студент} \hspace{8cm}
+    \fi
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+    \end{minipage}
+
+    %\fontsize{12}{12}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hfill \textbf{�������� ������} \hspace{8cm}
+    \else
+        \hfill \textbf{Керівник роботи} \hspace{8cm}
+    \fi
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+    \end{minipage}
+
+
+%%%%%% Labour safey task page (zadanie po ohrane truda) %%%%%%%%%%%%
+
+    \newpage
+    \thispagestyle{empty}
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \fontsize{14}{14}\selectfont
+        \begin{center}
+            \textbf{��������}
+        \end{center}
+
+        \fontsize{12}{18}\selectfont
+        \noindent �� �������� ������� <<������� �����>> � ��������� ������ ���������
+
+        \noindent �������� \hrulefill \\
+        ����� \underline{\hspace{3cm}} ���������� \hrulefill 
+
+        \hfill
+        \begin{minipage}{10cm}
+            ���� ��������� �������� \hrulefill
+
+            ������������ \hrulefill
+
+            ���� ���������� �������� \hrulefill
+        \end{minipage}
+
+        \noindent ���� ��������� ������ \hrulefill \\
+        \underline{\hspace{\linewidth}}
+
+        ������ ������������� �� ������ <<���������� �������� �� ��������� ������� 
+        <<������� �����>> � ��������� �������� (�������) ��� ��������� ���� 
+        ��������������>>  �� ������������� �������������� ������������ ������.
+
+        ������ <<������� �����>>, ������� ��� ������� ���������� ������� 
+        (�������������, �������������, ���������������� ��� ����������) ������� 
+        �������� ���� ����������:
+
+        \begin{enumerate}
+            \item ������ �������� ����������� � ��������� ���������� ��������, 
+                  ��������� �ᒺ���� ������������, � ����� ������� ��������� ��'���� 
+                  ������������.
+            \item �������� ������� ����������� �� �������� ��� �������� ���������� 
+                  ������ ��������� �������� �� ������������ �������� � 
+                  �������������� �������, �� ��������� �� ����������� ���������� 
+                  (����, ����, �����, �����, ����, ���, ����ϲ�, ����, ���, ����, 
+                  �� �� ����, � ����� ����� ���� 12.4.011-75).
+            \item ˳��������, �� ��������������: \hrulefill \\
+                  \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+                  \underline{\hspace{\linewidth}}
+            \item ������ <<������� �����>> ������������ ������� �������� �� 
+                  ����������� ����� ����������� ���������� �� �. 1, 2, 3.
+        \end{enumerate}
+    \else          % UTF-8
+
+        \fontsize{14}{14}\selectfont
+        \begin{center}
+            \textbf{ЗАВДАННЯ}
+        \end{center}
+
+    \fontsize{12}{18}\selectfont
+    \noindent На розробку розділу <<Охорона праці>> у дипломній роботі бакалавра
+    
+    \noindent студенту \hrulefill \\
+    групи \underline{\hspace{3cm}} факультету \hrulefill 
+    
+    \hfill
+    \begin{minipage}{10cm}
+        Дата отримання завдання \hrulefill
+
+        Консультації \hrulefill
+
+        Дата закінчення розробки \hrulefill
+    \end{minipage}
+
+    \noindent Тема дипломної роботи \hrulefill \\
+    \underline{\hspace{\linewidth}}
+    
+    Розділ розробляється на основі <<Методичних вказівок по виконанню розділу 
+    <<Охорона праці>> у дипломних проектах (роботах) для студентів усіх 
+    спеціальностей>>  із використанням рекомендованих літературних джерел.
+    
+    Розділ <<Охорона праці>>, залежно від профілю дипломного проекту 
+    (дослідницький, технологічній, конструкторській або виробничий) повинен 
+    включати такі підрозділи:
+    
+    \begin{enumerate}
+        \item Аналіз можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, 
+              створених об’єктом проектування, а також пожежну небезпеку об'єкта 
+              проектування.
+        \item Розробка заходів спрямованих на усунення або зниження шкідливого 
+              впливу виявлення факторів та забезпечення пожежної і 
+              вибухопожежної безпеки, що засновані на нормативних документах 
+              (ГОСТ, ССБТ, ДНАОП, НПАОП, ДСТУ, ДСН, ДСанПІН, СНиП, ДБН, НАПБ, 
+                  РД та інші, в першу чергу ГОСТ 12.4.011-75).
+            \item Література, що рекомендується: \hrulefill \\
+                  \underline{\hspace{\linewidth}} \\
+                  \underline{\hspace{\linewidth}}
+            \item Розділ <<Охорона праці>> оформлюється окремим розділом із 
+                  зазначенням назви підрозділів відповідно до п. 1, 2, 3.
+        \end{enumerate}
+    \fi
+
+    \vspace{1cm}
+
+    \begin{minipage}{8cm}
+    \ifcp              % CP1251
+        �������� ������
+    \else
+        Керівник роботи
+    \fi
+    
+    \underline{\hspace{4cm}} (\underline{\hspace{3.5cm}})
+    
+    \ifcp              % CP1251
+        <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~�.
+    \else
+        <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~р.
+    \fi
+    \end{minipage}
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+    \ifcp
+        ����������� � ������� �����
+    \else
+        Консультант з охорони праці
+    \fi
+    
+    \underline{\hspace{4cm}} (\underline{\hspace{3.5cm}})
+    
+    \ifcp
+        <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~�.
+    \else
+        <<\underline{\hspace{7mm}}>>~\underline{\hspace{4cm}}~20\underline{\hspace{5mm}}~р.
+    \fi
+    \end{minipage}
+
+    %\end{titlepage}
+
+
+
+
+    % Make contents page
+    \newpage
+    \setcounter{page}{4}
+    \normalsize
+    \pagestyle{myheadings} 
+    \tableofcontents
+    \newpage
+    }
+\fi
+
+
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Course work (kursovaya) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
+\else
+\ifrus
+    % Russian front page
+    \renewcommand{\maketitle}{
+
+    %\begin{titlepage}    % With titlepage it starts page numbering from the second page
+    \thispagestyle{empty}
+    \begin{center}
+        \fontsize{11}{11}\upshape\bfseries\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �������� ������������ ������������� �����������\\
+            ������� ����������� �� ����������������� ������� ������\\
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одесский национальный политехнический университет\\
+            Кафедра теоретической и экспериментальной ядерной физики\\
+        \fi
+
+        \vspace{5cm}
+
+        \fontsize{18}{18}\fontfamily{cmr}\bfseries\upshape\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ������� ������
+        \else        % UTF8 encoding
+            КУРСОВАЯ РОБОТА
+        \fi
+    \end{center}
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        � ���������� <<\@predmet>> \\
+        �� ����: <<\@title>>\\
+    \else        % UTF8 encoding
+        по дисциплине <<\@predmet>> \\
+        на тему: <<\@title>>\\
+    \fi
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8.5cm}
+
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifstudentka
+                ��������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \else
+                �������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \fi
+            ������� ���������� <<\@napravl>>\\
+            ������������� <<\@spec>>\\
+            \@author \\
+
+            ��������: \@ruk\\
+            ����������� �����: \hrulefill\\
+            ʳ������� �����: \hrulefill\\
+            ������: ECTS \hrulefill\\
+
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifstudentka
+                Студентки \@kurs\ курса, группы \@gruppa\\
+            \else
+                Студента \@kurs\ курса, группы \@gruppa\\
+            \fi
+                направления подготовки <<\@napravl>>\\
+                специальности <<\@spec>>\\
+                \@author \\
+
+                Руководитель: \@ruk\\
+                Национальная шкала: \hrulefill\\
+                Количество баллов: \hrulefill\\
+                Оценка: ECTS \hrulefill\\
+        \fi
+    \end{minipage}
+
+    \vfill
+
+    \fontsize{10}{10}\selectfont
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hfill ����� ������� \hspace{9cm}
+    \else        % UTF8 encoding
+        \hfill Члены комиссии \hspace{9cm}
+    \fi
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8.5cm}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (подпись)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (фамилия и инициалы)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (подпись)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (фамилия и инициалы)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (подпись)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (фамилия и инициалы)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+    \end{minipage}
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{10}{10}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �.����� -- \@date\ ���
+        \else        % UTF8 encoding
+            г.Одесса -- \@date\ год
+        \fi
+    \end{center}
+
+    %\end{titlepage}
+
+
+    % Make contents page
+    \newpage
+    \normalsize
+    \pagestyle{myheadings} 
+    \tableofcontents
+    \newpage
+    }
+
+\else
+    % Ukrainian frontpage
+    \renewcommand{\maketitle}{
+
+    %\begin{titlepage}    % With titlepage it starts page numbering from the second page
+    \thispagestyle{empty}
+    \begin{center}
+        \fontsize{11}{11}\upshape\bfseries\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            �������� ������������ ������������� �����������\\
+            ������� ����������� �� ����������������� ������� ������\\
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одеський національній політехнічний університет\\
+            Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики\\
+        \fi
+
+        \vspace{5cm}
+
+        \fontsize{18}{18}\fontfamily{cmr}\bfseries\upshape\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ������� ������
+        \else        % UTF8 encoding
+            КУРСОВА РОБОТА
+        \fi
+    \end{center}
+    \fontsize{14}{21}\selectfont
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        � ���������� <<\@predmet>> \\
+        �� ����: <<\@title>>\\
+    \else        % UTF8 encoding
+        з дисципліни <<\@predmet>> \\
+        на тему: <<\@title>>\\
+    \fi
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifstudentka
+                ��������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \else
+                �������� \@kurs\ �����, ����� \@gruppa\\
+            \fi
+            ������� ���������� <<\@napravl>>\\
+            ������������� <<\@spec>>\\
+            \@author \\
+
+            ��������: \@ruk\\
+            ����������� �����: \hrulefill\\
+            ʳ������� �����: \hrulefill\\
+            ������: ECTS \hrulefill\\
+
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifstudentka
+                Студентки \@kurs\ курсу, групи \@gruppa\\
+            \else
+                Студента \@kurs\ курсу, групи \@gruppa\\
+            \fi
+                напряму підготовки <<\@napravl>>\\
+                спеціальності <<\@spec>>\\
+                \@author \\
+
+                Керівник: \@ruk\\
+                Національна шкала: \hrulefill\\
+                Кількість балів: \hrulefill\\
+                Оцінка: ECTS \hrulefill\\
+        \fi
+    \end{minipage}
+
+    \vfill
+
+    \fontsize{10}{10}\selectfont
+
+    \ifcp        % CP1251 encoding
+        \hfill ����� ������� \hspace{9cm}
+    \else        % UTF8 encoding
+        \hfill Члени комісії \hspace{9cm}
+    \fi
+
+    \hfill
+    \begin{minipage}{8cm}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \underline{\hspace{3cm}} \hfill \underline{\hspace{4.5cm}}\\
+        \begin{minipage}{3cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (підпис)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+        \hfill
+        \begin{minipage}{4.5cm}
+            \fontsize{8}{8}\selectfont
+            % subscriptsize?
+            \begin{center}
+                \ifcp        % CP1251 encoding
+                    (�������� �� ��������)
+                \else        % UTF8 encoding
+                    (прізвище та ініціали)
+                \fi
+            \end{center}
+        \end{minipage}
+    \end{minipage}
+
+    \vspace{2cm}
+
+    \begin{center}
+        \fontsize{10}{10}\selectfont
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            ����� -- \@date\ ���
+        \else        % UTF8 encoding
+            Одеса -- \@date\ рік
+        \fi
+    \end{center}
+
+    %\end{titlepage}
+
+
+    % Make contents page
+    \newpage
+    \normalsize
+    \pagestyle{myheadings} 
+    \tableofcontents
+    \newpage
+    }
+\fi
+\fi
+
+
+% Points after section and subsection numbers
+\renewcommand{\thesection}{\arabic{section}.}
+\renewcommand{\thesubsection}{\thesection\arabic{subsection}.}
+
+\renewcommand{\section}{%
+\newpage
+\suppressfloats[t]
+\@startsection
+{section}{1}{0pt}{14pt}%
+{14pt}
+{\normalsize\rmfamily\upshape\bfseries\centering\MakeUppercase}%
+%{\bfseries\uppercase}%
+%\@startsection{<name>}{<level>}{<indent>}{<beforeskip>}{<afterskip>}{<style>}*[<altheading>]{<heading>}
+}
+
+
+
+
+
+\renewcommand{\subsection}{%
+\@startsection
+{subsection}{2}{0pt}{14pt}%
+{14pt}
+{\normalsize\rmfamily\upshape\bfseries\centering}%
+}
+
+\setcounter{secnumdepth}{2}  % We have only sections and subsections
+
+
+
+% Table of contents customizations
+
+% Solution from http://tex.stackexchange.com/a/137212/16578
+%
+%\let\stdl@section\l@section
+%\renewcommand*{\l@section}[2]{%
+%  \stdl@section{\MakeUppercase{#1}}{\textcolor{red}{#2}}}
+
+
+% Definition from /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
+%
+%\newcommand*\l@section[2]{%
+%  \ifnum \c@tocdepth >\z@
+%    \addpenalty\@secpenalty
+%    \addvspace{1.0em \@plus\p@}%
+%    \setlength\@tempdima{1.5em}%
+%    \begingroup
+%      \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
+%      \parfillskip -\@pnumwidth
+%      \leavevmode \bfseries
+%      \advance\leftskip\@tempdima
+%      \hskip -\leftskip
+%      #1\nobreak\hfil \nobreak\hb@xt@\@pnumwidth{\hss #2}\par
+%    \endgroup
+%  \fi}
+
+
+
+
+% !!! CONFLICTS WITH HYPERREF PACKAGE !!!
+% see http://tex.stackexchange.com/a/137212/16578 for details
+%
+\renewcommand*{\l@section}[2]{\@dottedtocline{1}{0em}{1.5em}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
+% !!! CONFLICTS WITH HYPERREF PACKAGE !!!
+
+
+
+%\patchcmd{\l@section}{#1}{\MakeUppercase{#1}}{}{}% Sections use UPPERCASE in ToC
+
+%\renewcommand*{\l@section}[2]{%
+%     {\bfseries \MakeUppercase{#1}}\nobreak
+%     {#2}}%
+
+
+
+% Setting page layout
+%
+% Physical paper size
+%\setlength{\paperheight}{29.7cm}
+%\setlength{\paperwidth}{21cm}
+
+% Horizontal parameters
+%\setlength{\hoffset}{0.5cm}       % for the resulting offset 1in + 0.5cm = 3cm
+\setlength{\hoffset}{-1in}         % for the resulting total offset = 0
+\addtolength{\hoffset}{2.5cm}        % 2.5 cm on the left
+\setlength{\oddsidemargin}{0pt}
+\setlength{\marginparsep}{0cm}
+\setlength{\marginparwidth}{0cm} 
+\setlength{\textwidth}{17.5cm}    % A4 paper width minus 4cm
+
+% Vertical parameters
+\setlength{\voffset}{-0.5cm}      % for the resulting offset 1in - 0.5cm = 2cm
+\setlength{\topmargin}{0cm}
+\setlength{\headheight}{14pt}     % = шрифту верхнего колонтитула
+\setlength{\headsep}{21pt}        % полуторный интервал
+\setlength{\textheight}{25cm}
+\setlength{\footskip}{0cm}
+
+\setlength{\marginparpush}{0cm}
+
+
+% Figures, tables and equations numbering format (1.1), (1.2), (2.1), ...
+\renewcommand{\thefigure}{\arabic{section}.\arabic{figure}}
+\renewcommand{\thetable}{\arabic{section}.\arabic{table}}
+\renewcommand{\theequation}{\arabic{section}.\arabic{equation}}
+
+
+% Change the column in the Figure and Table captions to a dot
+%\renewcommand{\makecaption}[2]{
+%    #1 . #2
+%}
+
+\def\@makecaption#1#2{%
+  \vskip\abovecaptionskip
+  \hb@xt@\hsize{\hfil #1. #2 \hfil}%
+  \vskip\belowcaptionskip}
+
+
+
+% Bibliography customizations
+    \renewcommand{\bibnumfmt}[1]{#1.\hfill} % нумерация источников в самом списке - через точку
+    %\renewcommand{\bibsection}{\likechapter{Список литературы}} % заголовок специального раздела
+    \bibliographystyle{unsrtnat}  % Not sure if it is a good place for this
+%    \bibpunct{}{}{,}{n}{,}{,}
+
+
+
+
+% Executed after \begin{document}
+\AtBeginDocument{
+
+\ifcp        % CP1251 encoding
+    \ifrus
+        % Russian
+        \renewcommand\refname{����������}  % Rename references section
+    \else
+        % Ukrainian
+        \renewcommand\refname{˳��������}  % Rename references section
+    \fi
+\else        % UTF8 encoding
+    \ifrus
+        % Russian
+        \renewcommand\refname{Литература}  % Rename references section
+    \else
+        % Ukrainian
+        \renewcommand\refname{Література}  % Rename references section
+    \fi
+\fi
+
+
+% Make the "References" section appear in TOC at its correct place 
+% (before Appendices, for example)
+
+\let\oldthebibliography\thebibliography
+\renewenvironment{thebibliography}[1]
+{\begin{oldthebibliography}{#1}}
+{\end{oldthebibliography}
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifrus
+                % Russian
+                \addcontentsline{toc}{section}{����������}  % Add a line for References to the ToC
+            \else
+                % Ukrainian
+                \addcontentsline{toc}{section}{˳��������}  % Add a line for References to the ToC
+            \fi
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifrus
+                % Russian
+                \addcontentsline{toc}{section}{Литература}  % Add a line for References to the ToC
+            \else
+                % Ukrainian 
+                \addcontentsline{toc}{section}{Література}  % Add a line for References to the ToC
+            \fi
+        \fi  
+}
+
+
+
+\let\oldbibliography\bibliography
+\renewcommand{\bibliography}[1]{\oldbibliography{#1} 
+        \ifcp        % CP1251 encoding
+            \ifrus
+                % Russian
+                \addcontentsline{toc}{section}{����������}  % Add a line for References to the ToC
+            \else
+                % Ukrainian
+                \addcontentsline{toc}{section}{˳��������}  % Add a line for References to the ToC
+            \fi
+        \else        % UTF8 encoding
+            \ifrus
+                % Russian
+                \addcontentsline{toc}{section}{Литература}  % Add a line for References to the ToC
+            \else
+                % Ukrainian 
+                \addcontentsline{toc}{section}{Література}  % Add a line for References to the ToC
+            \fi
+        \fi    
+}
+
+}
+
+% Executed before \end{document}
+\AtEndDocument{
+
+%\ifcp        % CP1251 encoding
+%    \ifrus
+%        % Russian
+%        \addcontentsline{toc}{section}{����������}  % Add a line for References to the ToC
+%    \else
+%        % Ukrainian
+%        \addcontentsline{toc}{section}{˳��������}  % Add a line for References to the ToC
+%    \fi
+%\else        % UTF8 encoding
+%    \ifrus
+%        % Russian
+%        \addcontentsline{toc}{section}{Литература}  % Add a line for References to the ToC
+%    \else
+%        % Ukrainian 
+%        \addcontentsline{toc}{section}{Література}  % Add a line for References to the ToC
+%    \fi
+%\fi
+}
+
+%%%%%%%%%%%%%%%%%
+%   E   N   D   %
+%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.dvi b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.dvi
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a8b1b3c
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.dvi differ
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.log b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.log
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5cfac59
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,939 @@
+This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.15 (TeX Live 2014) (preloaded format=pdflatex 2014.11.5)  17 DEC 2014 01:29
+entering extended mode
+ \write18 enabled.
+ %&-line parsing enabled.
+**onpu-diploma.tex
+(./onpu-diploma.tex
+LaTeX2e <2014/05/01>
+Babel <3.9l> and hyphenation patterns for 9 languages loaded.
+(./onpu-diploma.cls
+Document Class: onpu-diploma 2014/12/17 ONPU dimploma class file v.0.3beta3
+
+Package onpu-diploma Warning: Option 'bachelor' overrides the default option 'k
+r'. on input line 128.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
+Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo
+File: size10.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)
+)
+\c@part=\count79
+\c@section=\count80
+\c@subsection=\count81
+\c@subsubsection=\count82
+\c@paragraph=\count83
+\c@subparagraph=\count84
+\c@figure=\count85
+\c@table=\count86
+\abovecaptionskip=\skip41
+\belowcaptionskip=\skip42
+\bibindent=\dimen102
+)
+
+Package onpu-diploma Warning: Using UTF-8 encoding. on input line 148.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/inputenc.sty
+Package: inputenc 2014/04/30 v1.2b Input encoding file
+\inpenc@prehook=\toks14
+\inpenc@posthook=\toks15
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/utf8.def
+File: utf8.def 2008/04/05 v1.1m UTF-8 support for inputenc
+Now handling font encoding OML ...
+... no UTF-8 mapping file for font encoding OML
+Now handling font encoding T1 ...
+... processing UTF-8 mapping file for font encoding T1
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.dfu
+File: t1enc.dfu 2008/04/05 v1.1m UTF-8 support for inputenc
+   defining Unicode char U+00A1 (decimal 161)
+   defining Unicode char U+00A3 (decimal 163)
+   defining Unicode char U+00AB (decimal 171)
+   defining Unicode char U+00BB (decimal 187)
+   defining Unicode char U+00BF (decimal 191)
+   defining Unicode char U+00C0 (decimal 192)
+   defining Unicode char U+00C1 (decimal 193)
+   defining Unicode char U+00C2 (decimal 194)
+   defining Unicode char U+00C3 (decimal 195)
+   defining Unicode char U+00C4 (decimal 196)
+   defining Unicode char U+00C5 (decimal 197)
+   defining Unicode char U+00C6 (decimal 198)
+   defining Unicode char U+00C7 (decimal 199)
+   defining Unicode char U+00C8 (decimal 200)
+   defining Unicode char U+00C9 (decimal 201)
+   defining Unicode char U+00CA (decimal 202)
+   defining Unicode char U+00CB (decimal 203)
+   defining Unicode char U+00CC (decimal 204)
+   defining Unicode char U+00CD (decimal 205)
+   defining Unicode char U+00CE (decimal 206)
+   defining Unicode char U+00CF (decimal 207)
+   defining Unicode char U+00D0 (decimal 208)
+   defining Unicode char U+00D1 (decimal 209)
+   defining Unicode char U+00D2 (decimal 210)
+   defining Unicode char U+00D3 (decimal 211)
+   defining Unicode char U+00D4 (decimal 212)
+   defining Unicode char U+00D5 (decimal 213)
+   defining Unicode char U+00D6 (decimal 214)
+   defining Unicode char U+00D8 (decimal 216)
+   defining Unicode char U+00D9 (decimal 217)
+   defining Unicode char U+00DA (decimal 218)
+   defining Unicode char U+00DB (decimal 219)
+   defining Unicode char U+00DC (decimal 220)
+   defining Unicode char U+00DD (decimal 221)
+   defining Unicode char U+00DE (decimal 222)
+   defining Unicode char U+00DF (decimal 223)
+   defining Unicode char U+00E0 (decimal 224)
+   defining Unicode char U+00E1 (decimal 225)
+   defining Unicode char U+00E2 (decimal 226)
+   defining Unicode char U+00E3 (decimal 227)
+   defining Unicode char U+00E4 (decimal 228)
+   defining Unicode char U+00E5 (decimal 229)
+   defining Unicode char U+00E6 (decimal 230)
+   defining Unicode char U+00E7 (decimal 231)
+   defining Unicode char U+00E8 (decimal 232)
+   defining Unicode char U+00E9 (decimal 233)
+   defining Unicode char U+00EA (decimal 234)
+   defining Unicode char U+00EB (decimal 235)
+   defining Unicode char U+00EC (decimal 236)
+   defining Unicode char U+00ED (decimal 237)
+   defining Unicode char U+00EE (decimal 238)
+   defining Unicode char U+00EF (decimal 239)
+   defining Unicode char U+00F0 (decimal 240)
+   defining Unicode char U+00F1 (decimal 241)
+   defining Unicode char U+00F2 (decimal 242)
+   defining Unicode char U+00F3 (decimal 243)
+   defining Unicode char U+00F4 (decimal 244)
+   defining Unicode char U+00F5 (decimal 245)
+   defining Unicode char U+00F6 (decimal 246)
+   defining Unicode char U+00F8 (decimal 248)
+   defining Unicode char U+00F9 (decimal 249)
+   defining Unicode char U+00FA (decimal 250)
+   defining Unicode char U+00FB (decimal 251)
+   defining Unicode char U+00FC (decimal 252)
+   defining Unicode char U+00FD (decimal 253)
+   defining Unicode char U+00FE (decimal 254)
+   defining Unicode char U+00FF (decimal 255)
+   defining Unicode char U+0102 (decimal 258)
+   defining Unicode char U+0103 (decimal 259)
+   defining Unicode char U+0104 (decimal 260)
+   defining Unicode char U+0105 (decimal 261)
+   defining Unicode char U+0106 (decimal 262)
+   defining Unicode char U+0107 (decimal 263)
+   defining Unicode char U+010C (decimal 268)
+   defining Unicode char U+010D (decimal 269)
+   defining Unicode char U+010E (decimal 270)
+   defining Unicode char U+010F (decimal 271)
+   defining Unicode char U+0110 (decimal 272)
+   defining Unicode char U+0111 (decimal 273)
+   defining Unicode char U+0118 (decimal 280)
+   defining Unicode char U+0119 (decimal 281)
+   defining Unicode char U+011A (decimal 282)
+   defining Unicode char U+011B (decimal 283)
+   defining Unicode char U+011E (decimal 286)
+   defining Unicode char U+011F (decimal 287)
+   defining Unicode char U+0130 (decimal 304)
+   defining Unicode char U+0131 (decimal 305)
+   defining Unicode char U+0132 (decimal 306)
+   defining Unicode char U+0133 (decimal 307)
+   defining Unicode char U+0139 (decimal 313)
+   defining Unicode char U+013A (decimal 314)
+   defining Unicode char U+013D (decimal 317)
+   defining Unicode char U+013E (decimal 318)
+   defining Unicode char U+0141 (decimal 321)
+   defining Unicode char U+0142 (decimal 322)
+   defining Unicode char U+0143 (decimal 323)
+   defining Unicode char U+0144 (decimal 324)
+   defining Unicode char U+0147 (decimal 327)
+   defining Unicode char U+0148 (decimal 328)
+   defining Unicode char U+014A (decimal 330)
+   defining Unicode char U+014B (decimal 331)
+   defining Unicode char U+0150 (decimal 336)
+   defining Unicode char U+0151 (decimal 337)
+   defining Unicode char U+0152 (decimal 338)
+   defining Unicode char U+0153 (decimal 339)
+   defining Unicode char U+0154 (decimal 340)
+   defining Unicode char U+0155 (decimal 341)
+   defining Unicode char U+0158 (decimal 344)
+   defining Unicode char U+0159 (decimal 345)
+   defining Unicode char U+015A (decimal 346)
+   defining Unicode char U+015B (decimal 347)
+   defining Unicode char U+015E (decimal 350)
+   defining Unicode char U+015F (decimal 351)
+   defining Unicode char U+0160 (decimal 352)
+   defining Unicode char U+0161 (decimal 353)
+   defining Unicode char U+0162 (decimal 354)
+   defining Unicode char U+0163 (decimal 355)
+   defining Unicode char U+0164 (decimal 356)
+   defining Unicode char U+0165 (decimal 357)
+   defining Unicode char U+016E (decimal 366)
+   defining Unicode char U+016F (decimal 367)
+   defining Unicode char U+0170 (decimal 368)
+   defining Unicode char U+0171 (decimal 369)
+   defining Unicode char U+0178 (decimal 376)
+   defining Unicode char U+0179 (decimal 377)
+   defining Unicode char U+017A (decimal 378)
+   defining Unicode char U+017B (decimal 379)
+   defining Unicode char U+017C (decimal 380)
+   defining Unicode char U+017D (decimal 381)
+   defining Unicode char U+017E (decimal 382)
+   defining Unicode char U+200C (decimal 8204)
+   defining Unicode char U+2013 (decimal 8211)
+   defining Unicode char U+2014 (decimal 8212)
+   defining Unicode char U+2018 (decimal 8216)
+   defining Unicode char U+2019 (decimal 8217)
+   defining Unicode char U+201A (decimal 8218)
+   defining Unicode char U+201C (decimal 8220)
+   defining Unicode char U+201D (decimal 8221)
+   defining Unicode char U+201E (decimal 8222)
+   defining Unicode char U+2030 (decimal 8240)
+   defining Unicode char U+2031 (decimal 8241)
+   defining Unicode char U+2039 (decimal 8249)
+   defining Unicode char U+203A (decimal 8250)
+   defining Unicode char U+2423 (decimal 9251)
+)
+Now handling font encoding OT1 ...
+... processing UTF-8 mapping file for font encoding OT1
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/ot1enc.dfu
+File: ot1enc.dfu 2008/04/05 v1.1m UTF-8 support for inputenc
+   defining Unicode char U+00A1 (decimal 161)
+   defining Unicode char U+00A3 (decimal 163)
+   defining Unicode char U+00B8 (decimal 184)
+   defining Unicode char U+00BF (decimal 191)
+   defining Unicode char U+00C5 (decimal 197)
+   defining Unicode char U+00C6 (decimal 198)
+   defining Unicode char U+00D8 (decimal 216)
+   defining Unicode char U+00DF (decimal 223)
+   defining Unicode char U+00E6 (decimal 230)
+   defining Unicode char U+00EC (decimal 236)
+   defining Unicode char U+00ED (decimal 237)
+   defining Unicode char U+00EE (decimal 238)
+   defining Unicode char U+00EF (decimal 239)
+   defining Unicode char U+00F8 (decimal 248)
+   defining Unicode char U+0131 (decimal 305)
+   defining Unicode char U+0141 (decimal 321)
+   defining Unicode char U+0142 (decimal 322)
+   defining Unicode char U+0152 (decimal 338)
+   defining Unicode char U+0153 (decimal 339)
+   defining Unicode char U+2013 (decimal 8211)
+   defining Unicode char U+2014 (decimal 8212)
+   defining Unicode char U+2018 (decimal 8216)
+   defining Unicode char U+2019 (decimal 8217)
+   defining Unicode char U+201C (decimal 8220)
+   defining Unicode char U+201D (decimal 8221)
+)
+Now handling font encoding OMS ...
+... processing UTF-8 mapping file for font encoding OMS
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/omsenc.dfu
+File: omsenc.dfu 2008/04/05 v1.1m UTF-8 support for inputenc
+   defining Unicode char U+00A7 (decimal 167)
+   defining Unicode char U+00B6 (decimal 182)
+   defining Unicode char U+00B7 (decimal 183)
+   defining Unicode char U+2020 (decimal 8224)
+   defining Unicode char U+2021 (decimal 8225)
+   defining Unicode char U+2022 (decimal 8226)
+)
+Now handling font encoding OMX ...
+... no UTF-8 mapping file for font encoding OMX
+Now handling font encoding U ...
+... no UTF-8 mapping file for font encoding U
+   defining Unicode char U+00A9 (decimal 169)
+   defining Unicode char U+00AA (decimal 170)
+   defining Unicode char U+00AE (decimal 174)
+   defining Unicode char U+00BA (decimal 186)
+   defining Unicode char U+02C6 (decimal 710)
+   defining Unicode char U+02DC (decimal 732)
+   defining Unicode char U+200C (decimal 8204)
+   defining Unicode char U+2026 (decimal 8230)
+   defining Unicode char U+2122 (decimal 8482)
+   defining Unicode char U+2423 (decimal 9251)
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.sty
+Package: babel 2014/09/25 3.9l The Babel package
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel-ukraineb/ukraineb.ldf
+Language: ukraineb 2008/03/21 v1.1l Ukrainian support from the babel system
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.def
+File: babel.def 2014/09/25 3.9l Babel common definitions
+\babel@savecnt=\count87
+\U@D=\dimen103
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
+File: t2aenc.def 2005/09/27 v1.0i Cyrillic encoding definition file
+Now handling font encoding T2A ...
+... processing UTF-8 mapping file for font encoding T2A
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/t2aenc.dfu
+File: t2aenc.dfu 2008/04/05 v1.1m UTF-8 support for inputenc
+   defining Unicode char U+00A4 (decimal 164)
+   defining Unicode char U+00A7 (decimal 167)
+   defining Unicode char U+00AB (decimal 171)
+   defining Unicode char U+00BB (decimal 187)
+   defining Unicode char U+0131 (decimal 305)
+   defining Unicode char U+0400 (decimal 1024)
+   defining Unicode char U+0401 (decimal 1025)
+   defining Unicode char U+0402 (decimal 1026)
+   defining Unicode char U+0403 (decimal 1027)
+   defining Unicode char U+0404 (decimal 1028)
+   defining Unicode char U+0405 (decimal 1029)
+   defining Unicode char U+0406 (decimal 1030)
+   defining Unicode char U+0407 (decimal 1031)
+   defining Unicode char U+0408 (decimal 1032)
+   defining Unicode char U+0409 (decimal 1033)
+   defining Unicode char U+040A (decimal 1034)
+   defining Unicode char U+040B (decimal 1035)
+   defining Unicode char U+040C (decimal 1036)
+   defining Unicode char U+040D (decimal 1037)
+   defining Unicode char U+040E (decimal 1038)
+   defining Unicode char U+040F (decimal 1039)
+   defining Unicode char U+0410 (decimal 1040)
+   defining Unicode char U+0411 (decimal 1041)
+   defining Unicode char U+0412 (decimal 1042)
+   defining Unicode char U+0413 (decimal 1043)
+   defining Unicode char U+0414 (decimal 1044)
+   defining Unicode char U+0415 (decimal 1045)
+   defining Unicode char U+0416 (decimal 1046)
+   defining Unicode char U+0417 (decimal 1047)
+   defining Unicode char U+0418 (decimal 1048)
+   defining Unicode char U+0419 (decimal 1049)
+   defining Unicode char U+041A (decimal 1050)
+   defining Unicode char U+041B (decimal 1051)
+   defining Unicode char U+041C (decimal 1052)
+   defining Unicode char U+041D (decimal 1053)
+   defining Unicode char U+041E (decimal 1054)
+   defining Unicode char U+041F (decimal 1055)
+   defining Unicode char U+0420 (decimal 1056)
+   defining Unicode char U+0421 (decimal 1057)
+   defining Unicode char U+0422 (decimal 1058)
+   defining Unicode char U+0423 (decimal 1059)
+   defining Unicode char U+0424 (decimal 1060)
+   defining Unicode char U+0425 (decimal 1061)
+   defining Unicode char U+0426 (decimal 1062)
+   defining Unicode char U+0427 (decimal 1063)
+   defining Unicode char U+0428 (decimal 1064)
+   defining Unicode char U+0429 (decimal 1065)
+   defining Unicode char U+042A (decimal 1066)
+   defining Unicode char U+042B (decimal 1067)
+   defining Unicode char U+042C (decimal 1068)
+   defining Unicode char U+042D (decimal 1069)
+   defining Unicode char U+042E (decimal 1070)
+   defining Unicode char U+042F (decimal 1071)
+   defining Unicode char U+0430 (decimal 1072)
+   defining Unicode char U+0431 (decimal 1073)
+   defining Unicode char U+0432 (decimal 1074)
+   defining Unicode char U+0433 (decimal 1075)
+   defining Unicode char U+0434 (decimal 1076)
+   defining Unicode char U+0435 (decimal 1077)
+   defining Unicode char U+0436 (decimal 1078)
+   defining Unicode char U+0437 (decimal 1079)
+   defining Unicode char U+0438 (decimal 1080)
+   defining Unicode char U+0439 (decimal 1081)
+   defining Unicode char U+043A (decimal 1082)
+   defining Unicode char U+043B (decimal 1083)
+   defining Unicode char U+043C (decimal 1084)
+   defining Unicode char U+043D (decimal 1085)
+   defining Unicode char U+043E (decimal 1086)
+   defining Unicode char U+043F (decimal 1087)
+   defining Unicode char U+0440 (decimal 1088)
+   defining Unicode char U+0441 (decimal 1089)
+   defining Unicode char U+0442 (decimal 1090)
+   defining Unicode char U+0443 (decimal 1091)
+   defining Unicode char U+0444 (decimal 1092)
+   defining Unicode char U+0445 (decimal 1093)
+   defining Unicode char U+0446 (decimal 1094)
+   defining Unicode char U+0447 (decimal 1095)
+   defining Unicode char U+0448 (decimal 1096)
+   defining Unicode char U+0449 (decimal 1097)
+   defining Unicode char U+044A (decimal 1098)
+   defining Unicode char U+044B (decimal 1099)
+   defining Unicode char U+044C (decimal 1100)
+   defining Unicode char U+044D (decimal 1101)
+   defining Unicode char U+044E (decimal 1102)
+   defining Unicode char U+044F (decimal 1103)
+   defining Unicode char U+0450 (decimal 1104)
+   defining Unicode char U+0451 (decimal 1105)
+   defining Unicode char U+0452 (decimal 1106)
+   defining Unicode char U+0453 (decimal 1107)
+   defining Unicode char U+0454 (decimal 1108)
+   defining Unicode char U+0455 (decimal 1109)
+   defining Unicode char U+0456 (decimal 1110)
+   defining Unicode char U+0457 (decimal 1111)
+   defining Unicode char U+0458 (decimal 1112)
+   defining Unicode char U+0459 (decimal 1113)
+   defining Unicode char U+045A (decimal 1114)
+   defining Unicode char U+045B (decimal 1115)
+   defining Unicode char U+045C (decimal 1116)
+   defining Unicode char U+045D (decimal 1117)
+   defining Unicode char U+045E (decimal 1118)
+   defining Unicode char U+045F (decimal 1119)
+   defining Unicode char U+0490 (decimal 1168)
+   defining Unicode char U+0491 (decimal 1169)
+   defining Unicode char U+0492 (decimal 1170)
+   defining Unicode char U+0493 (decimal 1171)
+   defining Unicode char U+0496 (decimal 1174)
+   defining Unicode char U+0497 (decimal 1175)
+   defining Unicode char U+0498 (decimal 1176)
+   defining Unicode char U+0499 (decimal 1177)
+   defining Unicode char U+049A (decimal 1178)
+   defining Unicode char U+049B (decimal 1179)
+   defining Unicode char U+049C (decimal 1180)
+   defining Unicode char U+049D (decimal 1181)
+   defining Unicode char U+04A0 (decimal 1184)
+   defining Unicode char U+04A1 (decimal 1185)
+   defining Unicode char U+04A2 (decimal 1186)
+   defining Unicode char U+04A3 (decimal 1187)
+   defining Unicode char U+04A4 (decimal 1188)
+   defining Unicode char U+04A5 (decimal 1189)
+   defining Unicode char U+04AA (decimal 1194)
+   defining Unicode char U+04AB (decimal 1195)
+   defining Unicode char U+04AE (decimal 1198)
+   defining Unicode char U+04AF (decimal 1199)
+   defining Unicode char U+04B0 (decimal 1200)
+   defining Unicode char U+04B1 (decimal 1201)
+   defining Unicode char U+04B2 (decimal 1202)
+   defining Unicode char U+04B3 (decimal 1203)
+   defining Unicode char U+04B6 (decimal 1206)
+   defining Unicode char U+04B7 (decimal 1207)
+   defining Unicode char U+04B8 (decimal 1208)
+   defining Unicode char U+04B9 (decimal 1209)
+   defining Unicode char U+04BA (decimal 1210)
+   defining Unicode char U+04BB (decimal 1211)
+   defining Unicode char U+04C0 (decimal 1216)
+   defining Unicode char U+04C1 (decimal 1217)
+   defining Unicode char U+04C2 (decimal 1218)
+   defining Unicode char U+04D0 (decimal 1232)
+   defining Unicode char U+04D1 (decimal 1233)
+   defining Unicode char U+04D2 (decimal 1234)
+   defining Unicode char U+04D3 (decimal 1235)
+   defining Unicode char U+04D4 (decimal 1236)
+   defining Unicode char U+04D5 (decimal 1237)
+   defining Unicode char U+04D6 (decimal 1238)
+   defining Unicode char U+04D7 (decimal 1239)
+   defining Unicode char U+04D8 (decimal 1240)
+   defining Unicode char U+04D9 (decimal 1241)
+   defining Unicode char U+04DA (decimal 1242)
+   defining Unicode char U+04DB (decimal 1243)
+   defining Unicode char U+04DC (decimal 1244)
+   defining Unicode char U+04DD (decimal 1245)
+   defining Unicode char U+04DE (decimal 1246)
+   defining Unicode char U+04DF (decimal 1247)
+   defining Unicode char U+04E2 (decimal 1250)
+   defining Unicode char U+04E3 (decimal 1251)
+   defining Unicode char U+04E4 (decimal 1252)
+   defining Unicode char U+04E5 (decimal 1253)
+   defining Unicode char U+04E6 (decimal 1254)
+   defining Unicode char U+04E7 (decimal 1255)
+   defining Unicode char U+04E8 (decimal 1256)
+   defining Unicode char U+04E9 (decimal 1257)
+   defining Unicode char U+04EC (decimal 1260)
+   defining Unicode char U+04ED (decimal 1261)
+   defining Unicode char U+04EE (decimal 1262)
+   defining Unicode char U+04EF (decimal 1263)
+   defining Unicode char U+04F0 (decimal 1264)
+   defining Unicode char U+04F1 (decimal 1265)
+   defining Unicode char U+04F2 (decimal 1266)
+   defining Unicode char U+04F3 (decimal 1267)
+   defining Unicode char U+04F4 (decimal 1268)
+   defining Unicode char U+04F5 (decimal 1269)
+   defining Unicode char U+04F8 (decimal 1272)
+   defining Unicode char U+04F9 (decimal 1273)
+   defining Unicode char U+200C (decimal 8204)
+   defining Unicode char U+2013 (decimal 8211)
+   defining Unicode char U+2014 (decimal 8212)
+   defining Unicode char U+2018 (decimal 8216)
+   defining Unicode char U+2019 (decimal 8217)
+   defining Unicode char U+201C (decimal 8220)
+   defining Unicode char U+201D (decimal 8221)
+   defining Unicode char U+201E (decimal 8222)
+   defining Unicode char U+2030 (decimal 8240)
+   defining Unicode char U+2031 (decimal 8241)
+   defining Unicode char U+2116 (decimal 8470)
+   defining Unicode char U+2329 (decimal 9001)
+   defining Unicode char U+232A (decimal 9002)
+   defining Unicode char U+2423 (decimal 9251)
+))
+Package babel Info: Making " an active character on input line 189.
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty
+Package: fontenc 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX package
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
+File: t2aenc.def 2005/09/27 v1.0i Cyrillic encoding definition file
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding T2A on input line 38.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.def
+File: t1enc.def 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX file
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding T1 on input line 43.
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty
+Package: natbib 2010/09/13 8.31b (PWD, AO)
+\bibhang=\skip43
+\bibsep=\skip44
+LaTeX Info: Redefining \cite on input line 694.
+\c@NAT@ctr=\count88
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
+Package: graphicx 2014/04/25 v1.0g Enhanced LaTeX Graphics (DPC,SPQR)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty
+Package: keyval 2014/05/08 v1.15 key=value parser (DPC)
+\KV@toks@=\toks16
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
+Package: graphics 2009/02/05 v1.0o Standard LaTeX Graphics (DPC,SPQR)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty
+Package: trig 1999/03/16 v1.09 sin cos tan (DPC)
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/graphics.cfg
+File: graphics.cfg 2010/04/23 v1.9 graphics configuration of TeX Live
+)
+Package graphics Info: Driver file: pdftex.def on input line 91.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/pdftex-def/pdftex.def
+File: pdftex.def 2011/05/27 v0.06d Graphics/color for pdfTeX
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/infwarerr.sty
+Package: infwarerr 2010/04/08 v1.3 Providing info/warning/error messages (HO)
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ltxcmds.sty
+Package: ltxcmds 2011/11/09 v1.22 LaTeX kernel commands for general use (HO)
+)
+\Gread@gobject=\count89
+))
+\Gin@req@height=\dimen104
+\Gin@req@width=\dimen105
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/graphics/color.sty
+Package: color 2014/04/23 v1.1a Standard LaTeX Color (DPC)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/color.cfg
+File: color.cfg 2007/01/18 v1.5 color configuration of teTeX/TeXLive
+)
+Package color Info: Driver file: pdftex.def on input line 137.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/multirow/multirow.sty
+\bigstrutjot=\dimen106
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.sty
+Package: lipsum 2014/07/27 v1.3 150 paragraphs of Lorem Ipsum dummy text
+\c@lips@count=\count90
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
+Package: amsmath 2013/01/14 v2.14 AMS math features
+\@mathmargin=\skip45
+
+For additional information on amsmath, use the `?' option.
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
+Package: amstext 2000/06/29 v2.01
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty
+File: amsgen.sty 1999/11/30 v2.0
+\@emptytoks=\toks17
+\ex@=\dimen107
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty
+Package: amsbsy 1999/11/29 v1.2d
+\pmbraise@=\dimen108
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty
+Package: amsopn 1999/12/14 v2.01 operator names
+)
+\inf@bad=\count91
+LaTeX Info: Redefining \frac on input line 210.
+\uproot@=\count92
+\leftroot@=\count93
+LaTeX Info: Redefining \overline on input line 306.
+\classnum@=\count94
+\DOTSCASE@=\count95
+LaTeX Info: Redefining \ldots on input line 378.
+LaTeX Info: Redefining \dots on input line 381.
+LaTeX Info: Redefining \cdots on input line 466.
+\Mathstrutbox@=\box26
+\strutbox@=\box27
+\big@size=\dimen109
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OML on input line 566.
+LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OMS on input line 567.
+\macc@depth=\count96
+\c@MaxMatrixCols=\count97
+\dotsspace@=\muskip10
+\c@parentequation=\count98
+\dspbrk@lvl=\count99
+\tag@help=\toks18
+\row@=\count100
+\column@=\count101
+\maxfields@=\count102
+\andhelp@=\toks19
+\eqnshift@=\dimen110
+\alignsep@=\dimen111
+\tagshift@=\dimen112
+\tagwidth@=\dimen113
+\totwidth@=\dimen114
+\lineht@=\dimen115
+\@envbody=\toks20
+\multlinegap=\skip46
+\multlinetaggap=\skip47
+\mathdisplay@stack=\toks21
+LaTeX Info: Redefining \[ on input line 2665.
+LaTeX Info: Redefining \] on input line 2666.
+)
+
+LaTeX Warning: Unused global option(s):
+    [14pt].
+
+(./onpu-diploma.aux
+LaTeX Font Info:    Try loading font information for T2A+cmr on input line 4.
+ (/usr/share/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2acmr.fd
+File: t2acmr.fd 2001/08/11 v1.0a Computer Modern Cyrillic font definitions
+))
+\openout1 = `onpu-diploma.aux'.
+
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+LaTeX Font Info:    Checking defaults for T2A/cmr/m/n on input line 87.
+LaTeX Font Info:    ... okay on input line 87.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/context/base/supp-pdf.mkii
+[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
+\scratchcounter=\count103
+\scratchdimen=\dimen116
+\scratchbox=\box28
+\nofMPsegments=\count104
+\nofMParguments=\count105
+\everyMPshowfont=\toks22
+\MPscratchCnt=\count106
+\MPscratchDim=\dimen117
+\MPnumerator=\count107
+\makeMPintoPDFobject=\count108
+\everyMPtoPDFconversion=\toks23
+) (/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdftexcmds.sty
+Package: pdftexcmds 2011/11/29 v0.20 Utility functions of pdfTeX for LuaTeX (HO
+)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifluatex.sty
+Package: ifluatex 2010/03/01 v1.3 Provides the ifluatex switch (HO)
+Package ifluatex Info: LuaTeX not detected.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifpdf.sty
+Package: ifpdf 2011/01/30 v2.3 Provides the ifpdf switch (HO)
+Package ifpdf Info: pdfTeX in PDF mode is detected.
+)
+Package pdftexcmds Info: LuaTeX not detected.
+Package pdftexcmds Info: \pdf@primitive is available.
+Package pdftexcmds Info: \pdf@ifprimitive is available.
+Package pdftexcmds Info: \pdfdraftmode found.
+)
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/epstopdf-base.sty
+Package: epstopdf-base 2010/02/09 v2.5 Base part for package epstopdf
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/grfext.sty
+Package: grfext 2010/08/19 v1.1 Manage graphics extensions (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/kvdefinekeys.sty
+Package: kvdefinekeys 2011/04/07 v1.3 Define keys (HO)
+))
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/kvoptions.sty
+Package: kvoptions 2011/06/30 v3.11 Key value format for package options (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/kvsetkeys.sty
+Package: kvsetkeys 2012/04/25 v1.16 Key value parser (HO)
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/etexcmds.sty
+Package: etexcmds 2011/02/16 v1.5 Avoid name clashes with e-TeX commands (HO)
+Package etexcmds Info: Could not find \expanded.
+(etexcmds)             That can mean that you are not using pdfTeX 1.50 or
+(etexcmds)             that some package has redefined \expanded.
+(etexcmds)             In the latter case, load this package earlier.
+)))
+Package grfext Info: Graphics extension search list:
+(grfext)             [.png,.pdf,.jpg,.mps,.jpeg,.jbig2,.jb2,.PNG,.PDF,.JPG,.JPE
+G,.JBIG2,.JB2,.eps]
+(grfext)             \AppendGraphicsExtensions on input line 452.
+
+(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/epstopdf-sys.cfg
+File: epstopdf-sys.cfg 2010/07/13 v1.3 Configuration of (r)epstopdf for TeX Liv
+e
+))
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/bx/n' in size <22> not available
+(Font)              size <20.74> substituted on input line 89.
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+LaTeX Font Info:    Calculating math sizes for size <14> on input line 89.
+[1
+
+{/var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pagd8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pagdo8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pagk8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pagko8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pbkd8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pbkdi8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pbkl8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pbkli8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pcrb8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pcrbo8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pcrr8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pcrro8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `phvb8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `phvbo8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `phvr8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `phvro8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pncb8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pncbi8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pncr8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pncri8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pplb8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pplbi8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pplr8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pplri8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `psyrgo' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `ptmb8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `ptmbi8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `ptmr8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `ptmri8g' already exists, duplicates ignored
+
+
+pdfTeX warning: pdflatex (file /var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.ma
+p): fontmap entry for `pzcmi8g' already exists, duplicates ignored
+}] [2]
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/m/n' in size <16> not available
+(Font)              size <17.28> substituted on input line 89.
+
+
+LaTeX Font Warning: Font shape `T2A/cmr/bx/n' in size <16> not available
+(Font)              size <17.28> substituted on input line 89.
+
+[3]
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 89--89
+[]\T2A/cmr/m/n/12 \9d
+ []
+
+
+Overfull \hbox (3.39432pt too wide) in paragraph at lines 89--89
+\T2A/cmr/m/n/12 ç/ï| 
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 3009) in paragraph at lines 89--89
+[]\T2A/cmr/m/n/12 Ñòðîê âè-êî-íà-í-íÿ
+ []
+
+[4] [5] (./onpu-diploma.toc)
+\tf@toc=\write3
+\openout3 = `onpu-diploma.toc'.
+
+ [4]
+Overfull \hbox (5.67545pt too wide) in paragraph at lines 99--99
+\T2A/cmr/m/n/14.4 parturi-ent montes, nascetur ri-di-culus mus. Ali-quam ti-nci
+-dunt urna. Nulla ullamcorper
+ []
+
+[5]
+Overfull \hbox (5.67545pt too wide) in paragraph at lines 107--107
+\T2A/cmr/m/n/14.4 parturi-ent montes, nascetur ri-di-culus mus. Ali-quam ti-nci
+-dunt urna. Nulla ullamcorper
+ []
+
+<onpu-diploma-fig1-indexed.png, id=32, 217.613pt x 207.174pt>
+File: onpu-diploma-fig1-indexed.png Graphic file (type png)
+
+<use onpu-diploma-fig1-indexed.png>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1-indexed.png used on input line 127.
+(pdftex.def)             Requested size: 113.81102pt x 108.35068pt.
+File: onpu-diploma-fig1-indexed.png Graphic file (type png)
+ <use onpu-diploma-fig1-indexed.png>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1-indexed.png used on input line 128.
+(pdftex.def)             Requested size: 174.09062pt x 165.73941pt.
+
+Overfull \hbox (2.44394pt too wide) in paragraph at lines 134--134
+\T2A/cmr/m/n/14.4 dunt tri-sti-que, li-bero. Vi-vamus vi-verra fermentum felis.
+ Donec nonummy pellentesque
+ []
+
+[6] <onpu-diploma-fig1.pdf, id=39, 217.8937pt x 207.0143pt>
+File: onpu-diploma-fig1.pdf Graphic file (type pdf)
+
+<use onpu-diploma-fig1.pdf>
+Package pdftex.def Info: onpu-diploma-fig1.pdf used on input line 141.
+(pdftex.def)             Requested size: 448.12785pt x 425.78769pt.
+ [7 <./onpu-diploma-fig1-indexed.png>] [8 <./onpu-diploma-fig1.pdf>] [9] [10] [
+11]
+Overfull \hbox (6.66847pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 condi-mentum augue, nec ultri-ci-es ni-bh arcu preti-um enim.
+ Nunc purus neque, placerat
+ []
+
+
+Overfull \hbox (14.95789pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 id, imperdi-et sed, pellentesque nec, ni-sl. Vesti-bulum impe
+rdi-et neque non sem accumsan
+ []
+
+
+Overfull \hbox (14.76588pt too wide) in paragraph at lines 179--179
+\T2A/cmr/m/n/14.4 laoreet. In hac habi-tasse platea di-ctumst. Eti-am condi-men
+tum faci-li-sis li-bero. Suspendi-
+ []
+
+[12] [13]
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 212--214
+[]\T2A/cmr/m/n/14.4 Òàðàñîâ Â.À. Íåé-òðèí-íà äi-à-ãíî-ñòè-êà øâèä-êî-ãî óðàí-ïë
+óòîíi¹âîãî
+ []
+
+
+Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 212--214
+\T2A/cmr/m/n/14.4 ðå-àêòî-ðó IV ïî-êî-ëi-í-íÿ: Àâ-òî-ðåô.äèñ. ä.ôiç.-ìàò. íà-óê
+: 01.04.16 /
+ []
+
+[14] [15] (./onpu-diploma.aux)
+
+LaTeX Font Warning: Size substitutions with differences
+(Font)              up to 1.28pt have occurred.
+
+ ) 
+Here is how much of TeX's memory you used:
+ 4126 strings out of 494511
+ 50049 string characters out of 6174699
+ 232418 words of memory out of 5000000
+ 7258 multiletter control sequences out of 15000+600000
+ 18973 words of font info for 44 fonts, out of 8000000 for 9000
+ 430 hyphenation exceptions out of 8191
+ 38i,9n,30p,665b,287s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,80000s
+{/usr/share/texmf-dist/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-t2a.enc}</usr/share/
+texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb></usr/share/texmf-dist/fon
+ts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public
+/amsfonts/cm/cmr12.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1
+200.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1440.pfb></usr/s
+hare/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1728.pfb></usr/share/texmf-dist
+/fonts/type1/public/cm-super/sfbx2074.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/pu
+blic/cm-super/sfrm0800.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/s
+frm1200.pfb></usr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1440.pfb></u
+sr/share/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfti1440.pfb>
+Output written on onpu-diploma.pdf (17 pages, 199254 bytes).
+PDF statistics:
+ 109 PDF objects out of 1000 (max. 8388607)
+ 75 compressed objects within 1 object stream
+ 0 named destinations out of 1000 (max. 500000)
+ 11 words of extra memory for PDF output out of 10000 (max. 10000000)
+
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.pdf b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.pdf
new file mode 100644 (file)
index 0000000..51f287d
Binary files /dev/null and b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.pdf differ
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.tex b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.tex
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..96ec58b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,257 @@
+% Шаблон курсовой работы, использующий класс 'onpu-diploma' v.2.1
+%
+\documentclass[utf8,studentka,ukr,bachelor]{onpu-diploma}
+
+% 
+% Доступные параметры класса 'onpu-diploma':
+%
+% utf8 - исходный текст в кодировке utf8 (включено по умолчанию)
+% cp1251 - исходный текст в кодировке cp1251 (не рекомендуется)
+%
+% kr - курсовая работа
+% bachelor - дипломная работа бакалавра
+% Настоящая версия класса 'onpu-diploma' (v.0.2.1) поддерживает только
+% режим создания курсовой работы (kur) или дипломной работы бакалавра (bachelor). 
+% Поддержка остальных видов работ будет добавлена в последующих версиях.
+% 
+% studentka - работу выполнила студентка, а не студент
+%
+% ukr - оформление работы на украинском языке (включено по умолчанию)
+% rus - оформление работы на русском языке (не соответствует правилам!!!); не включайте эту опцию
+
+
+
+\usepackage{lipsum}
+
+% Рекомендуемые пакеты
+
+\usepackage{amsmath} % Нужно для \dfrac{}{}
+
+
+% Предмет, по которому подготовлена работа (на украинском языке)
+% Используется в рабтах типа 'kr'. Игнорируется в дипломных работах.
+\predmet{Название дисциплины}
+
+% Название работы (на украинском языке)
+\title{Название работы}
+
+% Курс
+\kurs{IV}
+
+% Направление подготовки (на украинском языке)
+\napravl{Фізика}
+
+% Специальность (на украинском языке)
+\spec{Фізика ядра та фізика високих енергій}
+
+\shifr{6.040203} % напрям - фізика (для бакалавров)
+%\shifr{7.04020304} % спеціальність - фізика ядра та фізика високих енергій (для специалистов)
+%\shifr{8.04020304} % спеціальність - фізика ядра та фізика високих енергій (для магистров)
+
+% Группа, в которой учится студент
+\gruppa{ТФ-1012}
+
+% Фамилия и инициалы студента в родительном падеже
+% Например, Іванова І.І., Іванової І.І.
+% (на украинском языке)
+\author{Іванова І.І.}
+
+% Преподаватель, проверивший работу (для курсовых работ, РГР и курсовых проектов)
+% Научный руководитель (для дипломных и магистерских работ)
+% (на украинском языке)
+\ruk{Дональд Кнут}
+
+% Научный руководитель (для дипломных и магистерских работ)
+% (на украинском языке)
+\recenzent{Бйорн Страуструп}
+
+% Год, в котором выполнена работа
+\date{2014}
+
+% Аннотация к дипломной работе (на украинском языке)
+\abstract{Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. 
+Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. 
+Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. Текст анотації. }
+
+% Аннотация к дипломной работе (на английском языке)
+\abstracteng{Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. 
+Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. 
+Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. }
+
+
+
+
+
+
+
+\begin{document}
+
+\maketitle    % Создание титульного листа и содержания
+
+
+% Вступление, Выводы и Приложения (Вступ, Висновки та Додатки)
+% не нумеруются, поэтому нужно использовать обозначение "\section*{}" со звёздочкой,
+% вместо обычного. А чтобы при этом данный раздел всё же появился в содержании,
+% его необходимо вручную туда добавить (\addcontentsline)
+\section*{Вступ}
+\addcontentsline{toc}{section}{Вступ}
+
+\lipsum[1-2]
+
+% Раздел (глава)
+\section{Назва першого розділу}
+
+% Параграф
+\subsection{Перший параграф}
+
+\lipsum[1-2]~\cite{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser}
+
+% Формула
+\begin{equation}
+L = 2 \pi R
+\label{eq01}
+\end{equation}
+
+% Многострочная формула
+\begin{eqnarray}
+S & = \pi R^2 \nonumber \\
+V & = \frac{4}{3} \pi R^3 \nonumber \\
+I & = \sigma T^4
+\label{eq02}
+\end{eqnarray}
+
+
+% Рисунок
+\begin{figure}[htb]  % параметры расположения картинки
+    \begin{center}            
+       \includegraphics[width=4cm]{onpu-diploma-fig1-indexed.png}
+       \includegraphics[scale=0.8]{onpu-diploma-fig1-indexed.png}
+    \end{center}
+    \caption{Ілюстрація із застосуванням растрової графіки.}
+    \label{fig01}
+\end{figure}
+
+\lipsum[3-4]
+
+\subsection{Другий параграф}
+
+% Рисунок
+\begin{figure}[htb!]  % параметры расположения картинки
+    \begin{center}            
+       \includegraphics[width=0.9\linewidth]{onpu-diploma-fig1.pdf}
+    \end{center}
+    \caption{Ілюстрація із застосуванням векторної графіки.}
+    \label{fig02}
+\end{figure}
+
+\lipsum[4-6]~\cite{Rusov2002,Rusov2004a,Rusov2007,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+
+\lipsum[6-7]
+
+
+
+
+\section{Назва другого розділу}
+
+% Таблица
+\begin{table}[tb]          % параметры расположения таблицы
+    \begin{center}
+    \begin{tabular}{|l|c|r|} % Выравнивание первой колонки по левому краю, второй - по центру и третьей - по правому краю
+        \hline                           % горизонтальная линия
+        Колонка 1 & Колонка 2 & Колонка 3 \\
+        \hline
+        4 & 3 & 12 \\
+        \hline
+        3.5 & 6.8 & 144.7\\
+        \hline
+    \end{tabular}
+    \end{center}
+    \caption{Демонстраційна таблиця}
+    \label{tab01}
+\end{table}
+
+\lipsum[8-12]~\cite{Rusov2005,Tarasov1993,Tarasov-disser,Rusov2004b,Tarasov2002,Tarasov2001}
+
+
+
+\section{Охорона праці}
+
+\lipsum[13-15]
+
+
+% Вступление, Выводы и Приложения (Вступ, Висновки та Додатки)
+% не нумеруются, поэтому нужно использовать обозначение "\section*{}" со звёздочкой,
+% вместо обычного. А чтобы при этом данный раздел всё же появился в содержании,
+% его необходимо вручную туда добавить (\addcontentsline)
+\section*{Висновки}
+\addcontentsline{toc}{section}{Висновки}
+
+\lipsum[16-17]
+
+% Список литературы в порядке упоминания в тексте
+
+% С использованием BibTeX
+%\bibliography{literatura}
+
+
+
+\begin{thebibliography}{9}
+%\begin{biblio}{9}
+
+% Книга
+\bibitem{Rusov2005}
+   Русов~В.Д., Зеленцова~Т.Н. Введение в нелинейную теорию малых доз 
+   ионизирующего излучения. -- Одесса: Резон, 2001. -- 347 с.
+
+\bibitem{Tarasov1993}
+    Б.М.~Герасимов, В.А.~Тарасов, И.В.~Токарев, Человеко-машинные системы 
+    принятия решений с элементами искусственного интеллекта. -- К.: Наукова думка, 1993. -- 184 с.
+
+% Автореферат диссертации
+\bibitem{Tarasov-disser}
+    Тарасов~В.А. Нейтринна діагностика швидкого уран-плутонієвого реактору 
+    IV покоління: Автореф.дис. д.фіз.-мат. наук: 01.04.16~/ Одеськ.нац.політехн.ун-т. -- Одеса, 2008. -- 41 с.
+
+% Статья в отечественном издании
+\bibitem{Rusov2002}
+    Русов В.Д., Зеленцова Т.М., Тарасов В.О., Шаабан І. Статистичні властивості 
+    електронних антинейтрино~// Доповіді НАН України. -- 2002. -- №6. -- С.79-83.
+
+\bibitem{Rusov2004a}
+    Русов В.Д., Тарасов В.А., Литвинов Д.А., Шаабан И. Об одной обратной задаче 
+    дистанционной нейтринной диагностики внутри реакторных процессов~// УФЖ. -- 2004. --Т.49, №8. -- С.734-742.
+
+% Статья в зарубежном издании
+\bibitem{Rusov2007}
+    Rusov V.D., Pavlovich V.N., Vaschenko V.N., Tarasov V.A., \textit{et al.} 
+    Geoantineutrino spectrum and slow nuclear burning on the boundary of the liquid 
+    and solid phases of the Earth’s core~// Journal of Geophysical Research. -- 2007. -- Vol. 112, B09203, 
+    doi: 10.1029/2005JB004212. -- P. 1-16.
+
+\bibitem{Rusov2004b}
+    Rusov V.D., Zelentsova T.N., Tarasov V.A. \textit{et al.} The inverse problem of 
+    distance neutrino diagnostic of inside-reactor processes~// J. of Appl. Phys. --  2004. -- Vol. 96. -- P.1734-1739.
+
+\bibitem{Tarasov2002}
+    Тарасов В.А., Кропачев Д.А. Реализация алгоритмов первичной обработки 
+    сигналов в системах пассивной звуковой локации~// Технология и конструирование в 
+    электронной аппаратуре. -- 2002. -- № 1. -- С. 17-21.
+
+\bibitem{Tarasov2001}
+    Тарасов В.А. Математическое моделирование радиационной ползучести реакторного 
+    топлива на примере урана и его сплавов~// Вопросы атомной науки  техники. Сер. физика 
+    радиац. повреждений и радиац. материаловедение. -- 2001. -- №2(79). -- С. 23-30.
+
+\end{thebibliography}
+%\end{biblio}
+
+% Вступление, Выводы и Приложения (Вступ, Висновки та Додатки)
+% не нумеруются, поэтому нужно использовать обозначение "\section*{}" со звёздочкой,
+% вместо обычного. А чтобы при этом данный раздел всё же появился в содержании,
+% его необходимо вручную туда добавить (\addcontentsline)
+\section*{Додатки}
+\addcontentsline{toc}{section}{Додатки}
+
+\lipsum[16-17]
+
+\end{document}
\ No newline at end of file
diff --git a/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.toc b/onpu-diploma-0.3/onpu-diploma.toc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e297887
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,10 @@
+\select@language {ukrainian}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrp }}{5}
+\contentsline {section}{\numberline {1.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{6}
+\contentsline {subsection}{\numberline {1.1.}\IeC {\CYRP }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyrsh }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{6}
+\contentsline {subsection}{\numberline {1.2.}\IeC {\CYRD }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrishrt } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrf }}{7}
+\contentsline {section}{\numberline {2.}\IeC {\CYRN }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrd }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrg }\IeC {\cyro } \IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrz }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrl }\IeC {\cyru }}{10}
+\contentsline {section}{\numberline {3.}\IeC {\CYRO }\IeC {\cyrh }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyra } \IeC {\cyrp }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrc }\IeC {\cyrii }}{12}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRV }\IeC {\cyri }\IeC {\cyrs }\IeC {\cyrn }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrv }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{13}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRL }\IeC {\cyrii }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyre }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyru }\IeC {\cyrr }\IeC {\cyra }}{14}
+\contentsline {section}{\IeC {\CYRD }\IeC {\cyro }\IeC {\cyrd }\IeC {\cyra }\IeC {\cyrt }\IeC {\cyrk }\IeC {\cyri }}{15}